Akaan-Penttilä: EU tarvitsee ryhti­liikkeen – kokoomus.fi
MENU
Akaan-Penttilä: EU tarvitsee ryhti­liikkeen

Akaan-Penttilä: EU tarvitsee ryhti­liikkeen

Julkaistu: 25.05.2010 Uncategorized

Euroopan unionin kehitys on merkit­tä­vässä murros­koh­dassa. Samalla kun totut­te­lemme unionin uusiin johto­hah­moihin ja tehok­kaampaan päätök­sen­tekoon, joudumme myös etsimään ratkaisuja Kreikan akuuttiin talous­kriisiin.

Kreikan tunnemme demokratian ja muiden EU:n johtavien periaat­teiden synty­sijana. Nyt kyyni­simmät EU-vastus­tajat toivovat, että Kreikassa unionin periaatteet myös sammuvat.

Näin ei tietenkään käy - onneksi.

Ne, jotka toivovat vaikeuksia Euroopan unionille, toivovat vaikeuksia Suomelle ja meille suoma­lai­sille.

Tässä kuussa tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Ranskan ulkomi­nisteri Robert Schuman antoi kuuluisan julis­tuk­sensa, joka loi pohjan yhden­ty­välle Euroo­palle. Viimeisten 60 vuoden katsan­nossa voi sanoa, että Schumanin visio rauhan­omai­sesta ja vauraasta Euroo­pasta on pitkälti toteu­tunut.

Mutta viimeisten 60 päivän valossa on pakko todeta, että Euroopan unioni tarvitsee selkeän ryhti­liikkeen.

Tämän yhtei­sis­tunnon aihe, EU:n kasvustra­tegia on unionille otollinen tilaisuus ryhdis­täytyä. Nostan esiin kolme näkökulmaa, jotka koskevat taloutta, ilmastoa ja sosiaa­lista oikeu­den­mu­kai­suutta.

Ensiksi talou­desta: Kreikan tilanne on osoit­tanut karulla tavalla, ettei yhteinen rahapo­li­tiikka voi pitkällä tähtäi­mellä toimia ilman yhtenäi­sempää talous­po­li­tiikkaa.

Talou­temme ovat riippu­vaisia toisistaan, niin hyvässä kuin pahas­sakin. Siksi on luontevaa, että teemme tiiviimpää yhteis­työtä myös talous­po­li­tii­kassa. Tarvit­semme myös tiukempaa kuria, jotta vastaa­vilta tilan­teilta vältytään tulevai­suu­dessa.

Ei niin, että EU ryhtyisi laatimaan jäsen­maiden budjetit, vaan niin, että komissio seuraa maiden tilan­netta ja ryhtyy tarpeen vaatiessa toimiin. Jos huomau­tukset eivät riitä, on asetettava talou­del­lisia sanktioita.

Toiseksi muutama sana ilmas­tosta. Vaikka julkinen keskustelu ilmas­ton­muu­tok­sesta on lähes kuihtunut, ei itse ilmas­ton­muutos ole mennyt minnekään.

Meidän on otettava EU:n yhteiset tavoitteet päästö­vä­hen­nyk­sistä ja uusiu­tu­vasta energiasta tosissaan. Suomi ottaa ison harppauksen eteenpäin, jos halli­tuksen energia­pa­ketti saa eduskunnan hyväk­synnän. Mutta samalla meidän on katsottava, että muut maat hoitavat oman leivis­känsä.

Kolman­neksi huomio sosiaa­li­sesta oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Demokratian ja ihmisoi­keuksien ohella Euroopan johtaviin periaat­teisiin kuuluu vastuu heikom­pio­sai­sista. Komission ehdotus EU:n kasvustra­te­giaksi puhuu kasvusta, joka koskee kaikkia ja hyödyttää kaikkia.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä haluaa nostaa esiin yhden vähem­mis­tö­ryhmän, jonka tilanne vaatii EU:lta erityistä huomiota ? ja nyt osoitan sanani myös asiasta vastaa­valle komis­saari Andorille.

Puhun Euroopan romaneista. Romanien syrjintä on häpeä koko Euroopan unionille. Ratkaisu ei voi olla se, että romanit joutuvat siirtymään maasta toiseen ja elättämään itsensä kerjää­mällä. EU:n on tehtävä kaikkensa, jotta jäsenmaat hoitavat romanien asiat kuntoon.

Euroopan unionilla on kaikki edelly­tykset nousta talous­vai­keuk­sista entistä vahvempana. Mutta se edellyttää unionilta huomat­tavaa ryhti­lii­kettä.

EU:n ryhti­liike ei kuitenkaan synny ilman poliit­tista tahtoa. Siksi meidän, tänne kokoon­tu­neiden minis­te­reiden, kansan­edus­tajien ja Euroopan parla­mentin jäsenten, on kannettava oma vastuumme. Luotan siihen, että näin myös tapahtuu.


Kuvat


Kokoomus.fi