Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Julkaistu: 16.09.2018

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set kuusi ehdo­kas­taan ensi touko­kuun euro­vaa­lei­hin sunnun­taina.

Paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa lähte­vät tavoit­te­le­maan kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen. Uusina ehdok­kaina vaalei­hin ovat lähdössä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, neuvo­nan­taja Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on napata lisä­paikka Euroo­pan parla­ment­tiin ensi kevään vaaleissa. Neljän MEP:n tavoit­tee­seen pääsy edel­lyt­tää vahvaa ehdo­kas­a­set­te­lua ja tänään tehty­jen ehdo­kas­ni­meä­mis­ten jälkeen on help­poa todeta, että tavoi­teu­ralla ollaan, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

 

Kokoo­mus nimesi ehdok­kaita puolue­val­tuus­ton avoi­messa Eurooppa-kokouk­sessa Helsin­gissä. Ehdo­kas­lista täyden­tyy myöhem­min.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Sirpa Pieti­käi­nen (s. 1959) on ollut euro­par­la­men­taa­rik­kona vuodesta 2008. Kulu­neella kaudella hän on ollut jäsen parla­men­tin talous- ja raha-asioi­den valio­kun­nassa, suhteista Kiinaan vastaa­vassa valtuus­kun­nassa ja vara­jä­sen useissa valio­kun­nissa. Pieti­käi­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja ympä­ris­tö­mi­nis­teri. Koulu­tuk­sel­taan hän on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.

Aura Salla (s.1984) on kotoi­sin Lappeen­ran­nasta. Hän työs­ken­te­lee EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan Jean-Claude Junc­ke­rin neuvo­nan­ta­ja­tii­missä. Aiem­min Salla on työs­ken­nel­lyt muun muassa EU-komis­saari Jyrki Katai­sen kabi­ne­tissa ja EU-vies­tin­tään erikois­tu­neena vies­tin­tä­kon­sult­tina. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den mais­teri.

Kimmo Sasi (s. 1952) on kokoo­mus­lai­nen konka­ri­po­lii­tikko. Tampe­re­lai­nen Sasi oli kokoo­muk­sen kansan­edus­taja vuosina 1983–2015. Sasi on toimi­nut myös liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­rinä sekä ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä. Koulu­tuk­sel­taan Sasi on oikeus­tie­teen kandi­daatti ja diplo­mie­ko­nomi.

Petri Sarva­maa (s. 1960) nousi EU-parla­ment­tiin vuonna 2012. Sarva­maa on parla­men­tin budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja ja talous­ar­vion valvon­ta­va­lio­kun­nassa EPP-ryhmän puheen­joh­taja. Ennen poli­tiik­kaan lähtöä Sarva­maa teki uraa toimit­ta­jana Ylen uutis- ja ajan­koh­tais­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den kandi­daatti.

Janika Taka­talo (s. 1992) on Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan puheen­joh­taja. Hän on myös Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu, maakun­ta­val­tuu­tettu ja nuori­so­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den kandi­daatti, joka viimeis­te­lee parhail­laan gradu­aan Turun yliopis­toon. Hän on toimi­nut opin­to­jensa ohella myös sivu­toi­mi­sena yrit­tä­jänä.

Henna Virk­ku­nen (s. 1972) on ollut euro­par­la­men­taa­rikko vuodesta 2014. Virk­ku­nen on jäsen teol­li­suus-, tutki­mus- ja ener­gia­va­lio­kun­nassa ja vara­jä­sen liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­nassa. Jyväs­ky­lästä kotoi­sin oleva Virk­ku­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja opetus­mi­nis­teri, kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri sekä liikenne- ja kunta­mi­nis­teri.