Asioistasi päätetään Euroo­passa – kokoomus.fi
MENU
Asioistasi päätetään Euroo­passa

Asioistasi päätetään Euroo­passa

Julkaistu: 02.06.2009 Uncategorized

Haluaako jurnut­tajia ja protes­toijia vai haluaako Brysseliin meitä suoma­laisia edustamaan kieli­tai­toisia ja asiansa osaavia suoma­laisia, joilla riittää intoa, tietoa ja taitoa EU:ta kohtaan. On nimittäin turha huudella Stras­bourgin parla­ment­ti­talon pihalla suomeksi tuuleen sillä aikaa kun sisällä ryhmä­ko­kous­huo­neessa sovitaan englan­niksi tai ranskaksi meitä suoma­laisia kosket­ta­vista asioista.

Moni väittää, että Euroopan unionin jäsenyys vie suoma­lai­silta omaa päätös­valtaa. Asia on päinvastoin. Euroopan unionin jäsenyys on tuonut meille valta­vasti lisää vaiku­tus­valtaa. Suoma­laiset päättävät nykyään koko Eurooppaa koske­vista asioista. Lisäksi me olemme päättä­mässä Euroopan kannoista ja linjauk­sista globaa­leissa kysymyk­sissä. Niissä Euroo­palla on suuri painoarvo. Yksin Suomella ei sitä juuri olisi. Tämä on hyvä asia, sillä avoimena vienti­ve­toisena taloutena otamme vastaan maail­malta erilaiset hyvät ja huonot tuulet. Ainoastaan istumalla päätök­senteon pöydissä voimme vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Joku kysyy mitä yksi tai kolme­toista meppiä voi vaikuttaa seitse­män­sadan joukossa? Siellä voi samalla tavalla vaikuttaa kuten vaikkapa eduskun­nas­sakin ? paljon tai ei mitään. Kaikki riippuu siitä, mitä ja miten on sanot­tavaa. Olen itse huomannut, ettei vaikkapa EU:n minis­te­ri­neu­vos­tossa tai muilla kansain­vä­li­sillä areenoilla ole juurikaan merki­tystä, tuletko viiden miljoonan vain viiden­kym­menen miljoonan asukkaan maasta, jos vain riittää paino­kasta sanot­tavaa. Tuoli pöydän ympärillä riittää, kun vain tietää mitä tekee ja sanoo.

Euroopan unioni ei ole täydel­linen, mutta Eurooppa on paljon parempi paikka unionin kanssa kuin ilman. Unioni on maail­man­his­torian parhaita rauhan­pro­jekteja. Kautta historian sotien runte­leman Euroopan kamaralle unioni on taannut jäsen­mai­densa välille rauhan. Suomenkin jäsenyys oli myös turval­li­suus­rat­kaisu. Unionin jäsenenä asemamme on vakaampi ja turval­li­sempi kuin ilman. Tuon turval­li­suuden lisää­mi­seksi Kokoomus haluaa tehdä kaikkensa. EU:n puolus­tusyh­teis­työkin on rauhan­tur­vaa­mista sekä vakauden ja ihmisoi­keuksien puolus­ta­mista myös unionin alueen ulkopuo­lella.

Unionin tulee kehittää paljon itseään. Irlannin äänes­tys­tu­lok­sesta riippu­matta on edettävä demokratian ja avoimuuden lisää­mi­sessä. Myös päätök­sen­tekoa on tehos­tettava. EU:n on oltava toimi­val­tainen ja uskottava toimija valta­oi­keuk­siensa puitteissa sekä ulospäin.

Monesti ajatellaan, että EU:ssa päätet­tävät asiat eivät meitä juuri kosketa - tai kun kosket­tavat, niin ne ovat hölmöjä sääntöjä. Se ei pidä paikkansa. Mieti­täänpä mitkä kaksi suurta asiaa huolet­tavat ihmisiä kaikkein eniten juuri nyt. Ne ovat varmas­tikin talous­kriisi ja ilmas­ton­muutos. Kumpaakaan ei Suomessa ratkaista. Molempiin voidaan löytää ratkaisu ja vaikuttaa Euroo­passa.

Kohti vastuul­lista markki­na­ta­loutta Euroo­passa

Suomi on ollut erityisen aktii­vinen talous­kriisin voitta­mi­seksi, vaikka Suomen pankki­jär­jes­telmä on hyvässä kunnossa. Vaikka ongelmat ovatkin muualla, on ratkaisu mitä enimmissä määrin Suomen asia. Maail­man­ta­louden taantuma iskee pahasti vienti­ve­toiseen Suomeen. Amerik­ka­laisten pankkien ongelmat ovat siis juuri suoma­laisen teolli­suus­työn­te­kijän ongelmia. Siksi me olemme erittäin aktii­visia maail­malla. Siksi me vaiku­tamme EU:ssa.

