Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Petteri ja MEP-ehdokkat
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Julkaistu:

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set kuusi ehdo­kas­taan ensi touko­kuun euro­vaa­lei­hin sunnun­taina.

Paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa lähte­vät tavoit­te­le­maan kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen. Uusina ehdok­kaina vaalei­hin ovat lähdössä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, neuvo­nan­taja Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on napata lisä­paikka Euroo­pan parla­ment­tiin ensi kevään vaaleissa. Neljän MEP:n tavoit­tee­seen pääsy edel­lyt­tää vahvaa ehdo­kas­a­set­te­lua ja tänään tehty­jen ehdo­kas­ni­meä­mis­ten jälkeen on help­poa todeta, että tavoi­teu­ralla ollaan, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

 

Kokoo­mus nimesi ehdok­kaita puolue­val­tuus­ton avoi­messa Eurooppa-kokouk­sessa Helsin­gissä. Ehdo­kas­lista täyden­tyy myöhem­min.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Sirpa Pieti­käi­nen (s. 1959) on ollut euro­par­la­men­taa­rik­kona vuodesta 2008. Kulu­neella kaudella hän on ollut jäsen parla­men­tin talous- ja raha-asioi­den valio­kun­nassa, suhteista Kiinaan vastaa­vassa valtuus­kun­nassa ja vara­jä­sen useissa valio­kun­nissa. Pieti­käi­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja ympä­ris­tö­mi­nis­teri. Koulu­tuk­sel­taan hän on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.

Aura Salla (s.1984) on kotoi­sin Lappeen­ran­nasta. Hän työs­ken­te­lee EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan Jean-Claude Junc­ke­rin neuvo­nan­ta­ja­tii­missä. Aiem­min Salla on työs­ken­nel­lyt muun muassa EU-komis­saari Jyrki Katai­sen kabi­ne­tissa ja EU-vies­tin­tään erikois­tu­neena vies­tin­tä­kon­sult­tina. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den mais­teri.

Kimmo Sasi (s. 1952) on kokoo­mus­lai­nen konka­ri­po­lii­tikko. Tampe­re­lai­nen Sasi oli kokoo­muk­sen kansan­edus­taja vuosina 1983–2015. Sasi on toimi­nut myös liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­rinä sekä ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä. Koulu­tuk­sel­taan Sasi on oikeus­tie­teen kandi­daatti ja diplo­mie­ko­nomi.

Petri Sarva­maa (s. 1960) nousi EU-parla­ment­tiin vuonna 2012. Sarva­maa on parla­men­tin budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja ja talous­ar­vion valvon­ta­va­lio­kun­nassa EPP-ryhmän puheen­joh­taja. Ennen poli­tiik­kaan lähtöä Sarva­maa teki uraa toimit­ta­jana Ylen uutis- ja ajan­koh­tais­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den kandi­daatti.

Janika Taka­talo (s. 1992) on Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan puheen­joh­taja. Hän on myös Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu, maakun­ta­val­tuu­tettu ja nuori­so­lau­ta­kun­nan puheen­joh­taja. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den kandi­daatti, joka viimeis­te­lee parhail­laan gradu­aan Turun yliopis­toon. Hän on toimi­nut opin­to­jensa ohella myös sivu­toi­mi­sena yrit­tä­jänä.

Henna Virk­ku­nen (s. 1972) on ollut euro­par­la­men­taa­rikko vuodesta 2014. Virk­ku­nen on jäsen teol­li­suus-, tutki­mus- ja ener­gia­va­lio­kun­nassa ja vara­jä­sen liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­nassa. Jyväs­ky­lästä kotoi­sin oleva Virk­ku­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja opetus­mi­nis­teri, kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri sekä liikenne- ja kunta­mi­nis­teri.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

Skip to content