Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lifti­kyy­dissä Ruot­sin ilma­voi­mien koneessa

Lifti­kyy­dissä Ruot­sin ilma­voi­mien koneessa

Julkaistu:

Olen palaa­massa EU:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ecofin kokouk­sesta Ruot­sin ilmvoi­mien koneella. Ystä­väni ja kolle­gani Anders Borg, Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­teri, lupasi ystä­väl­li­sesti heit­tää koti­mat­kal­laan minut Kööpen­ha­mi­nan kentälle, josta pääsen jatka­maan matkaa kotiin. Järjes­tely johtuu siitä, että minun on oltava huomenna Helsin­gissä ja en olisi enää ehti­nyt viimei­seen konee­seen Brys­se­lissä.

Tämä on hyvä uuti­nen suoma­lai­sille yrityk­sille ja sitä kautta työl­li­syy­delle. Toivon mukaan suoma­lai­set pankit saavat jatkossa käytet­tä­väk­seen sellai­sia apuvä­li­neitä, jotka niille sopi­vat ja jotka mahdol­lis­ta­vat rahoi­tuk­sen turvaa­mi­sen suoma­lai­sille koti­ta­louk­sille ja yrityk­sille sekä tuke­vat pank­kien vaka­va­rai­suutta ja rahoi­tuk­sen saamista.

Pidimme ecofi­nin jälkeen pala­ve­rin pohjois­mai­den ja Baltian maiden kanssa alueen talous­ti­lan­teesta ja erityi­sesti Baltian maiden tilan­teesta. Vali­tet­ta­vasti Latvia on erit­täin vaikeassa ahdin­gossa, josta Latvian minis­teri kertoi. Ylei­nen arvio lienee se, että latvia­lais­ten tarvit­see käydä läpi saman­lai­nen talous­kuuri, jonka me kävimme läpi 1990-luvun alussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content