Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi päät­tä­vissä pöydissä

Suomi päät­tä­vissä pöydissä

Julkaistu:

Globa­li­saa­tio ei ole hyvä, eikä paha, vaan ilmiö jota pitää ymmär­tää, jonka kanssa meidän tulee oppia toimi­maan ja josta meidän täytyy osata hyötyä. Suomen­kin asioista pääte­tään eri pöydissä eri kokoon­pa­noissa eri puolilla maail­maa.

Maail­man­laa­jui­sesti meidän on huoleh­dit­tava, että globa­li­saa­tio on reilua peliä ? länsi­maat eivät voi vaatia muilta vapaata kaup­paa ja pitää itse tulli­muu­reja. Suomessa tämä merkit­see edel­ly­tys­ten luomista uusille Nokioille vaik­kapa bio- tai ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian aloilla. Näin me voimme menes­tyä ja vauras­tua globa­li­saa­tion myötä.
Pitää avau­tua, ei käper­tyä
EU on osoit­tau­tu­nut meille suoma­lai­sille kulla­nar­voi­seksi väli­neeksi vaikut­taa asioi­himme sekä Euroo­passa että maail­malla. EU:lla on ollut paljon teke­mistä. Myös viime aikoina kriti­soitu euro on ollut koko­nai­suu­des­saan menes­tys­ta­rina.
EU-jäse­nyys on Suomelle enem­män kuin väline. EU on maail­man­his­to­rian menes­tyk­sek­käin rauhan­pro­jekti. EU:n avoi­met mark­ki­nat, talou­del­li­nen inte­graa­tio, sosi­aa­li­sesti kestä­vien peri­aat­tei­den, mm. työelä­män peli­sään­tö­jen harmo­ni­sointi ovat olleet yksi­se­lit­tei­sesti meille suoma­lai­sille etu.
Suoma­lai­sen työn­te­ki­jän ja yrit­tä­jän teke­millä tuot­teilla ja palve­luilla on ollut yhtei­set asiak­kaat muiden euroop­pa­lais­ten kanssa. Suomen EU- jäse­nyys oli ja on Kokoo­muk­selle arvo­va­linta.
Suomi EU:n kehit­tä­jäksi
Kokoo­muk­sen Eurooppa-poli­tii­kan ja kansain­vä­li­sen toimin­ta­lin­jan voi kiteyt­tää suuresti arvos­ta­mani päämi­nis­teri Paavo Lippo­sen sanoi­hin: ?Meidän on istut­tava kaikissa niissä pöydissä, joissa asiois­tamme pääte­tään?. Haluan lisätä tähän vain sen, ettei vain istut­tava, vaan oltava aktii­vi­nen, käytet­tävä puheen­vuo­roja ja haet­tava kump­pa­neita. Kokouk­sessa istu­mi­nen ei ole vaikut­ta­mista. Yhtey­den­pito ja verkos­to­jen raken­ta­mi­nen kokous­ten välillä sen sijaan on.
Kokoo­mus on merkit­tävä EU-tason vaikut­taja. Me yksin­ker­tai­sesti ymmär­rämme sen merki­tyk­sen, olemme kiin­nos­tu­neita ja osaamme sen. Meille EU on toinen koti­kenttä. Kokoo­mus on tällä hetkellä puolu­eena yksin Lippo­sen lansee­raa­malla EU-linjalla. Uskon silti edus­ta­vamme fiksu­jen suoma­lais­ten suurta enem­mis­töä.
Suomi ei edes yksin pääse kaik­kiin niihin pöytiin, missä asiois­tamme pääte­tään. G7, G8, G20, siellä muova­taan meidän­kin tule­vai­suut­tamme, mutta meillä ei ole tuolia. Mutta sen sijaan EU:lla on monta­kin tuolia. Ja sitä kautta voimme vaikut­taa ? ja olemme vaikut­ta­neet.
Suomi on EU-vaikut­taja
