Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus osallistuu EPP:n kongressiin 6.–7.3. Bukarestissa

Kokoo­mus osal­lis­tuu EPP:n kongres­siin 6.–7.3. Buka­res­tissa

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongressi järjes­te­tään 6.-7.3.2024 Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa.

Kokoo­musta edus­ta­vat puolu­een puheen­joh­taja ja EPP:n vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen, kansan­edus­ta­jat ja suuren valio­kun­nan jäse­net Aura Salla ja Susanne Päivä­rinta sekä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko. Kongres­siin osal­lis­tu­vat myös kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa. 

EPP:n kongres­sin on määrä hyväk­syä EPP:n vaalioh­jelma kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin sekä Ursula von der Leye­nin ehdok­kuus Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.   

“EPP:n kongressi on kokoo­muk­selle tärkeä askel kohti euro­vaa­leja. Kokoo­mus toimii osana euroop­pa­laista perhettä ja tavoit­tee­namme on EPP:n ohjel­man mukai­sesti turval­li­nen ja hyvä Eurooppa”, Orpo sanoo. 

“EPP on Euroo­pan merkit­tä­vin poliit­ti­nen ryhmä ja erin­omai­nen paikka vaikut­taa myös Suomelle tärkei­siin tavoit­tei­siin tule­valle kaudelle”, Orpo jatkaa.

Orpo pitää kongres­sille puheen tors­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

Skip to content