Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) 22. puolue­ko­kous järjes­te­tään 6.-7.3. Dubli­nissa, Irlan­nissa. Puolue­ko­kous on lähtö­lau­kaus EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan.

Tapah­tu­maan odote­taan yli 2000 osal­lis­tu­jaa, mukaan lukien keskeis­ten EU-toimie­li­mien puheen­joh­ta­jia, useita valtion­pää­mie­hiä, puoluei­den puheen­joh­ta­jia, minis­te­reitä, meppejä ja kansan­edus­ta­jia sekä dele­gaat­teja EPP:n jäsen­puo­lueista.

Kokoo­muk­sesta Dubli­nin puolue­ko­kouk­seen osaa otta­vat puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, vara­pu­heen­joh­taja Henna Virk­ku­nen, mepit Sirpa Pieti­käi­nen ja Eija-Riitta Korhola, euro­vaa­lieh­do­kas Alexan­der Stubb, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä joukko avus­ta­jia. Kansal­li­nen Kokoo­mus on EPP:n jäsen­puo­lue.

Puolue­ko­kous valit­see EPP:n kärkieh­dok­kaan Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi. Kärkieh­do­kas johtaa puolu­een euroo­pan­laa­juista vaali­kam­pan­jaa vuoden 2014 Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten vaalissa (vaali­päivä Suomessa 25.5.).

EPP ? euroop­pa­lai­nen katto­puo­lue

Euroo­pan parla­men­tissa Kokoo­mus kuuluu ylei­seu­roop­pa­lai­seen katto­puo­lu­ee­seen Euro­pean People´s Party (EPP). EPP on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 274 euroe­dus­ta­jaa kaikista parla­men­tin 766 mepistä.

Lue lisää osoit­teesta http://dublin2014.epp.eu/about/

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content