Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Akaan-Pent­tilä: EU tarvit­see ryhti­liik­keen

Akaan-Pent­tilä: EU tarvit­see ryhti­liik­keen

Julkaistu:

Euroo­pan unio­nin kehi­tys on merkit­tä­vässä murros­koh­dassa. Samalla kun totut­te­lemme unio­nin uusiin johto­hah­moi­hin ja tehok­kaam­paan päätök­sen­te­koon, joudumme myös etsi­mään ratkai­suja Krei­kan akuut­tiin talous­krii­siin.

Krei­kan tunnemme demo­kra­tian ja muiden EU:n johta­vien peri­aat­tei­den synty­si­jana. Nyt kyyni­sim­mät EU-vastus­ta­jat toivo­vat, että Krei­kassa unio­nin peri­aat­teet myös sammu­vat.

Näin ei tieten­kään käy - onneksi.

Ne, jotka toivo­vat vaikeuk­sia Euroo­pan unio­nille, toivo­vat vaikeuk­sia Suomelle ja meille suoma­lai­sille.

Tässä kuussa tuli kulu­neeksi 60 vuotta siitä, kun Rans­kan ulko­mi­nis­teri Robert Schu­man antoi kuului­san julis­tuk­sensa, joka loi pohjan yhden­ty­välle Euroo­palle. Viimeis­ten 60 vuoden katsan­nossa voi sanoa, että Schu­ma­nin visio rauhan­omai­sesta ja vauraasta Euroo­pasta on pitkälti toteu­tu­nut.

Mutta viimeis­ten 60 päivän valossa on pakko todeta, että Euroo­pan unioni tarvit­see selkeän ryhti­liik­keen.

Tämän yhtei­sis­tun­non aihe, EU:n kasvustra­te­gia on unio­nille otol­li­nen tilai­suus ryhdis­täy­tyä. Nostan esiin kolme näkö­kul­maa, jotka koske­vat taloutta, ilmas­toa ja sosi­aa­lista oikeu­den­mu­kai­suutta.

Ensiksi talou­desta: Krei­kan tilanne on osoit­ta­nut karulla tavalla, ettei yhtei­nen raha­po­li­tiikka voi pitkällä tähtäi­mellä toimia ilman yhte­näi­sem­pää talous­po­li­tiik­kaa.

Talou­temme ovat riip­pu­vai­sia toisis­taan, niin hyvässä kuin pahas­sa­kin. Siksi on luon­te­vaa, että teemme tiiviim­pää yhteis­työtä myös talous­po­li­tii­kassa. Tarvit­semme myös tiukem­paa kuria, jotta vastaa­vilta tilan­teilta välty­tään tule­vai­suu­dessa.

Ei niin, että EU ryhtyisi laati­maan jäsen­mai­den budje­tit, vaan niin, että komis­sio seuraa maiden tilan­netta ja ryhtyy tarpeen vaatiessa toimiin. Jos huomau­tuk­set eivät riitä, on asetet­tava talou­del­li­sia sank­tioita.

Toiseksi muutama sana ilmas­tosta. Vaikka julki­nen keskus­telu ilmas­ton­muu­tok­sesta on lähes kuih­tu­nut, ei itse ilmas­ton­muu­tos ole mennyt minne­kään.

Meidän on otet­tava EU:n yhtei­set tavoit­teet pääs­tö­vä­hen­nyk­sistä ja uusiu­tu­vasta ener­giasta tosis­saan. Suomi ottaa ison harp­pauk­sen eteen­päin, jos halli­tuk­sen ener­gia­pa­ketti saa edus­kun­nan hyväk­syn­nän. Mutta samalla meidän on katsot­tava, että muut maat hoita­vat oman leivis­känsä.

Kolman­neksi huomio sosi­aa­li­sesta oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Demo­kra­tian ja ihmi­soi­keuk­sien ohella Euroo­pan johta­viin peri­aat­tei­siin kuuluu vastuu heikom­pio­sai­sista. Komis­sion ehdo­tus EU:n kasvustra­te­giaksi puhuu kasvusta, joka koskee kaik­kia ja hyödyt­tää kaik­kia.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa nostaa esiin yhden vähem­mis­tö­ryh­män, jonka tilanne vaatii EU:lta erityistä huomiota ? ja nyt osoi­tan sanani myös asiasta vastaa­valle komis­saari Ando­rille.

Puhun Euroo­pan roma­neista. Roma­nien syrjintä on häpeä koko Euroo­pan unio­nille. Ratkaisu ei voi olla se, että roma­nit joutu­vat siir­ty­mään maasta toiseen ja elät­tä­mään itsensä kerjää­mällä. EU:n on tehtävä kaik­kensa, jotta jäsen­maat hoita­vat roma­nien asiat kuntoon.

Euroo­pan unio­nilla on kaikki edel­ly­tyk­set nousta talous­vai­keuk­sista entistä vahvem­pana. Mutta se edel­lyt­tää unio­nilta huomat­ta­vaa ryhti­lii­kettä.

EU:n ryhti­liike ei kuiten­kaan synny ilman poliit­tista tahtoa. Siksi meidän, tänne kokoon­tu­nei­den minis­te­rei­den, kansan­edus­ta­jien ja Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten, on kannet­tava oma vastuumme. Luotan siihen, että näin myös tapah­tuu.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content