Ministeri Räty: Alkoho­li­po­li­tiikka tarvitsee suunnan­muu­toksen – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Räty: Alkoho­li­po­li­tiikka tarvitsee suunnan­muu­toksen

Ministeri Räty: Alkoho­li­po­li­tiikka tarvitsee suunnan­muu­toksen

Julkaistu: 11.04.2015 Uncategorized

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty kaipaa uutta suuntaa alkoho­li­po­li­tiikkaan. Minis­terin mukaan holhouksen tie ei ole toiminut vaikut­ta­valla tavalla.

Tavoit­teena pitää olla väkevien alkoho­li­juomien kulutuksen vähen­ty­minen ja juomisen siirty­minen kodeista ravin­to­loihin.

Räty kannattaa päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa myytävän alkoholin tilavuus­pro­sentin nostoa 4,7 prosen­tista. Tämä tarkoit­taisi Rädyn mukaan myös mietojen viinien asteit­taista tuomista maito­kaup­poihin.

?Tarvitaan suunnan­muutos alkoho­li­po­li­tii­kassa ja sitä kautta muutos juoma­kult­tuu­rissa. Kokonais­ku­lu­tuksen laske­misen on oltava jatkos­sakin tavoit­teena, mutta nykyinen linja ei ole ihmisten ymmär­ryksen mukainen?, linjasi Räty Helsinki Beer Festi­va­lilla järjes­te­tyssä alkoho­li­po­liit­ti­sessa vaali­pa­nee­lissa lauan­taina.

?Alkoholin ulkomainen tuonti on kasvussa. Lisäksi alkoholin ravin­to­la­käyttö on laskussa. Nämä trendit eivät vastaa sitä, mihin suoma­laisen alkoho­li­po­li­tiikan tulisi pyrkiä.?

Ministeri Räty pitää erityi­sesti tärkeänä alkoho­li­kult­tuu­rille sitä, että pienpa­ni­moilla ja viini­ti­loilla olisi jatkossa yhtäläinen oikeus myydä tuotteitaan suoraan valmis­tus­pai­kalta ilman turhaa byrokratiaa.

?Vapaut­taes­samme päivit­täis­ta­va­ra­kaupan myyntiä, laajen­namme siinä ohessa pienpa­ni­moiden ja viini­ti­lojen mahdol­li­suuksia. Jotta voisimme antaa tuotta­jille mahdol­li­suuden myydä tuotteitaan itse, tulee saman olla sallittua myös muille toimi­joille EU-säädösten vaati­muk­sista johtuen?, ministeri tarkentaa.

“Alkon monopolia on Suomessa perus­teltu kansan­ter­veys­syillä. Nykyisen monopolin vuoksi myyntiä ei voi sallia vain joillekin tietyille yksit­täi­sille toimi­joille, vaan mietojen alkoho­li­juomien myynti täytyy sallia kaikille päivit­täis­ta­va­ra­kau­poille.”


Kokoomus.fi