Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Minis­teri Räty: Alko­ho­li­po­li­tiikka tarvit­see suun­nan­muu­tok­sen

Minis­teri Räty: Alko­ho­li­po­li­tiikka tarvit­see suun­nan­muu­tok­sen

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty kaipaa uutta suun­taa alko­ho­li­po­li­tiik­kaan. Minis­te­rin mukaan holhouk­sen tie ei ole toimi­nut vaikut­ta­valla tavalla.

Tavoit­teena pitää olla väke­vien alko­ho­li­juo­mien kulu­tuk­sen vähen­ty­mi­nen ja juomi­sen siir­ty­mi­nen kodeista ravin­to­loi­hin.

Räty kannat­taa päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa myytä­vän alko­ho­lin tila­vuus­pro­sen­tin nostoa 4,7 prosen­tista. Tämä tarkoit­taisi Rädyn mukaan myös mieto­jen viinien asteit­taista tuomista maito­kaup­poi­hin.

?Tarvi­taan suun­nan­muu­tos alko­ho­li­po­li­tii­kassa ja sitä kautta muutos juoma­kult­tuu­rissa. Koko­nais­ku­lu­tuk­sen laske­mi­sen on oltava jatkos­sa­kin tavoit­teena, mutta nykyi­nen linja ei ole ihmis­ten ymmär­ryk­sen mukai­nen?, linjasi Räty Helsinki Beer Festi­va­lilla järjes­te­tyssä alko­ho­li­po­liit­ti­sessa vaali­pa­nee­lissa lauan­taina.

?Alko­ho­lin ulko­mai­nen tuonti on kasvussa. Lisäksi alko­ho­lin ravin­to­la­käyttö on laskussa. Nämä tren­dit eivät vastaa sitä, mihin suoma­lai­sen alko­ho­li­po­li­tii­kan tulisi pyrkiä.?

Minis­teri Räty pitää erityi­sesti tärkeänä alko­ho­li­kult­tuu­rille sitä, että pien­pa­ni­moilla ja viini­ti­loilla olisi jatkossa yhtä­läi­nen oikeus myydä tuot­tei­taan suoraan valmis­tus­pai­kalta ilman turhaa byro­kra­tiaa.

?Vapaut­taes­samme päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan myyn­tiä, laajen­namme siinä ohessa pien­pa­ni­moi­den ja viini­ti­lo­jen mahdol­li­suuk­sia. Jotta voisimme antaa tuot­ta­jille mahdol­li­suu­den myydä tuot­tei­taan itse, tulee saman olla sallit­tua myös muille toimi­joille EU-säädös­ten vaati­muk­sista johtuen?, minis­teri tarken­taa.

“Alkon mono­po­lia on Suomessa perus­teltu kansan­ter­veys­syillä. Nykyi­sen mono­po­lin vuoksi myyn­tiä ei voi sallia vain joil­le­kin tietyille yksit­täi­sille toimi­joille, vaan mieto­jen alko­ho­li­juo­mien myynti täytyy sallia kaikille päivit­täis­ta­va­ra­kau­poille.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content