Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurooppa / Sivu 3

Eurooppa

9.6.2010

Katai­nen EPP:n talous­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sessa: EU tarvit­see talous­ku­ria mutta myös soli­daa­ri­suutta

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) vara­pu­heen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen koros­taa EU-maiden vahvaa yhteis­vas­tuuta vaikeuk­sien edessä.

25.5.2010

Akaan-Pent­tilä: EU tarvit­see ryhti­liik­keen

Kansan­edus­taja Eero Akaan-Pent­tilä piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron EU-asioi­den parla­men­taa­ri­sessa yhteis­ko­kouk­sessa.

2.6.2009

Asiois­tasi pääte­tään Euroo­passa

Euroo­pan parla­men­tin vaalit järjes­te­tään sunnun­taina 7.6. Silloin on tärkeää käydä valit­se­massa, millaista Euroop­paa ja millai­sia Suomen edus­ta­jia haluaa.

2.6.2009

Jyrki Katai­nen: Asiois­tasi pääte­tään Euroo­passa

Euroo­pan parla­men­tin vaalit järjes­te­tään sunnun­taina 7.6. Silloin on tärkeää käydä valit­se­massa, millaista Euroop­paa ja millai­sia Suomen edus­ta­jia haluaa.

20.3.2009

Huip­pu­ko­kous­tun­nel­mia

Olen paluu­mat­kalla EU:n huip­pu­ko­kouk­sesta. Keskus­te­lun teemoista tärkein tällä kertaa oli luon­nol­li­sesti talous­kriisi ja sen ratkai­se­mi­seen tähtää­vät toimet. Kokouk­sessa etsit­tiin yhtei­siä linjauk­sia myös huhti­kuun 2. päivänä järjes­tet­tä­vään G 20 kokouk­seen. G20 on suurim­pien maiden epävi­ral­li­nen keskus­te­lu­kerho, jolla ei ole sito­vaa päätös­val­taa, mutta jossa yrite­tään etsiä yhtei­siä vaikut­ta­via keinoja talous­krii­sin ratkai­se­mi­seksi. G20:ssä on mukana useita euroop­pa­lai­sia maita sekä komis­sion edus­taja. EU:ssa on koettu tärkeäksi, että kokouk­sessa EU:lla on yhtei­set tavoit­teet ja yhtei­nen ääni, koska vain tällä tavalla myös pienem­pien EU-maiden näkö­kulma on mahdol­lista huomioida.

3.12.2008

Lifti­kyy­dissä Ruot­sin ilma­voi­mien koneessa

Lois­tava päivä! Saimme läpi Suomen tavoit­teen pank­ki­tu­kien ehto­jen paran­ta­mi­sesta siten, että ne mahdol­lis­ta­vat pank­kien lainan­an­non kasvat­ta­mi­sen. Jos siis pankki ottaa vastaan valtion takuita tai pääomis­tusta, ne voisi­vat uusien säään­tö­jen mukaan jatkaa lainan­an­non kasvat­ta­mista. Nyt näin ei ole. Komis­sio lupasi uudet esityk­set ensi viikoksi.

Skip to content