Katainen: Suoma­laisten työpaikat ovat kiinni myös Euroopan tilan­teesta – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Suoma­laisten työpaikat ovat kiinni myös Euroopan tilan­teesta

Katainen: Suoma­laisten työpaikat ovat kiinni myös Euroopan tilan­teesta

Julkaistu: 22.08.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen muistuttaa, että Suomen talou­del­linen hyvin­vointi ja suoma­laisten työpaikat ovat riippu­vaisia myös Euroopan talous­ke­hi­tyk­sestä.

Katainen näkee Euroopan tilan­teessa myönteisiä merkkejä, mutta vaatii lisää toimia kansain­vä­lisen kilpai­lu­kyvyn kohen­ta­mi­seksi. Hän ehdottaa EU-säädös­vii­dakon perkaa­mista työlli­syyden nimissä. Katainen puhui Euroo­pasta ja EU:sta Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän kesäko­kouk­sessa Mikke­lissä.

“Voimme kotimaisin päätöksin tehdä paljon Suomen talouden ja työlli­syyden nosta­mi­seksi, mutta paljon jää riippumaan myös muusta Euroo­pasta. Siksi meidän pitää näkyä ja vaikuttaa vahvasti EU-pöydissä. Ihmet­telen tuomio­päivän saarnaajia, jotka toivovat EU:lle vaikeuksia. Sellainen ajattelu sahaa Suomen omaa oksaa”, Katainen sanoi.

Katainen painotti, että jokaisen jäsenmaan on itse tehtävä kilpai­lu­kykyä vahvis­tavia toimia. Samaan aikaan tarvitaan kilpai­lu­ky­vystä huoleh­ti­miseen vahvempaa otetta myös EU-tasolla.

“Eurooppa on edelleen todella isojen haasteiden edessä, mutta talouden mittarit osoit­tavat pitkästä aikaa ylöspäin. Euroopan pitää pärjätä paremmin avoimessa, kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. Siksi meidän pitää asettaa nolla­to­le­ranssi sellai­sille euroop­pa­lai­sille säädök­sille, jotka naker­tavat yritysten kilpai­lu­kykyä ja syövät työpaikkoja. Sellaiseen meillä ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa. Seuraava Euroopan komissio tarvitsee entistä vahvemman kilpai­lu­ky­ky­ko­mis­saarin, joka pystyy puolus­taamaan yritysten edelly­tyksiä menestyä ja työllistää. Yksi vaihtoehto on, että komission puheen­johtaja ottaa kilpai­lu­ky­vystä huoleh­ti­misen omaan salkkuunsa”.

Lisätty 23.8.2013: Puheen äänital­lenne.


Kokoomus.fi