Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU:n presi­dentti van Rompuy Katai­sen vieraaksi

EU:n presi­dentti van Rompuy Katai­sen vieraaksi

Julkaistu:

Katai­nen on kutsu­nut perjan­taina Helsin­kiin EU:n jäsen­mai­den Euroo­pan Kansan­puo­lu­een (EPP) jäsen­puo­luei­siin kuulu­vat päämi­nis­te­rit, sekä komis­sion, Euroo­pan parla­men­tin, Eurooppa-neuvos­ton ja EPP-puolu­een johtoa.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään EPP:n yhtei­siä näke­myk­siä EU:n ja euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­sissa tule­vina viik­koina käsit­te­lyssä oleviin suuriin talous­pa­ket­tei­hin, joiden avulla tulisi ratkaista EU:n ja euroa­lu­een tule­vat toimet talous­ku­rin lisää­mi­seksi, kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja pysy­vän krii­sin­hal­lin­ta­me­ka­nis­min luomi­seksi. Tavoit­teena on luoda sellai­set järjes­tel­mät, jotka estä­vät nyt nähdyn kaltai­set ongel­mat tule­vai­suu­dessa.

Katai­sen isän­nöi­mään kokouk­seen ovat presi­dentti Herman van Rompuyn lisäksi jo ilmoit­ta­neet tule­vansa muun muassa EU:n komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso, Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Rans­kan päämi­nis­teri Francois Fillon, Italian päämi­nis­teri Silvio Berlusconi sekä EU:n puheen­joh­ta­ja­maan Unka­rin päämi­nis­teri Viktor Orban.

Katai­nen on keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP-puolu­een talous­po­liit­ti­nen puhe­mies, EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien ryhmän puheen­joh­taja sekä yksi kymme­nestä EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jasta. Muita EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jia ovat muun muassa päämi­nis­teri Viktor Orban, juuri valittu Irlan­nin päämi­nis­teri Enda Kenny sekä rans­ka­lai­nen komis­saari Michel Barnier.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content