Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU:n presi­dentti van Rompuy Katai­sen vieraaksi

EU:n presi­dentti van Rompuy Katai­sen vieraaksi

Julkaistu:

Katai­nen on kutsu­nut perjan­taina Helsin­kiin EU:n jäsen­mai­den Euroo­pan Kansan­puo­lu­een (EPP) jäsen­puo­luei­siin kuulu­vat päämi­nis­te­rit, sekä komis­sion, Euroo­pan parla­men­tin, Eurooppa-neuvos­ton ja EPP-puolu­een johtoa.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään EPP:n yhtei­siä näke­myk­siä EU:n ja euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­sissa tule­vina viik­koina käsit­te­lyssä oleviin suuriin talous­pa­ket­tei­hin, joiden avulla tulisi ratkaista EU:n ja euroa­lu­een tule­vat toimet talous­ku­rin lisää­mi­seksi, kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja pysy­vän krii­sin­hal­lin­ta­me­ka­nis­min luomi­seksi. Tavoit­teena on luoda sellai­set järjes­tel­mät, jotka estä­vät nyt nähdyn kaltai­set ongel­mat tule­vai­suu­dessa.

Katai­sen isän­nöi­mään kokouk­seen ovat presi­dentti Herman van Rompuyn lisäksi jo ilmoit­ta­neet tule­vansa muun muassa EU:n komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso, Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Rans­kan päämi­nis­teri Francois Fillon, Italian päämi­nis­teri Silvio Berlusconi sekä EU:n puheen­joh­ta­ja­maan Unka­rin päämi­nis­teri Viktor Orban.

Katai­nen on keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP-puolu­een talous­po­liit­ti­nen puhe­mies, EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien ryhmän puheen­joh­taja sekä yksi kymme­nestä EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jasta. Muita EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jia ovat muun muassa päämi­nis­teri Viktor Orban, juuri valittu Irlan­nin päämi­nis­teri Enda Kenny sekä rans­ka­lai­nen komis­saari Michel Barnier.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content