Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

Julkaistu:

Budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa on huolis­saan Euro­par­la­men­tin teke­mistä muutok­sista Junc­ke­rin ja Katai­sen inves­toin­tioh­jel­maan.

Hänen mukaansa parla­men­tin piti saada oma puumerk­kinsä siihen mistä 315 miljar­din euron inves­toin­tei­hin tarvit­ta­vat kahden miljar­din takuu­ra­hat otetaan.

- Raho­jen otta­mi­nen liikenne- ja tutki­mus­va­roista herätti paljon liikeh­din­tää.  Parla­mentti ei halua, että rahoja irro­te­taan näistä ja se jää nähtä­väksi miten parla­men­tin, neuvos­ton ja komis­sion kolmi­kan­ta­neu­vot­te­luissa asia ratkais­taan.

Se mistä minä olen huolis­sani on, että Eurooppa on vajoa­massa sellai­seen inves­toin­ti­kui­luun, että riski­ra­hoit­ta­jat eivät lähde liik­keelle tällä­kään kertaa, kun todella tarvit­tai­siin inves­toin­teja.

Sarva­maan mukaan kannat­taa kantaa huolta siitä heiken­tääkö parla­men­tin kanta luot­ta­musta inves­toin­ti­ra­has­toon.

- Uskon kuiten­kin siihen, että neuvot­te­luissa järki voit­taa, että sijoit­ta­jille ja mark­ki­noille viesti tulee selväksi. Junc­ke­rin ja Katai­sen idea on, että jäte­tään poli­ti­kointi pois ja tällä tiellä ollaan. Parla­men­tin kanta on menossa samaan suun­taan, mutta meillä täytyy olla valmius antaa riit­tä­vän vahva signaali. Rahaa on, mutta se ei riit­tä­västi hakeudu euroop­pa­lai­siin hank­kei­siin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content