Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Petteri ja MEP-ehdokkat
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Julkaistu:

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set kuusi ehdo­kas­taan ensi touko­kuun euro­vaa­lei­hin sunnun­taina.

Paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa lähte­vät tavoit­te­le­maan kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen. Uusina ehdok­kaina vaalei­hin ovat lähdössä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, neuvo­nan­taja Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on napata lisä­paikka Euroo­pan parla­ment­tiin ensi kevään vaaleissa. Neljän MEP:n tavoit­tee­seen pääsy edel­lyt­tää vahvaa ehdo­kas­a­set­te­lua ja tänään tehty­jen ehdo­kas­ni­meä­mis­ten jälkeen on help­poa todeta, että tavoi­teu­ralla ollaan, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

 

Kokoo­mus nimesi ehdok­kaita puolue­val­tuus­ton avoi­messa Eurooppa-kokouk­sessa Helsin­gissä. Ehdo­kas­lista täyden­tyy myöhem­min.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Sirpa Pieti­käi­nen (s. 1959) on ollut euro­par­la­men­taa­rik­kona vuodesta 2008. Kulu­neella kaudella hän on ollut jäsen parla­men­tin talous- ja raha-asioi­den valio­kun­nassa, suhteista Kiinaan vastaa­vassa valtuus­kun­nassa ja vara­jä­sen useissa valio­kun­nissa. Pieti­käi­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja ympä­ris­tö­mi­nis­teri. Koulu­tuk­sel­taan hän on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.

Aura Salla (s.1984) on kotoi­sin Lappeen­ran­nasta. Hän työs­ken­te­lee EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan Jean-Claude Junc­ke­rin neuvo­nan­ta­ja­tii­missä. Aiem­min Salla on työs­ken­nel­lyt muun muassa EU-komis­saari Jyrki Katai­sen kabi­ne­tissa ja EU-vies­tin­tään erikois­tu­neena vies­tin­tä­kon­sult­tina. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den mais­teri.

Kimmo Sasi (s. 1952) on kokoo­mus­lai­nen konka­ri­po­lii­tikko. Tampe­re­lai­nen Sasi oli kokoo­muk­sen kansan­edus­taja vuosina 1983–2015. Sasi on toimi­nut myös liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­rinä sekä ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä. Koulu­tuk­sel­taan Sasi on oikeus­tie­teen kandi­daatti ja diplo­mie­ko­nomi.

Petri Sarva­maa (s. 1960) nousi EU-parla­ment­tiin vuonna 2012. Sarva­maa on parla­men­tin budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja ja talous­ar­vion valvon­ta­va­lio­kun­nassa EPP-ryhmän puheen­joh­taja. Ennen poli­tiik­kaan lähtöä Sarva­maa teki uraa toimit­ta­jana Ylen uutis- ja ajan­koh­tais­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den kandi­daatti.

Janika Taka­talo (s. 1992) on Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan puheen­joh­taja. Hän on myös Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu, maakun­ta­val­tuu­tettu ja nuori­so­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den kandi­daatti, joka viimeis­te­lee parhail­laan gradu­aan Turun yliopis­toon. Hän on toimi­nut opin­to­jensa ohella myös sivu­toi­mi­sena yrit­tä­jänä.

Henna Virk­ku­nen (s. 1972) on ollut euro­par­la­men­taa­rikko vuodesta 2014. Virk­ku­nen on jäsen teol­li­suus-, tutki­mus- ja ener­gia­va­lio­kun­nassa ja vara­jä­sen liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­nassa. Jyväs­ky­lästä kotoi­sin oleva Virk­ku­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja opetus­mi­nis­teri, kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri sekä liikenne- ja kunta­mi­nis­teri.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content