Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Huip­pu­ko­kous­tun­nel­mia

Huip­pu­ko­kous­tun­nel­mia

Julkaistu:

Osal­lis­tun pari kertaa vuodessa EU:n huip­pu­ko­kouk­siin, joka on normaa­listi tarkoi­tettu päämi­nis­te­reille ja muille valtioi­den päämie­hille. Ero kuukausit­tais­ten valtio­va­rain­mi­nis­te­rei­den kokouk­sen (Ecofin) ja EU-huip­pa­rin välillä on aika iso. Jälkim­mäi­sessä käyte­tään paljon ylei­siä ja ympä­ri­pyö­reitä puheen­vuo­roja (tämä ei koske Suomen puheen­vuo­roja), kun taas Ecofi­nissä keskus­te­lut ovat pääsään­töi­sesti konkreet­ti­sia ja päätök­sen­te­koon johta­via.
EU:n huip­pari kokoaa Brys­se­liin suuria laumoja halli­tus­ten asian­tun­ti­joita, jotka toimi­vat käytä­villä, muok­kaa­vat maiden kanto­jen mukai­sia päätel­miä ja neuvot­te­le­vat epävi­ral­li­sesti kokous­ten aikana. Ecofi­nissä sen sijaan käytä­vä­kes­kus­te­lut ovat vähäi­sem­piä ja varsi­nai­set vään­nöt käydään itse kokous­sa­lissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content