Suomi päättä­vissä pöydissä – kokoomus.fi
MENU
Suomi päättä­vissä pöydissä

Suomi päättä­vissä pöydissä

Julkaistu: 22.06.2010 Uncategorized

Globa­li­saatio ei ole hyvä, eikä paha, vaan ilmiö jota pitää ymmärtää, jonka kanssa meidän tulee oppia toimimaan ja josta meidän täytyy osata hyötyä. Suomenkin asioista päätetään eri pöydissä eri kokoon­pa­noissa eri puolilla maailmaa.

Maail­man­laa­jui­sesti meidän on huoleh­dittava, että globa­li­saatio on reilua peliä ? länsimaat eivät voi vaatia muilta vapaata kauppaa ja pitää itse tulli­muureja. Suomessa tämä merkitsee edelly­tysten luomista uusille Nokioille vaikkapa bio- tai ympäris­tö­tek­no­logian aloilla. Näin me voimme menestyä ja vaurastua globa­li­saation myötä.
Pitää avautua, ei käpertyä
EU on osoit­tau­tunut meille suoma­lai­sille kulla­nar­voi­seksi välineeksi vaikuttaa asioi­himme sekä Euroo­passa että maail­malla. EU:lla on ollut paljon tekemistä. Myös viime aikoina kriti­soitu euro on ollut kokonai­suu­dessaan menes­tys­tarina.
EU-jäsenyys on Suomelle enemmän kuin väline. EU on maail­man­his­torian menes­tyk­sekkäin rauhan­pro­jekti. EU:n avoimet markkinat, talou­del­linen integraatio, sosiaa­li­sesti kestävien periaat­teiden, mm. työelämän pelisään­töjen harmo­ni­sointi ovat olleet yksise­lit­tei­sesti meille suoma­lai­sille etu.
Suoma­laisen työnte­kijän ja yrittäjän tekemillä tuotteilla ja palve­luilla on ollut yhteiset asiakkaat muiden euroop­pa­laisten kanssa. Suomen EU- jäsenyys oli ja on Kokoo­muk­selle arvova­linta.
Suomi EU:n kehit­tä­jäksi
Kokoo­muksen Eurooppa-politiikan ja kansain­vä­lisen toimin­ta­linjan voi kiteyttää suuresti arvos­tamani päämi­nisteri Paavo Lipposen sanoihin: ?Meidän on istuttava kaikissa niissä pöydissä, joissa asiois­tamme päätetään?. Haluan lisätä tähän vain sen, ettei vain istuttava, vaan oltava aktii­vinen, käytettävä puheen­vuoroja ja haettava kumppa­neita. Kokouk­sessa istuminen ei ole vaikut­ta­mista. Yhtey­denpito ja verkos­tojen raken­ta­minen kokousten välillä sen sijaan on.
Kokoomus on merkittävä EU-tason vaikuttaja. Me yksin­ker­tai­sesti ymmär­rämme sen merki­tyksen, olemme kiinnos­tu­neita ja osaamme sen. Meille EU on toinen kotikenttä. Kokoomus on tällä hetkellä puolueena yksin Lipposen lansee­raa­malla EU-linjalla. Uskon silti edusta­vamme fiksujen suoma­laisten suurta enemmistöä.
Suomi ei edes yksin pääse kaikkiin niihin pöytiin, missä asiois­tamme päätetään. G7, G8, G20, siellä muovataan meidänkin tulevai­suut­tamme, mutta meillä ei ole tuolia. Mutta sen sijaan EU:lla on montakin tuolia. Ja sitä kautta voimme vaikuttaa ? ja olemme vaikut­taneet.
Suomi on EU-vaikuttaja
Kerron erään esimerkin: syksyllä 2008 talous­kriisi velloi ja ratkaisuja etsittiin maail­malla. Yhdys­val­loissa oli päätetty perustaa roska­pankki hoitamaan huonoja luottoja, Ranskan presi­dentti Sarkozy ehdotti saman­laista Eurooppaan.
Meillä Suomessa valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä oltiin eri mieltä. Laadimme yhdessä Ruotsin valtio­va­rain­mi­nis­teriön kanssa vaihtoeh­toisen tavan hoitaa pankkien luotta­musta ja varain­saantia takauk­silla ja pääomit­ta­malla.
Suomen päämää­rä­tie­toinen työ EU:n neuvos­tossa johti lopulta siihen, että Suomen esittämä malli otettiin käyttöön Euroo­passa. Kohta Yhdys­vallat seurasi perässä ja luopui roska­pan­keistaan.
Tähän vaikutti paljon päämi­nisteri Matti Vanhanen henki­lö­koh­tai­sella panok­sellaan. Historia tulee muistamaan päämi­nisteri Vanhasen suoma­laisena valtio­miehenä ja euroop­pa­laisena vaikut­tajana. Minulla on syvä kunnioitus häntä kohtaan yhteisen halli­tuk­semme taitavana päämi­nis­terinä.
Suomi voi vaikuttaa, Suomea kuunnellaan ja Suomen velvol­lisuus on vaikuttaa meitä koskeviin asioihin maail­massa. Tapasin keski­viikkona EU:n komission puheen­joh­tajan Jose Manuel Barroson kahden kesken. Kerroin hänelle näkemykseni EU:n talous­on­gelmien ratkai­se­mi­seksi. Hän piti Suomen työtä viime vuosina talous­kriisin selvit­tä­mi­seksi erinomaisena. Hän myös sanoi, että olemme erityi­sesti EU:n talous­ky­sy­myk­sissä merkit­tä­västi kokoamme suurempi vaikuttaja.
Aktii­vinen myös tulevai­suu­dessa
Olemme hankkineet hyvän aseman omalla toimin­nal­lamme. Tätä linjaa meidän tulee edustaa myös jatkossa.
Edessämme on suuria haasteita. Talous on saatettava kuntoon. Luotta­muksen Euroopan talouteen on palau­tettava, Rahoi­tus­mark­ki­noille on raken­nettava uudet pelisäännöt. Ilmas­to­po­li­tiikka pitää saada tehok­kaam­maksi. On päivän selvää, että me tarvit­semme näiden haasteiden ratkaisuun enemmän Eurooppaa ? ei vähemmän.
Kokoomus lupaa suoma­lai­sille, että tulemme jatkos­sakin olemaan erittäin aktii­visia vaikut­tajia EU:ssa. Lupaamme myös, että meiltä löytyy osaavia ja päteviä ihmisiä kansain­vä­liseen vaikut­ta­miseen. Tulemme jatkamaan avointa keskus­telua niin EU:n kuin muunkin ulkopo­li­tii­kankin asioista suoraan suoma­laisten kanssa.
Suomen itsenäisyys on turvattu isiemme ja äitiemme teoilla ja vastuun­kan­nolla. Se itsenäisyys antaa meille oikeu­tetun paikan olla päättä­mässä maailman asioista. Käper­ty­minen itseemme olisi tuon perinnön hukkaan heittä­mistä.
Olemme valtiol­li­sesti itsenäisiä ja näin ollen vapaita vaikut­tamaan omiin asioi­himme siellä, missä niihin voi vaikuttaa. Emme halua olla yksin, vaan itsenäinen, aktii­vinen, vaikuttaja päättä­vissä pöydissä.

[Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 20.6.2010]


Kokoomus.fi