Maailman talouden avoimuus ja vapaus on tehnyt Suomesta yhden maailman vauraim­mista maista. Kolikon kääntö­puolena on, että globaalin talouden vaikeu­detkin kosket­tavat meitä. Toisaalta voimme olla myös uudessa nousussa ensim­mäisenä mukana, jos toimimme nyt oikein. Euroopan unionin ja euroa­lueen jäsenyys ovat tällaisina aikoina näyttäneet tärkey­tensä meille. Rahamark­ki­namme ovat pysyneet vakaina ja korkotaso matalalla.

Rahoi­tus­mark­ki­noiden valvonnan tehok­kuutta on paran­nettava, ja on luotava keinot ylikan­sal­liseen säätelyyn. Toisaalta ylenmää­räistä sääntelyä tulee varoa, jottei luoda turhaa taloutta ja työpaik­kojen synty­mistä haittaavaa byrokratiaa. Eurooppa ei saa tinkiä sisämark­ki­noistaan protek­tio­nismin nostaessa päätään maail­massa. Toimivat sisämark­kinat ovat myös suoma­lai­sille yrityk­sille elintärkeät.

Kokoomus puhui jo eduskun­ta­vaa­leissa vastuul­li­sesta markki­na­ta­lou­desta. Vastuul­lista markki­na­ta­loutta tarvitaan myös Euroo­passa ja koko maail­massa. Me emme ole heittä­mässä markki­na­ta­loutta romukoppaan vain siksi, että sitä on joku käyttänyt väärin. Me haluamme luoda paremmat pelisäännöt.

Järki­vih­reyttä myös Eurooppaan

Ilmas­ton­muutos on epäile­mättä aikamme suurin haaste. Maailman kasvi­huo­ne­päästöjä on leikattava. Päästö­kau­passa on saatava aikaan hyvin toimiva maail­man­laa­juinen järjes­telmä, joka koskee kaikkia teolli­suus­maita sekä ainakin niitä kehitys­maita, joiden kasvi­huo­ne­päästöt ovat suurimmat. Barack Obaman valinta on tuonut uutta toivoa myös tämän tavoitteen saavut­ta­mi­seksi maail­massa.

Euroopan unionissa pitää sopia tiukoista ilmas­to­ta­voit­teista ja olla edellä­kä­vi­jöitä. Silti kullakin jäsen­maalla tulee säilyttää vapaus valita omat keinonsa täyttää tavoitteet. Me tarvit­semme päästö­töntä energian­tuo­tantoa. Uusiu­tuvan energian tuotantoa ja käyttöä on edistettävä. Tarvit­semme myös ydinvoimaa. Ilmas­ton­muu­tosta on torjuttava järki­vih­reästi eli kustan­nus­te­hok­kaasti ja markki­noiden toimivuus huomioiden.

Kokoomus on Eurooppa-myönteisin puolue

Kokoomus on aina ollut Suomen kansain­vä­lisin puolue ja Euroopan yhdis­ty­miseen myöntei­simmin suhtautuva puolue. Suomi on euroop­pa­lainen kansa­kunta muiden joukossa osa suurempaa, yhteistä euroop­pa­laista arvoyh­teisöä. Meille EU-jäsenyys ei ole mikään tekninen liitto, jossa lasketaan jäsenyyden hyötyjä tai haittoja mitta­ti­kulla. Euroopan unionin jäsenyys on meille arvova­linta.

EU:ssa päätetään konkreet­ti­sesti meidän yhteiseen tulevai­suu­teemme ja arkeemme vaikut­ta­vista asioista. On siis syytä lähettää sinne edustajia, jotka ottavat tuon työn vakavasti; ovat osaavia, motivoi­tu­neita ja määrä­tie­toisia. Kokoo­muk­sella tuollaisia ehdok­kaita riittää kaksi­kym­mentä. Kokoomus on ollut suurin puolue kaikissa käydyissä eurovaa­leissa. Se on tavoit­teemme nytkin. Kokoomus on ylpeänä Suomen Eurooppa-myönteisin puolue.

[Teksti on julkaistu MTV3:n netti­ko­lumnina 29.5.2009]

 


Kokoomus.fi