Lifti­kyy­dissä Ruotsin ilmavoimien koneessa – kokoomus.fi
MENU
Lifti­kyy­dissä Ruotsin ilmavoimien koneessa

Lifti­kyy­dissä Ruotsin ilmavoimien koneessa

Julkaistu: 03.12.2008 Uncategorized

Olen palaa­massa EU:n valtio­va­rain­mi­nis­te­reiden ecofin kokouk­sesta Ruotsin ilmvoimien koneella. Ystäväni ja kollegani Anders Borg, Ruotsin valtio­va­rain­mi­nisteri, lupasi ystäväl­li­sesti heittää kotimat­kallaan minut Kööpen­ha­minan kentälle, josta pääsen jatkamaan matkaa kotiin. Järjestely johtuu siitä, että minun on oltava huomenna Helsin­gissä ja en olisi enää ehtinyt viimeiseen koneeseen Brysse­lissä.

Tämä on hyvä uutinen suoma­lai­sille yrityk­sille ja sitä kautta työlli­syy­delle. Toivon mukaan suoma­laiset pankit saavat jatkossa käytet­tä­väkseen sellaisia apuvä­li­neitä, jotka niille sopivat ja jotka mahdol­lis­tavat rahoi­tuksen turvaa­misen suoma­lai­sille kotita­louk­sille ja yrityk­sille sekä tukevat pankkien vakava­rai­suutta ja rahoi­tuksen saamista.

Pidimme ecofinin jälkeen palaverin pohjois­maiden ja Baltian maiden kanssa alueen talous­ti­lan­teesta ja erityi­sesti Baltian maiden tilan­teesta. Valitet­ta­vasti Latvia on erittäin vaikeassa ahdin­gossa, josta Latvian ministeri kertoi. Yleinen arvio lienee se, että latvia­laisten tarvitsee käydä läpi saman­lainen talous­kuuri, jonka me kävimme läpi 1990-luvun alussa.


Kokoomus.fi