Kokoomus nimesi ensim­mäiset eurovaa­lieh­dok­kaansa – kokoomus.fi
MENU
Petteri ja MEP-ehdokkat

Kokoomus nimesi ensim­mäiset eurovaa­lieh­dok­kaansa

Julkaistu: 16.09.2018 EU Tiedote

Kokoomus nimesi ensim­mäiset kuusi ehdokastaan ensi toukokuun eurovaa­leihin sunnun­taina.

Paikkaa Euroopan parla­men­tissa lähtevät tavoit­te­lemaan kokoo­muksen nykyiset europar­la­men­taa­rikot Sirpa Pieti­käinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. Uusina ehdok­kaina vaaleihin ovat lähdössä kokoo­muksen puolue­val­tuuston puheen­johtaja, neuvo­nantaja Aura Salla, varatuomari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joiden puheen­johtaja Janika Takatalo.

Kokoo­muksen tavoit­teena on napata lisäpaikka Euroopan parla­menttiin ensi kevään vaaleissa. Neljän MEP:n tavoit­teeseen pääsy edellyttää vahvaa ehdokas­a­set­telua ja tänään tehtyjen ehdokas­ni­meä­misten jälkeen on helppoa todeta, että tavoi­teu­ralla ollaan, kokoo­muksen puolue­sih­teeri Janne Pesonen sanoo.

 

Kokoomus nimesi ehdok­kaita puolue­val­tuuston avoimessa Eurooppa-kokouk­sessa Helsin­gissä. Ehdokas­lista täydentyy myöhemmin.

Nimetyt ehdokkaat:

Sirpa Pieti­käinen (s. 1959) on ollut europar­la­men­taa­rikkona vuodesta 2008. Kuluneella kaudella hän on ollut jäsen parla­mentin talous- ja raha-asioiden valio­kun­nassa, suhteista Kiinaan vastaa­vassa valtuus­kun­nassa ja varajäsen useissa valio­kun­nissa. Pieti­käinen on ollut kokoo­muksen kansan­edustaja ja ympäris­tö­mi­nisteri. Koulu­tuk­seltaan hän on kauppa­tie­teiden maisteri.

Aura Salla (s.1984) on kotoisin Lappeen­ran­nasta. Hän työsken­telee EU-komission puheen­joh­tajan Jean-Claude Junckerin neuvo­nan­ta­ja­tii­missä. Aiemmin Salla on työsken­nellyt muun muassa EU-komis­saari Jyrki Kataisen kabine­tissa ja EU-viestintään erikois­tu­neena viestin­tä­kon­sulttina. Koulu­tuk­seltaan hän on valtio­tie­teiden maisteri.

Kimmo Sasi (s. 1952) on kokoo­mus­lainen konka­ri­po­lii­tikko. Tampe­re­lainen Sasi oli kokoo­muksen kansan­edustaja vuosina 1983–2015. Sasi on toiminut myös liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­terinä sekä ulkomaan­kaup­pa­mi­nis­terinä. Koulu­tuk­seltaan Sasi on oikeus­tieteen kandi­daatti ja diplo­mie­konomi.

Petri Sarvamaa (s. 1960) nousi EU-parla­menttiin vuonna 2012. Sarvamaa on parla­mentin budjet­ti­va­lio­kunnan varapu­heen­johtaja ja talous­arvion valvon­ta­va­lio­kun­nassa EPP-ryhmän puheen­johtaja. Ennen politiikkaan lähtöä Sarvamaa teki uraa toimit­tajana Ylen uutis- ja ajankoh­tais­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­seltaan hän on valtio­tie­teiden kandi­daatti.

Janika Takatalo (s. 1992) on Kokoo­muksen Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kunnan puheen­johtaja. Hän on myös Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu, maakun­ta­val­tuu­tettu ja nuori­so­lau­ta­kunnan puheen­johtaja. Koulu­tuk­seltaan hän on valtio­tie­teiden kandi­daatti, joka viimeis­telee parhaillaan graduaan Turun yliopistoon. Hän on toiminut opinto­jensa ohella myös sivutoi­misena yrittäjänä.

Henna Virkkunen (s. 1972) on ollut europar­la­men­taa­rikko vuodesta 2014. Virkkunen on jäsen teollisuus-, tutkimus- ja energia­va­lio­kun­nassa ja varajäsen liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­nassa. Jyväs­ky­lästä kotoisin oleva Virkkunen on ollut kokoo­muksen kansan­edustaja ja opetus­mi­nisteri, kunta- ja hallin­to­mi­nisteri sekä liikenne- ja kunta­mi­nisteri.


Kokoomus.fi