Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

Katai­nen kutsuu EPP-päämi­nis­te­rit Helsin­kiin

Julkaistu:

- Keskus­te­lin tänään EPP:n puheen­joh­ta­jan Wilfried Marten­sin ja euroop­pa­lais­ten kolle­go­jeni kanssa.  Voin kertoa, että isän­nöimme maalis­kuussa Helsin­gissä päämi­nis­te­ri­ko­kousta, jossa valmis­tau­dumme ratkai­se­vaan euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­seen 11.3. Helsin­gin kokous on taas yksi osoi­tus siitä, että EPP on sitou­tu­nut tuke­maan yhteistä valuut­taamme ja vahvis­ta­maan euroop­pa­laista taloutta, Katai­nen toteaa.

EPP: n puheen­joh­taja Wilfried Martens vastaa­notti lämpi­mästi Katai­sen aloit­teen:

- Olen erit­täin tyyty­väi­nen Jyrki Katai­sen aloit­teesta. Katai­sen koke­muk­sella EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­ko­kous­ten puheen­joh­ta­jana on suuri arvo EPP-päämi­nis­te­rien  tapaa­mi­sessa Helsin­gissä.

EPP antaa lisä­tie­toja tilai­suu­desta lähi­tu­le­vai­suu­dessa.

Lisä­tie­toja:

  • erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, p. 0400 505 269
  • kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri Pasi Rajala, p. 0207 488 402

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content