Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / hyvinvointi

hyvinvointi

19.4.2024

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt

15.8.2016

Petteri Orpo: Kokoo­muk­sen raken­net­tava reilua yhteis­kun­taa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo tahtoo, että Kokoo­mus keskit­tyy raken­ta­maan reilua yhteis­kun­taa. Orpo puhui aiheesta Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä. ”Olemme

13.10.2012

Tolva­nen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Kari Tolva­sen mielestä ikäih­mis­ten turval­li­suutta ja hyvin­voin­tia voidaan oikeasti paran­taa, ilman että heitä tarvit­see sulkea laitok­siin. Myös ikäih­mis­ten

30.8.2012

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen tänään halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä neuvo­tel­tuun yhtei­sym­mär­ryk­seen vanhus­pal­ve­lu­lain toteu­tuk­sesta. “Vanhus­pal­ve­lut saavat merkit­tä­viä lisä­re­surs­seja. Kokoo­muk­sen kannat­tama

15.8.2012

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­la­kia

Kokoo­mus tukee vahvasti viime vaali­kau­della liik­keelle laitet­tua vanhus­pal­ve­lu­la­kia, jonka tavoit­teena on taata ikäih­mi­sille oikeus laaduk­kai­siin palve­lui­hin. Kokoo­mus haluaa, että vanhus­pal­ve­luita

9.8.2012

Risikko: Kokoo­mus kannat­taa vanhus­pal­ve­lu­la­kia - Vanhuk­silla oikeus saada moni­puo­li­sia palve­luja, hoitoa ja hoivaa

?On hienoa, että vanhus­pal­ve­lu­laki saa laajasti kanna­tusta. Kokoo­mus kannat­taa lämpi­mästi vanhus­pal­ve­lu­la­kia ja kiireh­tii sen valmis­te­lua. Lain valmis­te­lussa pain­opiste on kuiten­kin

9.8.2012

Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Toivakka ihmet­te­lee, miksi perus­pal­ve­lut ja tulon­siir­rot on asetettu viime päivien julki­sessa keskus­te­lussa vastak­kain. ?Viime halli­tus­kau­della perus­e­tui­suuk­sia pystyt­tiin nosta­maan ja lähes

8.5.2012

Mitkä ovat suoma­lais­ten perus­ta­voit­teet, ja miten niihin pääs­tään?

1. Suomen pitää olla hyvin­voin­ti­val­tio. 2. Jotta pystymme rahoit­ta­maan hyvin­voin­nin tarpeet, pitää meillä olla vahva julki­nen talous. 3. Jotta meillä

20.2.2012

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan puolus­ta­mi­nen on talou­den kasvun ja kasvu­yrit­tä­jyy­den puolus­ta­mista

Mitä voisimme tehdä toisin, jotta Suomessa olisi myös tule­vina vuosina korke­aan osaa­mi­seen perus­tu­via kasvu­yri­tyk­siä?

10.2.2012

Katai­nen: Päätök­set omissa käsis­sämme

Tänä vuonna olemme suurien päätös­ten äärellä. Meidän suoma­lais­ten yhtei­nen haas­teemme on löytää keinot suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seen.
Pään lait­ta­mi­nen pensaa­seen ei auta. Mitä pidem­mälle vält­tä­mät­tö­miä päätök­siä veny­te­tään, sitä vaikeam­miksi ne käyvät ja sitä enem­män ne vaikut­ta­vat suoma­lais­ten arkeen. Toimiin on ryhdyt­tävä nyt, kun niistä päät­tä­mi­nen on vielä omissa käsis­sämme.

Skip to content