Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurooppa / Sivu 2

Eurooppa

22.8.2013

Katai­nen: Suoma­lais­ten työpai­kat ovat kiinni myös Euroo­pan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen muis­tut­taa, että Suomen talou­del­li­nen hyvin­vointi ja suoma­lais­ten työpai­kat ovat riip­pu­vai­sia myös Euroo­pan talous­ke­hi­tyk­sestä. Katai­nen näkee

3.7.2013

Katai­nen: Millaista Euroop­paa haluamme - vai onko sillä väliä?

Euroop­pa­lai­set valtiot ja alueen asuk­kaat ovat syvien haas­tei­den edessä. Noin kuusi vuotta jatku­nut talous­kriisi on herät­tä­nyt toivot­to­muutta ja kiel­tei­siä ajatuk­sia

30.5.2013

Viro­lai­nen: EU on enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto

“Euroo­pan unioni on paljon enem­män kuin vapaa­kaup­pa­liitto. Se on samoin ajat­te­le­vien valtioi­den arvo­yh­teisö, jossa yli muiden ovat oikeus­val­tio­pe­ri­aate, ihmis­ten perus­oi­keuk­sien

17.5.2013

MEP Petri Sarva­maa EU:ssa käsit­te­lyssä olevista liiken­ne­pa­ke­teista: “Missä EU, siellä mahdol­li­suus”

Lento­kent­tä­pa­ketti tehos­taa lento­lii­ken­nettä, rauta­tie­pa­ketti avaa kilpai­lua henki­lö­lii­ken­teessä ja paran­taa matkus­ta­jan asemaa, katsas­tus­pa­ketti vähen­tää byro­kra­tiaa, rekis­te­röiti yhden­mu­kai­su­tuu ajan­mit­taan Euroo­passa, rekko­jen sula­vampi

23.8.2012

Katai­nen: Ratkaisu velka­kriisiin turvaa suoma­lais­ten työ­paikat

Päämi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen korosti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Lahdessa, että keskus­telu Euroo­pan tule­vai­suu­desta tai euroa­lu­een krii­sin­hal­lin­nasta on mitä suurim­massa määrin keskus­te­lua suoma­lai­sen hyvin­voin­ti­mal­lin puolus­ta­mi­sesta.

9.5.2012

EU:sta etsit­tävä mahdol­li­suuk­sia vastus­tuk­sen sijaan

Euroo­pan unioni on olemassa krii­sin jälkeen­kin ja sen tulisi kään­tää katse kasvuun ja vahvis­taa globaa­lia rooli­aan, tode­taan Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tänään Eurooppa-päivänä julkais­ta­vassa ?EUROOPPA HUOMENNA. Pamfletti siitä, miksi EU on Suomelle mahdol­li­suus.? -keskus­te­lu­na­vauk­sessa.

13.3.2012

Tehdyistä virheistä on opit­tava

Pidin puheen 13.3.2012 Euroo­pan unio­nin tule­vai­suutta käsit­te­le­vässä semi­naa­rissa Helsin­gin yliopis­tolla. Yhtei­sen talous­krii­simme syiden avoin analyysi sekä niistä oppi­mi­nen on nyt juuri se, mitä meidän on tehtävä. Vain siten saamme itse­luot­ta­muk­semme takai­sin ja nousemme jälleen jaloil­lemme kasvun kautta. Puhe on englan­nin­kie­li­nen.

28.2.2011

EU:n presi­dentti van Rompuy Katai­sen vieraaksi

EU:n presi­dentti Herman van Rompuy saapuu ensi perjan­taina Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen vieraaksi Helsin­kiin. Van Rompuyn saapu­mi­nen oli aluksi epävar­maa, mutta hän päätti perua muun ohjel­mansa saapuak­seen Helsin­kiin.

16.12.2010

Jyrki Katai­nen toivoo EU-huip­pu­ko­kouk­selta selkeää päätöstä krii­sin­hal­lin­ta­me­ka­nis­mista

Valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen odot­taa, että tänään kokoon­tuva EU:n huip­pu­ko­kous siunaa Euro­ryh­män marras­kui­set linjauk­set pysy­västä talou­den krii­sin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mästä.

22.6.2010

Suomi päät­tä­vissä pöydissä

Suomi on osa yhä piene­ne­vää maail­maa ? hyvässä ja pahassa. Vaikka viime aikoina tuo yhteys maail­maan on tuonut ikäviä uuti­sia, niin ei pidä tuijot­taa vain sitä. Suomen hyvin­vointi ja menes­tys on pohjan­nut juuri tuohon piene­ne­vään maail­maan.

Skip to content