Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Räty: Alko­ho­li­po­li­tiikka tarvit­see suun­nan­muu­tok­sen

Minis­teri Räty: Alko­ho­li­po­li­tiikka tarvit­see suun­nan­muu­tok­sen

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty kaipaa uutta suun­taa alko­ho­li­po­li­tiik­kaan. Minis­te­rin mukaan holhouk­sen tie ei ole toimi­nut vaikut­ta­valla tavalla.

Tavoit­teena pitää olla väke­vien alko­ho­li­juo­mien kulu­tuk­sen vähen­ty­mi­nen ja juomi­sen siir­ty­mi­nen kodeista ravin­to­loi­hin.

Räty kannat­taa päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa myytä­vän alko­ho­lin tila­vuus­pro­sen­tin nostoa 4,7 prosen­tista. Tämä tarkoit­taisi Rädyn mukaan myös mieto­jen viinien asteit­taista tuomista maito­kaup­poi­hin.

?Tarvi­taan suun­nan­muu­tos alko­ho­li­po­li­tii­kassa ja sitä kautta muutos juoma­kult­tuu­rissa. Koko­nais­ku­lu­tuk­sen laske­mi­sen on oltava jatkos­sa­kin tavoit­teena, mutta nykyi­nen linja ei ole ihmis­ten ymmär­ryk­sen mukai­nen?, linjasi Räty Helsinki Beer Festi­va­lilla järjes­te­tyssä alko­ho­li­po­liit­ti­sessa vaali­pa­nee­lissa lauan­taina.

?Alko­ho­lin ulko­mai­nen tuonti on kasvussa. Lisäksi alko­ho­lin ravin­to­la­käyttö on laskussa. Nämä tren­dit eivät vastaa sitä, mihin suoma­lai­sen alko­ho­li­po­li­tii­kan tulisi pyrkiä.?

Minis­teri Räty pitää erityi­sesti tärkeänä alko­ho­li­kult­tuu­rille sitä, että pien­pa­ni­moilla ja viini­ti­loilla olisi jatkossa yhtä­läi­nen oikeus myydä tuot­tei­taan suoraan valmis­tus­pai­kalta ilman turhaa byro­kra­tiaa.

?Vapaut­taes­samme päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan myyn­tiä, laajen­namme siinä ohessa pien­pa­ni­moi­den ja viini­ti­lo­jen mahdol­li­suuk­sia. Jotta voisimme antaa tuot­ta­jille mahdol­li­suu­den myydä tuot­tei­taan itse, tulee saman olla sallit­tua myös muille toimi­joille EU-säädös­ten vaati­muk­sista johtuen?, minis­teri tarken­taa.

“Alkon mono­po­lia on Suomessa perus­teltu kansan­ter­veys­syillä. Nykyi­sen mono­po­lin vuoksi myyn­tiä ei voi sallia vain joil­le­kin tietyille yksit­täi­sille toimi­joille, vaan mieto­jen alko­ho­li­juo­mien myynti täytyy sallia kaikille päivit­täis­ta­va­ra­kau­poille.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content