Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / EPP

EPP

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

5.3.2024

Kokoo­mus osal­lis­tuu EPP:n kongres­siin 6.–7.3. Buka­res­tissa

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongressi järjes­te­tään 6.-7.3.2024 Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa. Kokoo­musta edus­ta­vat puolu­een puheen­joh­taja ja EPP:n vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja

10.3.2022

Orpo: Euroo­pasta vahvaa tukea Suomen Nato-jäse­nyy­delle

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo osal­lis­tuu Parii­sissa kokoo­muk­sen euroop­pa­lai­sen katto­puo­lu­een EPP:n huip­pu­ko­kouk­seen. Tätä ennen Orpo vieraili Stras­bour­gissa Euroo­pan parla­men­tissa. Orpo tapasi

22.10.2015

Jyrki Katai­sesta EPP:n vara­pu­heen­joh­taja

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on valittu Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi. Katai­nen valit­tiin vara­pu­heen­joh­ta­jaksi Euroo­pan keskus­ta­oi­keis­to­lai­set puolu­eet

15.10.2015

Jyrki Katai­nen ehdolla EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Euroo­pan komis­sion vara­pu­heen­joh­taja, Kokoo­muk­sen enti­nen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen on ehdolla Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi. EPP:n puheen­joh­ta­jisto vali­taan Madri­dissa 22.10.2015. Katai­nen

24.4.2015

Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

Budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa on huolis­saan Euro­par­la­men­tin teke­mistä muutok­sista Junc­ke­rin ja Katai­sen inves­toin­tioh­jel­maan. Hänen mukaansa parla­men­tin piti saada oma puumerk­kinsä

10.3.2014

Junc­ker EPP:n kärkieh­do­kas Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) puolue­ko­kous äänesti Jean-Claude Junc­ke­rin, Luxem­bur­gin enti­sen päämi­nis­te­rin, EPP:n kärkieh­dok­kaaksi Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.  Äänes­tys huipensi kaksi­päi­väi­sen puolue­ko­kouk­sen, joka

4.3.2011

Katai­nen isän­nöi EU-johta­jia Helsin­gissä tänään 4.3.2011

Kokoo­muk­sen pj. Jyrki Katai­sen kool­le­kut­suma EPP-huip­pu­ko­kous on käyn­nis­ty­nyt Helsin­gissä.

27.2.2011

Katai­nen onnit­teli Irlan­nin Enda Kennyä, tuleva päämi­nis­teri vieraaksi Helsin­kiin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen soitti sunnun­taina alkuil­lasta Irlan­nissa murs­ka­voi­ton parla­ment­ti­vaa­leissa otta­neelle kolle­gal­leen, Kokoo­muk­sen veljes­puo­lue Fine Gaelin puheen­joh­taja Enda Kennylle. Katai­nen onnit­teli pitkä­ai­kaista tutta­vaansa vaali­voi­tosta ja tule­vasta päämi­nis­te­riy­destä.

14.2.2011

Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen on kutsu­nut EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin valmis­te­le­maan euroa­lu­een ylimää­räistä 11.3. pidet­tä­vää huip­pu­ko­kousta. Katai­nen esitti kutsun tänään EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien kokouk­sen jälkeen Brys­se­lissä. Helsin­gin päämi­nis­te­ri­ko­kous pide­tään 4.3.

Skip to content