Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo: Euroo­pasta vahvaa tukea Suomen Nato-jäse­nyy­delle

Orpo: Euroo­pasta vahvaa tukea Suomen Nato-jäse­nyy­delle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo osal­lis­tuu Parii­sissa kokoo­muk­sen euroop­pa­lai­sen katto­puo­lu­een EPP:n huip­pu­ko­kouk­seen. Tätä ennen Orpo vieraili Stras­bour­gissa Euroo­pan parla­men­tissa. Orpo tapasi vierai­luil­laan muun muassa komis­sion puheen­joh­ta­jan Ursula von der Leye­nin, parla­men­tin puhe­mie­hen Roberta Metso­lan, Viron päämi­nis­te­rin Kaja Kallak­sen, Saksan CDU:n puheen­joh­ta­jan Friedrich Merzin, Mode­raat­tien puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin sekä Latvian päämi­nis­te­rin Kris­ja­nis Karin­sin. Lisäksi Orpo tapasi sisar­puo­luei­den meppi­de­le­gaa­tioi­den puheen­joh­ta­jia lukui­sista EU-maista, kuten Saksasta, Rans­kasta, Italiasta, Espan­jasta, ja Ruot­sista. Orpo piti myös puheen parla­men­tin suurim­malle EPP-ryhmälle.

”Näinä aikoina suhtei­den vahvis­ta­mi­nen läntis­ten liit­to­lais­temme kanssa on Suomelle äärim­mäi­sen arvo­kasta. Tapaa­mi­sis­sani ilmeni vahvaa tukea Suomen Nato-jäse­nyy­delle. Ovet ovat nyt meille auki. Euroo­pan turval­li­suus­ti­lanne on pysy­västi muut­tu­nut, ja tämä tunnus­te­taan laajalti. Siksi tarvit­semme ripeästi uusia raken­teel­li­sia ratkai­suja Euroo­pan vakaut­ta­mi­seksi. Suomen ja Ruot­sin jäse­nyys puolus­tus­liitto Natossa vahvis­taisi koko Euroo­pan turval­li­suutta, ja on siksi tärkeä kysy­mys myös rajo­jemme ulko­puo­lella”, Orpo sanoo.

Suomen turval­li­suus­rat­kai­sut herät­ti­vät laajaa kiin­nos­tusta tapaa­mi­sissa. Euroo­passa vallit­see yhtei­nen ymmär­rys lännen toimille Venä­jän hyök­käystä vastaan.

”Koville sank­tioille ja Euroo­pan puolus­tusyh­teis­työn vahvis­ta­mi­selle on nyt tilausta. Eurooppa aikoo myös vähen­tää riip­pu­vuut­taan venä­läi­sestä fossii­lie­ner­giasta nopeasti. Irrot­tau­tu­mi­nen edel­lyt­tää koor­di­noin­tia, nopeaa ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mista ja vaih­toeh­tois­ten ener­gia­läh­tei­den osuu­den kasvat­ta­mista. Tämä on tärkeä askel Puti­nin hallin­non heiken­tä­mi­seksi”, Orpo sanoo.

Puheis­saan EPP-ryhmälle Stras­bour­gissa ja EPP:n puolue­joh­ta­jille Parii­sissa Orpo sanoi, että paluuta normaa­liin Vladi­mir Puti­nin kanssa ei enää ole.

”Venäjä tekee Ukrai­nassa sota­ri­kok­sia. Aikai­sem­piin yhteis­työ­muo­toi­hin ei ole enää paluuta. Siksi Venä­jälle on asetet­tava talou­del­li­set ja soti­laal­li­set rajat. Pakot­teista ei voida lipsua, ja niitä täytyy voimis­taa. Niiden täytyy olla myös voimassa pitkään. Venä­läi­sestä ener­giasta on irrot­tau­dut­tava mahdol­li­sim­man pian. Samalla Euroo­pan on tiivis­tet­tävä puolus­tusyh­teis­työ­tään ja Pohjo­lan liityt­tävä Natoon”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content