• FI
 • SV
 • MENU
  Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.
  Twiittaa

  Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

  Julkaistu: 05.03.2014 Uncategorized

  Tors­taina 6.3. Dubli­nissa alkaa EPP:n puolue­ko­kous, joka toimii lähtö­lau­kauk­sena EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan. Perjan­taina 7.3. puolue­ko­kous valit­see EPP:n kärkieh­dok­kaan Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.

  Puolue­ko­kouk­sen valit­sema kärkieh­do­kas johtaa puolu­een euroo­pan­laa­juista vaali­kam­pan­jaa vuoden 2014 Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten vaalissa. Vaali­päivä Suomessa on 25.5. Ehdok­kaiksi ovat ilmoit­tau­tu­neet kukin kolmen jäsen­puo­lu­een tuke­mana Luxem­bur­gin enti­nen päämi­nis­teri ja euro­ryh­män pj Jean-Claude Junc­ker sekä Euroo­pan komis­sion jäsen ja mm. Rans­kan enti­nen ulko­mi­nis­teri Michel Barnier.

  Dubli­nin puolue­ko­kous on ainut­laa­tui­nen poliit­ti­nen tapah­tuma Euroo­passa. Tapah­tu­maan odote­taan yli 2000 osal­lis­tu­jaa, mukaan lukien keskeis­ten EU-toimie­li­mien puheen­joh­ta­jia, useita valtion­pää­mie­hiä, puoluei­den puheen­joh­ta­jia, minis­te­reitä, meppejä ja kansan­edus­ta­jia sekä dele­gaat­teja EPP:n jäsen­puo­lueista.

  Kokous ja live­striimi alka­vat 6.3.2014 klo 17.00 Suomen aikaa. Kokous jatkuu 7.3. klo 12.00.

  7.3. ohjel­man pääkoh­dat (kello­na­jat ovat arvioi­tuja aikoja)

  • klo 12.15 Ehdo­kas Michel Barnie­rin puheen­vuoro
  • klo 12.25 Jean-Claude Junc­ke­rin puheen­vuoro.
  • klo 13.30 Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen puheen­vuoro
  • klo 14.00 on odotet­ta­vissa yllä­tys­vie­ras: U2:n Bono!
  • klo 15.25 vaali­tu­lok­sen pitäisi olla selvä ja valittu EPP:n kärkieh­do­kas pitää puheen puolue­ko­kous­väelle.

  Mikä EPP? Mikä Puolue­ko­kous? Lue lisää: http://dublin2014.epp.eu/about/