Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / eurovaalit / Sivu 3

eurovaalit

16.9.2018

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set kuusi ehdo­kas­taan ensi touko­kuun euro­vaa­lei­hin sunnun­taina. Paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa lähte­vät tavoit­te­le­maan kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri

5.3.2014

Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Tors­taina 6.3. Dubli­nissa alkaa EPP:n puolue­ko­kous, joka toimii lähtö­lau­kauk­sena EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan. Perjan­taina 7.3. puolue­ko­kous valit­see EPP:n kärkieh­dok­kaan Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.

4.3.2014

Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) 22. puolue­ko­kous järjes­te­tään 6.-7.3. Dubli­nissa, Irlan­nissa. Puolue­ko­kous on lähtö­lau­kaus EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan. Tapah­tu­maan odote­taan yli 2000 osal­lis­tu­jaa, mukaan

8.6.2009

Jyrki Katai­nen: Kiitos!

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen kiit­tää päivä­kir­jas­saan kaik­kia Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaita sekä Kokoo­musta äänes­tä­neitä!

5.6.2009

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jointi huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puna

Euro­vaa­lieh­dok­kaat ja kokoo­musyh­dis­tyk­set järjes­tä­vät lähes 180 erilaista
tilai­suutta ympäri Suomen! Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat ja kokoo­musyh­dis­tyk­set kampan­joi­vat euro­vaa­li­vii­kon­lop­puna lähes 180 erilai­sen tapah­tu­man voimalla ympäri Suomen!

5.6.2009

Kokoo­muk­sen puolue­johto, minis­te­rit ja kansan­edus­ta­jat jalkau­tu­vat kampan­joi­maan

Mukana Jyrki Katai­nen, Alexan­der Stubb, Taru Tuju­nen, Jyri Häkä­mies, Anne Holm­lund, Paula Risikko, Suvi Lindén Jan Vapaa­vuori, Henna Virk­ku­nen, Sampsa Kataja, Ben Zyskowicz, Jukka Mäkelä ja Marja Tiura sekä lukui­sia kansan­edus­ta­jia!

5.6.2009

Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set sunnun­taina 7.6.2009 Helsin­gissä Kaivo­huo­neella

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­val­vo­jai­siin, jotka järjes­te­tään Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n, Helsin­gin Kokoo­mus ry:n ja Uuden­maan Kokoo­mus ry:n toimesta sunnun­taina 7.6. Helsin­gin Kaivo­huo­neella (Iso Puis­to­tie 1). Ovet avataan klo 19, ja ilta jatkuu aina klo 02 saakka. Valvo­jai­sissa seura­taan suoraa YLE:n vaali­lä­he­tystä tele­vi­siosta.

26.5.2009

Kokoo­muk­sen dynaa­mi­nen Into­Tie­to­Tai­to­Kone julkaistu verkossa!

Into­Tie­to­Tai­to­Kone löytyy osoit­teesta http://www.intotietotaito.fi/.

22.5.2009

Kokoo­mus julkisti euro­vaa­li­kam­pan­jansa tv-spotit

Kampanja hyödyn­tää runsas­ku­vas­toista animaa­tiota Suomen poliit­ti­sen tv-mainon­nan histo­riassa ennen­nä­ke­mät­tö­mällä tavalla. Into, tieto ja taito teke­vät pienestä suuren!

8.5.2009

Into, tieto, taito teke­vät pienestä suuren

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyy lauan­taina 9.5. sadoilla tapah­tu­milla ympäri Suomen! Kokoo­mus julkisti eilen tors­taina 7.5. valta­kun­nal­li­sen euro­vaa­li­kam­pan­jansa teeman ja ilmeen.

Skip to content