Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Petteri Orpo: Kokoo­muk­sen raken­net­tava reilua yhteis­kun­taa

Petteri Orpo: Kokoo­muk­sen raken­net­tava reilua yhteis­kun­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo tahtoo, että Kokoo­mus keskit­tyy raken­ta­maan reilua yhteis­kun­taa.

Orpo puhui aiheesta Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä.

”Olemme maail­man parhaita maita. Nykyi­nen talous­kasvu ja työl­li­syy­saste eivät kuiten­kaan riitä sellai­sen Suomen kustan­ta­mi­seen kuin haluai­simme. Työt­tö­myyttä on liikaa. Elin­ta­soa on yllä­pi­detty velalla. Olemme yli tuplan­neet valtion­ve­lan kahdek­sassa vuodessa. Nyt olemme jo tilan­teessa, jossa luot­to­luo­ki­tuk­set ovat lähte­neet laskuun ja leik­kauk­set kirpai­se­vat lähes kaik­kia. Veroas­teemme on länti­sen maail­man kärkeä. Tämän tien päässä on aivan erilai­nen Suomi kuin toivomme. Se ei ole reilu Suomi”, Orpo sanoi.

Orpo näkee, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan loppu olisi jakau­tu­nut yhteis­kunta, jossa mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo on järk­ky­nyt.

”Minä en tahdo tuol­laista Suomea. Tahdon, että kaikki pysy­vät mukana”, Orpo painotti.

Orpon mielestä Suomen lähiai­ko­jen poli­tii­kan keskei­sin kysy­mys liit­tyy siihen, miten ratkomme vaimean kasvun, alijää­mäi­sen julki­sen sekto­rin ja korkean työt­tö­myy­den aiheut­ta­mia ongel­mia - ja samaan aikaan luomme kasvua ja uutta osaa­mista sekä pidämme huolta heikom­pio­sai­sista. Vastaus on olemassa: korkeampi työl­li­syys.

Velkaa ei saa jättää lapsil­lemme.

”On yksin­ker­tai­sesti niin, että tasa-arvoi­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ja korkea työl­li­syys ovat pari. Tämän takia lähiai­ko­jen poli­tii­kan tärkeim­män tavoit­teen pitää olla työl­li­syy­den paran­ta­mi­nen. Edessä on valinta, jonka pitäisi olla helppo: joko paran­namme työl­li­syyttä tai leik­kaamme etuuk­sista ja palve­luista. Kokoo­muk­sen valinta on työn määrän lisää­mi­nen. Kyseessä on meille kaikille tärkeät asiat: toimeen­tulo, koulut, neuvo­lat, terveys­kes­kuk­set, eläk­keet. Uskon, että kaikki suoma­lai­set puolu­eet halua­vat pelas­taa tämän hyvän yhteis­kun­ta­mal­limme”, Orpo totesi.

”Budjet­ti­rii­hessä on tehtävä työl­li­syyttä lisää­viä uudis­tuk­sia. Pitää purkaa kannus­tin­louk­kuja ja helpot­taa työl­lis­tä­mistä. Työn teke­mi­sen ja työn teet­tä­mi­sen pitää olla kannat­ta­vaa. Vain se, että suoma­lai­set saadaan töihin antaa edel­ly­tyk­set reilulle yhteis­kun­nalle”, Orpo kiteytti puhees­saan.

Orpon mukaan myös julki­sen velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sessa, ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­sessa ja hyvässä koulu­tuk­sessa on kyse reiluu­desta.

”Velkaa ei saa jättää lapsil­lemme. Maailma pitää jättää tule­ville polville parem­massa kunnossa kuin missä olemme sen itse saaneet. Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo lähtee varhais­kas­va­tuk­sesta ja perus­kou­lusta”, Orpo sanoi.

Koko puhe katsot­ta­vissa täältä

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content