Seuraa suoraa lähetystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista. – kokoomus.fi
MENU
Seuraa suoraa lähetystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Seuraa suoraa lähetystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Julkaistu: 05.03.2014 Uncategorized

Torstaina 6.3. Dubli­nissa alkaa EPP:n puolue­kokous, joka toimii lähtö­lau­kauksena EPP:n eurovaa­li­kam­panjaan. Perjan­taina 7.3. puolue­kokous valitsee EPP:n kärkieh­dokkaan Euroopan komission puheen­joh­ta­jaksi.

Puolue­ko­kouksen valitsema kärkieh­dokas johtaa puolueen euroo­pan­laa­juista vaali­kam­panjaa vuoden 2014 Euroopan parla­mentin jäsenten vaalissa. Vaali­päivä Suomessa on 25.5. Ehdok­kaiksi ovat ilmoit­tau­tuneet kukin kolmen jäsen­puo­lueen tukemana Luxem­burgin entinen päämi­nisteri ja euroryhmän pj Jean-Claude Juncker sekä Euroopan komission jäsen ja mm. Ranskan entinen ulkomi­nisteri Michel Barnier.

Dublinin puolue­kokous on ainut­laa­tuinen poliit­tinen tapahtuma Euroo­passa. Tapah­tumaan odotetaan yli 2000 osallis­tujaa, mukaan lukien keskeisten EU-toimie­limien puheen­joh­tajia, useita valtion­pää­miehiä, puolueiden puheen­joh­tajia, minis­te­reitä, meppejä ja kansan­edus­tajia sekä delegaatteja EPP:n jäsen­puo­lueista.

Kokous ja livestriimi alkavat 6.3.2014 klo 17.00 Suomen aikaa. Kokous jatkuu 7.3. klo 12.00.

7.3. ohjelman pääkohdat (kello­najat ovat arvioituja aikoja)

  • klo 12.15 Ehdokas Michel Barnierin puheen­vuoro
  • klo 12.25 Jean-Claude Junckerin puheen­vuoro.
  • klo 13.30 Kokoo­muksen puheen­johtaja Jyrki Kataisen puheen­vuoro
  • klo 14.00 on odotet­ta­vissa yllätys­vieras: U2:n Bono!
  • klo 15.25 vaali­tu­loksen pitäisi olla selvä ja valittu EPP:n kärkieh­dokas pitää puheen puolue­ko­kous­väelle.

Mikä EPP? Mikä Puolue­kokous? Lue lisää: http://dublin2014.epp.eu/about/


Kokoomus.fi