Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Lifti­kyy­dissä Ruot­sin ilma­voi­mien koneessa

Lifti­kyy­dissä Ruot­sin ilma­voi­mien koneessa

Julkaistu:

Olen palaa­massa EU:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den ecofin kokouk­sesta Ruot­sin ilmvoi­mien koneella. Ystä­väni ja kolle­gani Anders Borg, Ruot­sin valtio­va­rain­mi­nis­teri, lupasi ystä­väl­li­sesti heit­tää koti­mat­kal­laan minut Kööpen­ha­mi­nan kentälle, josta pääsen jatka­maan matkaa kotiin. Järjes­tely johtuu siitä, että minun on oltava huomenna Helsin­gissä ja en olisi enää ehti­nyt viimei­seen konee­seen Brys­se­lissä.

Tämä on hyvä uuti­nen suoma­lai­sille yrityk­sille ja sitä kautta työl­li­syy­delle. Toivon mukaan suoma­lai­set pankit saavat jatkossa käytet­tä­väk­seen sellai­sia apuvä­li­neitä, jotka niille sopi­vat ja jotka mahdol­lis­ta­vat rahoi­tuk­sen turvaa­mi­sen suoma­lai­sille koti­ta­louk­sille ja yrityk­sille sekä tuke­vat pank­kien vaka­va­rai­suutta ja rahoi­tuk­sen saamista.

Pidimme ecofi­nin jälkeen pala­ve­rin pohjois­mai­den ja Baltian maiden kanssa alueen talous­ti­lan­teesta ja erityi­sesti Baltian maiden tilan­teesta. Vali­tet­ta­vasti Latvia on erit­täin vaikeassa ahdin­gossa, josta Latvian minis­teri kertoi. Ylei­nen arvio lienee se, että latvia­lais­ten tarvit­see käydä läpi saman­lai­nen talous­kuuri, jonka me kävimme läpi 1990-luvun alussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content