Kerron erään esimer­kin: syksyllä 2008 talous­kriisi velloi ja ratkai­suja etsit­tiin maail­malla. Yhdys­val­loissa oli päätetty perus­taa roska­pankki hoita­maan huonoja luot­toja, Rans­kan presi­dentti Sarkozy ehdotti saman­laista Euroop­paan.
Meillä Suomessa valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä oltiin eri mieltä. Laadimme yhdessä Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­te­riön kanssa vaih­toeh­toi­sen tavan hoitaa pank­kien luot­ta­musta ja varain­saan­tia takauk­silla ja pääomit­ta­malla.
Suomen päämää­rä­tie­toi­nen työ EU:n neuvos­tossa johti lopulta siihen, että Suomen esit­tämä malli otet­tiin käyt­töön Euroo­passa. Kohta Yhdys­val­lat seurasi perässä ja luopui roska­pan­keis­taan.
Tähän vaikutti paljon päämi­nis­teri Matti Vanha­nen henki­lö­koh­tai­sella panok­sel­laan. Histo­ria tulee muis­ta­maan päämi­nis­teri Vanha­sen suoma­lai­sena valtio­mie­henä ja euroop­pa­lai­sena vaikut­ta­jana. Minulla on syvä kunnioi­tus häntä kohtaan yhtei­sen halli­tuk­semme taita­vana päämi­nis­te­rinä.
Suomi voi vaikut­taa, Suomea kuun­nel­laan ja Suomen velvol­li­suus on vaikut­taa meitä koske­viin asioi­hin maail­massa. Tapa­sin keski­viik­kona EU:n komis­sion puheen­joh­ta­jan Jose Manuel Barro­son kahden kesken. Kerroin hänelle näke­myk­seni EU:n talous­on­gel­mien ratkai­se­mi­seksi. Hän piti Suomen työtä viime vuosina talous­krii­sin selvit­tä­mi­seksi erin­omai­sena. Hän myös sanoi, että olemme erityi­sesti EU:n talous­ky­sy­myk­sissä merkit­tä­västi kokoamme suurempi vaikut­taja.
Aktii­vi­nen myös tule­vai­suu­dessa
Olemme hank­ki­neet hyvän aseman omalla toimin­nal­lamme. Tätä linjaa meidän tulee edus­taa myös jatkossa.
Edes­sämme on suuria haas­teita. Talous on saatet­tava kuntoon. Luot­ta­muk­sen Euroo­pan talou­teen on palau­tet­tava, Rahoi­tus­mark­ki­noille on raken­net­tava uudet peli­sään­nöt. Ilmas­to­po­li­tiikka pitää saada tehok­kaam­maksi. On päivän selvää, että me tarvit­semme näiden haas­tei­den ratkai­suun enem­män Euroop­paa ? ei vähem­män.
Kokoo­mus lupaa suoma­lai­sille, että tulemme jatkos­sa­kin olemaan erit­täin aktii­vi­sia vaikut­ta­jia EU:ssa. Lupaamme myös, että meiltä löytyy osaa­via ja päte­viä ihmi­siä kansain­vä­li­seen vaikut­ta­mi­seen. Tulemme jatka­maan avointa keskus­te­lua niin EU:n kuin muun­kin ulko­po­li­tii­kan­kin asioista suoraan suoma­lais­ten kanssa.
Suomen itse­näi­syys on turvattu isiemme ja äitiemme teoilla ja vastuun­kan­nolla. Se itse­näi­syys antaa meille oikeu­te­tun paikan olla päät­tä­mässä maail­man asioista. Käper­ty­mi­nen itseemme olisi tuon perin­nön hukkaan heit­tä­mistä.
Olemme valtiol­li­sesti itse­näi­siä ja näin ollen vapaita vaikut­ta­maan omiin asioi­himme siellä, missä niihin voi vaikut­taa. Emme halua olla yksin, vaan itse­näi­nen, aktii­vi­nen, vaikut­taja päät­tä­vissä pöydissä.
[Kirjoi­tus on julkaistu Savon Sano­missa 20.6.2010]

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content