Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Petteri Orpo: Kokoo­muk­sen raken­net­tava reilua yhteis­kun­taa

Petteri Orpo: Kokoo­muk­sen raken­net­tava reilua yhteis­kun­taa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo tahtoo, että Kokoo­mus keskit­tyy raken­ta­maan reilua yhteis­kun­taa.

Orpo puhui aiheesta Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä.

”Olemme maail­man parhaita maita. Nykyi­nen talous­kasvu ja työl­li­syy­saste eivät kuiten­kaan riitä sellai­sen Suomen kustan­ta­mi­seen kuin haluai­simme. Työt­tö­myyttä on liikaa. Elin­ta­soa on yllä­pi­detty velalla. Olemme yli tuplan­neet valtion­ve­lan kahdek­sassa vuodessa. Nyt olemme jo tilan­teessa, jossa luot­to­luo­ki­tuk­set ovat lähte­neet laskuun ja leik­kauk­set kirpai­se­vat lähes kaik­kia. Veroas­teemme on länti­sen maail­man kärkeä. Tämän tien päässä on aivan erilai­nen Suomi kuin toivomme. Se ei ole reilu Suomi”, Orpo sanoi.

Orpo näkee, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan loppu olisi jakau­tu­nut yhteis­kunta, jossa mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo on järk­ky­nyt.

”Minä en tahdo tuol­laista Suomea. Tahdon, että kaikki pysy­vät mukana”, Orpo painotti.

Orpon mielestä Suomen lähiai­ko­jen poli­tii­kan keskei­sin kysy­mys liit­tyy siihen, miten ratkomme vaimean kasvun, alijää­mäi­sen julki­sen sekto­rin ja korkean työt­tö­myy­den aiheut­ta­mia ongel­mia - ja samaan aikaan luomme kasvua ja uutta osaa­mista sekä pidämme huolta heikom­pio­sai­sista. Vastaus on olemassa: korkeampi työl­li­syys.

Velkaa ei saa jättää lapsil­lemme.

”On yksin­ker­tai­sesti niin, että tasa-arvoi­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ja korkea työl­li­syys ovat pari. Tämän takia lähiai­ko­jen poli­tii­kan tärkeim­män tavoit­teen pitää olla työl­li­syy­den paran­ta­mi­nen. Edessä on valinta, jonka pitäisi olla helppo: joko paran­namme työl­li­syyttä tai leik­kaamme etuuk­sista ja palve­luista. Kokoo­muk­sen valinta on työn määrän lisää­mi­nen. Kyseessä on meille kaikille tärkeät asiat: toimeen­tulo, koulut, neuvo­lat, terveys­kes­kuk­set, eläk­keet. Uskon, että kaikki suoma­lai­set puolu­eet halua­vat pelas­taa tämän hyvän yhteis­kun­ta­mal­limme”, Orpo totesi.

”Budjet­ti­rii­hessä on tehtävä työl­li­syyttä lisää­viä uudis­tuk­sia. Pitää purkaa kannus­tin­louk­kuja ja helpot­taa työl­lis­tä­mistä. Työn teke­mi­sen ja työn teet­tä­mi­sen pitää olla kannat­ta­vaa. Vain se, että suoma­lai­set saadaan töihin antaa edel­ly­tyk­set reilulle yhteis­kun­nalle”, Orpo kiteytti puhees­saan.

Orpon mukaan myös julki­sen velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sessa, ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­sessa ja hyvässä koulu­tuk­sessa on kyse reiluu­desta.

”Velkaa ei saa jättää lapsil­lemme. Maailma pitää jättää tule­ville polville parem­massa kunnossa kuin missä olemme sen itse saaneet. Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo lähtee varhais­kas­va­tuk­sesta ja perus­kou­lusta”, Orpo sanoi.

Koko puhe katsot­ta­vissa täältä

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content