Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU:sta etsit­tävä mahdol­li­suuk­sia vastus­tuk­sen sijaan

EU:sta etsit­tävä mahdol­li­suuk­sia vastus­tuk­sen sijaan

Julkaistu:

?Talous­krii­sin myötä Eurooppa-keskus­te­lussa on keski­tytty liikaa siihen, mitä Suomi vastus­taa, ja liian vähän siihen, mitä Suomi haluaa. Nyt on tullut aika viimein etsiä EU:n mahdol­li­suuk­sia, mitä muuten riit­tää. Euroo­pan unio­nin vaikeu­det eivät vähennä sen merki­tystä Suomelle?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män Eurooppa-työryh­män puheen­joh­ta­jat, kansan­edus­ta­jat Sanni Grahn-Laaso­nen ja Sinuhe Wallin­heimo muis­tut­ta­vat.

Kansan­edus­ta­jat perään­kuu­lut­ta­vat posi­tii­vi­sem­paa ja ratkai­su­kes­kei­sem­pää EU-keskus­te­lua.

?Saat­toi käydä niin, että äänek­käät vastus­ta­jat pääsi­vät vaikut­ta­maan Suomen Eurooppa-keskus­te­luun koko­aan enem­män, kun osa poli­tii­kassa mukana olevista peläs­tyi ja lähti peesaa­maan kova­ää­nistä vähem­mis­töä. Tosia­siassa suoma­lais­ten enem­mistö kannat­taa sekä EU-jäse­nyyttä että jäse­nyyttä raha­lii­tossa. Se on vahva viesti.?

Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vauk­sen mukaan Euroo­pan unio­nin tulee löytää uusi ?tari­nansa? lähi­vuo­sina. Katseen tulee olla globaa­lin roolin vahvis­ta­mi­sessa ja uusien menes­tys­te­ki­jöi­den luomi­sessa. Kasvun moot­to­riksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää seit­se­män kohdan ohjel­maa, joka koos­tuu yhdessä sovit­tu­jen sään­tö­jen noudat­ta­mi­sesta, fiksusta sään­te­lystä, toimi­vista digi­taa­li­sista sisä­mark­ki­noista, avoi­mem­pien globaa­lien mark­ki­noi­den tavoit­te­lusta, vihreästä kasvusta, työvoi­man liik­ku­vuu­desta ja kasvua tuke­vista rahoi­tus­ke­hyk­sistä.

?Kasvu ei voi olla kasvua hinnalla millä hyvänsä eli velka­ra­halla, vaan kasvun tulee raken­tua kestä­välle pohjalle. Silmän­kään­tö­temp­pu­jen aika on ohi, tarvi­taan rohkeutta uudis­taa raken­teita.?

Lisäksi Euroo­pan unio­nin tulee pyrkiä yksi­ää­ni­syy­teen poliit­ti­sem­man unio­nin kautta. Suomen tulee pyrkiä koko­aan suurem­maksi ?valit­se­malla tais­te­lunsa?, eli pyrki­mällä nykyistä enem­män valit­se­maan tärkeim­mät EU-poli­tii­kan keihään­kär­jet.

?Kyse ei ole koko­naan uusista asioista, vaan asen­ne­muu­tok­sesta, jossa Eurooppa nähdään mahdol­li­suu­tena. Jos yhteistä tahtoa ei löydy, Eurooppa jää kasvu­ta­louk­sista jälkeen. Sitä­hän emme halua, emme­hän??

Pamfletti on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan doku­ment­tiar­kist­sos­samme ja se on ladat­ta­vissa ohesta.

Lisä­tie­dot:
Kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen, puh. 040 732 8340
Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo, puh. 050 581 8262

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content