Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kokoo­mus kannat­taa vanhus­pal­ve­lu­la­kia - Vanhuk­silla oikeus saada moni­puo­li­sia palve­luja, hoitoa ja hoivaa

Risikko: Kokoo­mus kannat­taa vanhus­pal­ve­lu­la­kia - Vanhuk­silla oikeus saada moni­puo­li­sia palve­luja, hoitoa ja hoivaa

Julkaistu:

?On hienoa, että vanhus­pal­ve­lu­laki saa laajasti kanna­tusta. Kokoo­mus kannat­taa lämpi­mästi vanhus­pal­ve­lu­la­kia ja kiireh­tii sen valmis­te­lua. Lain valmis­te­lussa pain­opiste on kuiten­kin saatava takai­sin alku­pe­räi­seen ajatuk­seen vanhus­ten oikeu­desta saada moni­puo­li­sia palve­luja, hoitoa ja hoivaa. Tällä hetkellä käsit­te­lyssä oleva laki­luon­nos ei tätä oikeutta turvaa. Tärkeintä on, että ihmi­nen saa palve­luja, joita hän tarvit­see?, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko painot­taa.

Yksi pääsyy lain valmis­te­luun nime­no­maan oli, että nykyi­sin sosi­aa­li­huol­to­lain mukaan 75 vuotta täyt­tä­neellä on oikeus saada palve­lu­tar­pei­den arviointi, mutta hänellä ei kuiten­kaan ole oikeutta saada palve­luja, joita hänen arvioin­nin perus­teella katso­taan tarvit­se­van.

?Oleel­lista on myös laajen­taa vanhus­pal­ve­lu­la­ki­luon­nok­sen kohde­ryh­mää, jotta lain mukaan palve­lui­hin oikeu­te­tun henki­lön ei tarvitse olla toimin­ta­ky­vyl­tään merkit­tä­västi heiken­ty­nyt. Kokoo­mus haluaa lain koko ikään­ty­vän väes­tön hyvään hoitoon ja hoivaan sen sijaan, että keski­ty­tään vain osaan?, sanoo Risikko.

Noin joka neljäs 75-vuotias henkilö tarvit­see toimin­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sen takia sään­nöl­li­siä palve­luita, kuten koti­pal­ve­lua, koti­sai­raan­hoi­toa, omais­hoi­don tukea tai ympä­ri­vuo­ro­kau­tista hoivaa.

Käyn­nis­tin vanhus­pal­ve­lu­lain valmis­te­lun viime kaudella, kun arvioin­tien perus­teella huomat­tiin, että pelkillä valta­kun­nal­li­silla laatusuo­si­tuk­silla ei pärjätä. Kunta- ja yksik­kö­koh­tai­sia eroja palve­lu­jen saata­vuu­dessa ja laadussa oli liian paljon.

?Vanhus­pal­ve­lu­laki tarvi­taan turvaa­maan iäkkäi­den ihmis­ten oikeus tarpeen­mu­kai­seen hoitoon, hoivaan ja muihin palve­lui­hin. Se tarvi­taan myös varmis­ta­maan kuntout­ta­via palve­luja ennal­taeh­käi­se­vässä mielessä, ennen kuin ihmi­sen kunto menee niin huonoksi, ettei esimer­kiksi kotona asumi­nen enää ole mahdol­lista. Suomi on jo nyt laitos­val­tai­nen, eikä se ole kestä­vää inhi­mil­li­sesti eikä talou­del­li­sesti?, toteaa Risikko.

Hoito­hen­ki­lös­tön määrä on määri­tel­tävä hoito­tar­peen mukaan

?Hoito­hen­ki­lös­tön määrä on henki­lös­tön osaa­mi­sen ohella yksi keskei­nen, mutta ei ainoa eikä yksi­nään riit­tävä kriteeri vanhus­ten hyvän hoidon ja palve­lu­jen turvaa­mi­seksi. Henki­lös­tö­määrä on määri­tel­tävä hoito­tar­peen mukaan?, sanoo Risikko.

Ennen lopul­li­sia päätök­siä mitoi­tuk­sista on lain sisältö fiilat­tava kuntoon ja tehtävä tarkka selvi­tys, minkä­lai­sia mitoi­tuk­sia on ylipäänsä mahdol­lista tehdä ja mihin rahat riit­tä­vät.

Henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen kirjaa­mi­nen lakiin ei ole help­poa, koska vanhus­ten­huol­lon palvelu- ja hoiva­toi­minta on hyvin moni­muo­toista. Tarvit­ta­van hoito­hen­ki­lös­tön määrään vaikut­ta­vat monet asiat, kuten vanhus­ten kunto, hoito­hen­ki­lö­kun­nan osaa­mi­nen ja koke­mus, tilat, tuki­pal­ve­lut sekä avus­ta­van henki­lö­kun­nan määrä.

Kotiin järjes­tet­tä­vien palve­lu­jen osalta henki­lös­tö­mi­toi­tus­ten määrit­tely on erityi­sen vaikeaa. Henki­lös­tön työn luon­tee­seen ja työai­kaan vaikut­ta­vat hyvin monet seikat, kuten vanhus­ten palve­lu­jen tarpei­den taso, kuljet­ta­vat väli­mat­kat, tuki­pal­ve­lui­den saata­vuus ja järjes­tä­mis­ta­vat.

?Erityi­sesti kotiin vietä­viin palve­lui­hin tulee lisätä henki­lös­töä ja muita resurs­seja, jotta tavoite ikäih­mis­ten kotona asumi­sen mahdol­lis­ta­mi­seksi ja laitos­hoi­don vähen­tä­mi­seksi toteu­tuisi. Samoin omais­hoi­ta­jien tuki­pal­ve­lui­hin on saatava lisää resurs­seja?, painot­taa Risikko.

Hyvän hoidon turvaa­mi­seksi tarvi­taan tutkit­tua tietoa

Vanhus­pal­ve­lu­laki ja vanhus­ten hyvä hoiva tarvit­see merkit­tä­viä voima­va­roja niin valtion kuin kuntien taholta.

Vielä on epäsel­vää, mikä suun­nit­teilla olevan lain todel­li­nen hinta­lappu on. Epäsel­vää on myös, kuinka paljon rahaa todel­li­suu­dessa tarvi­taan sito­vien henki­lös­tö­mi­toi­tus­ten toteut­ta­mi­seen.

?Vanhus­pal­ve­lu­lain henki­lös­tö­mi­toi­tus­ko­kei­lun sijaan tarvi­taan tutkit­tua tietoa siitä, mitkä teki­jät vaikut­ta­vat hyvään hoitoon ja miten turva­taan vanhus­ten hyvä hoito. Tietoa voitai­siin kerätä niistä kunnista ja orga­ni­saa­tioista, joissa on saavu­tettu vanhus­pal­ve­luissa hyviä tulok­sia. Samalla saatai­siin hyvät käytän­nöt leviä­mään?, Risikko toteaa.

Lisä­tie­toja:
valtio­sih­teeri Pia Pohja, 040 545 7285

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content