EU:n presi­dentti van Rompuy Kataisen vieraaksi – kokoomus.fi
MENU
EU:n presi­dentti van Rompuy Kataisen vieraaksi

EU:n presi­dentti van Rompuy Kataisen vieraaksi

Julkaistu: 28.02.2011 Uncategorized

Katainen on kutsunut perjan­taina Helsinkiin EU:n jäsen­maiden Euroopan Kansan­puo­lueen (EPP) jäsen­puo­lueisiin kuuluvat päämi­nis­terit, sekä komission, Euroopan parla­mentin, Eurooppa-neuvoston ja EPP-puolueen johtoa.

Kokouk­sessa käsitellään EPP:n yhteisiä näkemyksiä EU:n ja euroa­lueen huippu­ko­kouk­sissa tulevina viikkoina käsit­te­lyssä oleviin suuriin talous­pa­ket­teihin, joiden avulla tulisi ratkaista EU:n ja euroa­lueen tulevat toimet talous­kurin lisää­mi­seksi, kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi ja pysyvän kriisin­hal­lin­ta­me­ka­nismin luomi­seksi. Tavoit­teena on luoda sellaiset järjes­telmät, jotka estävät nyt nähdyn kaltaiset ongelmat tulevai­suu­dessa.

Kataisen isännöimään kokoukseen ovat presi­dentti Herman van Rompuyn lisäksi jo ilmoit­taneet tulevansa muun muassa EU:n komission puheen­johtaja Jose Manuel Barroso, Saksan liitto­kansleri Angela Merkel, Ranskan päämi­nisteri Francois Fillon, Italian päämi­nisteri Silvio Berlusconi sekä EU:n puheen­joh­ta­jamaan Unkarin päämi­nisteri Viktor Orban.

Katainen on keskus­ta­oi­keis­to­laisen EPP-puolueen talous­po­liit­tinen puhemies, EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­terien ryhmän puheen­johtaja sekä yksi kymme­nestä EPP:n varapu­heen­joh­ta­jasta. Muita EPP:n varapu­heen­joh­tajia ovat muun muassa päämi­nisteri Viktor Orban, juuri valittu Irlannin päämi­nisteri Enda Kenny sekä ranska­lainen komis­saari Michel Barnier.


Kokoomus.fi