• FI
 • SV
 • MENU
  Lifti­kyy­dissä Ruot­sin ilma­voi­mien koneessa
  Twiittaa

  Lifti­kyy­dissä Ruot­sin ilma­voi­mien koneessa

  Julkaistu: 03.12.2008 Uncategorized

  Olen palaa­massa EU:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ecofin kokouk­sesta Ruot­sin ilmvoi­mien koneella. Ystä­väni ja kolle­gani Anders Borg, Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­teri, lupasi ystä­väl­li­sesti heit­tää koti­mat­kal­laan minut Kööpen­ha­mi­nan kentälle, josta pääsen jatka­maan matkaa kotiin. Järjes­tely johtuu siitä, että minun on oltava huomenna Helsin­gissä ja en olisi enää ehti­nyt viimei­seen konee­seen Brys­se­lissä.

  Tämä on hyvä uuti­nen suoma­lai­sille yrityk­sille ja sitä kautta työl­li­syy­delle. Toivon mukaan suoma­lai­set pankit saavat jatkossa käytet­tä­väk­seen sellai­sia apuvä­li­neitä, jotka niille sopi­vat ja jotka mahdol­lis­ta­vat rahoi­tuk­sen turvaa­mi­sen suoma­lai­sille koti­ta­louk­sille ja yrityk­sille sekä tuke­vat pank­kien vaka­va­rai­suutta ja rahoi­tuk­sen saamista.

  Pidimme ecofi­nin jälkeen pala­ve­rin pohjois­mai­den ja Baltian maiden kanssa alueen talous­ti­lan­teesta ja erityi­sesti Baltian maiden tilan­teesta. Vali­tet­ta­vasti Latvia on erit­täin vaikeassa ahdin­gossa, josta Latvian minis­teri kertoi. Ylei­nen arvio lienee se, että latvia­lais­ten tarvit­see käydä läpi saman­lai­nen talous­kuuri, jonka me kävimme läpi 1990-luvun alussa.