EU:sta etsittävä mahdol­li­suuksia vastus­tuksen sijaan – kokoomus.fi
MENU
EU:sta etsittävä mahdol­li­suuksia vastus­tuksen sijaan

EU:sta etsittävä mahdol­li­suuksia vastus­tuksen sijaan

Julkaistu: 09.05.2012 Uncategorized

?Talous­kriisin myötä Eurooppa-keskus­te­lussa on keski­tytty liikaa siihen, mitä Suomi vastustaa, ja liian vähän siihen, mitä Suomi haluaa. Nyt on tullut aika viimein etsiä EU:n mahdol­li­suuksia, mitä muuten riittää. Euroopan unionin vaikeudet eivät vähennä sen merki­tystä Suomelle?, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän Eurooppa-työryhmän puheen­joh­tajat, kansan­edus­tajat Sanni Grahn-Laasonen ja Sinuhe Wallin­heimo muistut­tavat.

Kansan­edus­tajat perään­kuu­lut­tavat positii­vi­sempaa ja ratkai­su­kes­kei­sempää EU-keskus­telua.

?Saattoi käydä niin, että äänekkäät vastus­tajat pääsivät vaikut­tamaan Suomen Eurooppa-keskus­teluun kokoaan enemmän, kun osa politii­kassa mukana olevista pelästyi ja lähti peesaamaan kovaää­nistä vähem­mistöä. Tosia­siassa suoma­laisten enemmistö kannattaa sekä EU-jäsenyyttä että jäsenyyttä rahalii­tossa. Se on vahva viesti.?

Kokoo­muksen keskus­te­lu­na­vauksen mukaan Euroopan unionin tulee löytää uusi ?tarinansa? lähivuosina. Katseen tulee olla globaalin roolin vahvis­ta­mi­sessa ja uusien menes­tys­te­ki­jöiden luomi­sessa. Kasvun mootto­riksi Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä esittää seitsemän kohdan ohjelmaa, joka koostuu yhdessä sovit­tujen sääntöjen noudat­ta­mi­sesta, fiksusta säänte­lystä, toimi­vista digitaa­li­sista sisämark­ki­noista, avoimempien globaalien markki­noiden tavoit­te­lusta, vihreästä kasvusta, työvoiman liikku­vuu­desta ja kasvua tukevista rahoi­tus­ke­hyk­sistä.

?Kasvu ei voi olla kasvua hinnalla millä hyvänsä eli velka­ra­halla, vaan kasvun tulee rakentua kestä­välle pohjalle. Silmän­kään­tö­temp­pujen aika on ohi, tarvitaan rohkeutta uudistaa raken­teita.?

Lisäksi Euroopan unionin tulee pyrkiä yksiää­ni­syyteen poliit­ti­semman unionin kautta. Suomen tulee pyrkiä kokoaan suurem­maksi ?valit­se­malla taiste­lunsa?, eli pyrki­mällä nykyistä enemmän valit­semaan tärkeimmät EU-politiikan keihään­kärjet.

?Kyse ei ole kokonaan uusista asioista, vaan asenne­muu­tok­sesta, jossa Eurooppa nähdään mahdol­li­suutena. Jos yhteistä tahtoa ei löydy, Eurooppa jää kasvu­ta­louk­sista jälkeen. Sitähän emme halua, emmehän??

Pamfletti on luetta­vissa kokonai­suu­dessaan dokument­tiar­kist­sos­samme ja se on ladat­ta­vissa ohesta.

Lisätiedot:
Kansan­edustaja Sanni Grahn-Laasonen, puh. 040 732 8340
Kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimo, puh. 050 581 8262


Kokoomus.fi