Petteri Orpo: Kokoo­muksen raken­nettava reilua yhteis­kuntaa – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Kokoo­muksen raken­nettava reilua yhteis­kuntaa

Petteri Orpo: Kokoo­muksen raken­nettava reilua yhteis­kuntaa

Julkaistu: 15.08.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo tahtoo, että Kokoomus keskittyy raken­tamaan reilua yhteis­kuntaa.

Orpo puhui aiheesta Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä.

”Olemme maailman parhaita maita. Nykyinen talous­kasvu ja työlli­syy­saste eivät kuitenkaan riitä sellaisen Suomen kustan­ta­miseen kuin haluai­simme. Työttö­myyttä on liikaa. Elintasoa on ylläpi­detty velalla. Olemme yli tuplanneet valtion­velan kahdek­sassa vuodessa. Nyt olemme jo tilan­teessa, jossa luotto­luo­ki­tukset ovat lähteneet laskuun ja leikkaukset kirpai­sevat lähes kaikkia. Veroas­teemme on läntisen maailman kärkeä. Tämän tien päässä on aivan erilainen Suomi kuin toivomme. Se ei ole reilu Suomi”, Orpo sanoi.

Orpo näkee, että hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan loppu olisi jakau­tunut yhteis­kunta, jossa mahdol­li­suuksien tasa-arvo on järkkynyt.

”Minä en tahdo tuollaista Suomea. Tahdon, että kaikki pysyvät mukana”, Orpo painotti.

Orpon mielestä Suomen lähiai­kojen politiikan keskeisin kysymys liittyy siihen, miten ratkomme vaimean kasvun, alijää­mäisen julkisen sektorin ja korkean työttö­myyden aiheut­tamia ongelmia - ja samaan aikaan luomme kasvua ja uutta osaamista sekä pidämme huolta heikom­pio­sai­sista. Vastaus on olemassa: korkeampi työllisyys.

Velkaa ei saa jättää lapsil­lemme.

”On yksin­ker­tai­sesti niin, että tasa-arvoinen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ja korkea työllisyys ovat pari. Tämän takia lähiai­kojen politiikan tärkeimmän tavoitteen pitää olla työlli­syyden paran­ta­minen. Edessä on valinta, jonka pitäisi olla helppo: joko paran­namme työlli­syyttä tai leikkaamme etuuk­sista ja palve­luista. Kokoo­muksen valinta on työn määrän lisää­minen. Kyseessä on meille kaikille tärkeät asiat: toimeentulo, koulut, neuvolat, terveys­kes­kukset, eläkkeet. Uskon, että kaikki suoma­laiset puolueet haluavat pelastaa tämän hyvän yhteis­kun­ta­mal­limme”, Orpo totesi.

”Budjet­ti­rii­hessä on tehtävä työlli­syyttä lisääviä uudis­tuksia. Pitää purkaa kannus­tin­loukkuja ja helpottaa työllis­tä­mistä. Työn tekemisen ja työn teettä­misen pitää olla kannat­tavaa. Vain se, että suoma­laiset saadaan töihin antaa edelly­tykset reilulle yhteis­kun­nalle”, Orpo kiteytti puheessaan.

Orpon mukaan myös julkisen velkaan­tu­misen taitta­mi­sessa, ympäris­töstä huoleh­ti­mi­sessa ja hyvässä koulu­tuk­sessa on kyse reiluu­desta.

”Velkaa ei saa jättää lapsil­lemme. Maailma pitää jättää tuleville polville parem­massa kunnossa kuin missä olemme sen itse saaneet. Mahdol­li­suuksien tasa-arvo lähtee varhais­kas­va­tuk­sesta ja perus­kou­lusta”, Orpo sanoi.

Koko puhe katsot­ta­vissa täältä

 


Kokoomus.fi