Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

Julkaistu:

Budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa on huolis­saan Euro­par­la­men­tin teke­mistä muutok­sista Junc­ke­rin ja Katai­sen inves­toin­tioh­jel­maan.

Hänen mukaansa parla­men­tin piti saada oma puumerk­kinsä siihen mistä 315 miljar­din euron inves­toin­tei­hin tarvit­ta­vat kahden miljar­din takuu­ra­hat otetaan.

- Raho­jen otta­mi­nen liikenne- ja tutki­mus­va­roista herätti paljon liikeh­din­tää.  Parla­mentti ei halua, että rahoja irro­te­taan näistä ja se jää nähtä­väksi miten parla­men­tin, neuvos­ton ja komis­sion kolmi­kan­ta­neu­vot­te­luissa asia ratkais­taan.

Se mistä minä olen huolis­sani on, että Eurooppa on vajoa­massa sellai­seen inves­toin­ti­kui­luun, että riski­ra­hoit­ta­jat eivät lähde liik­keelle tällä­kään kertaa, kun todella tarvit­tai­siin inves­toin­teja.

Sarva­maan mukaan kannat­taa kantaa huolta siitä heiken­tääkö parla­men­tin kanta luot­ta­musta inves­toin­ti­ra­has­toon.

- Uskon kuiten­kin siihen, että neuvot­te­luissa järki voit­taa, että sijoit­ta­jille ja mark­ki­noille viesti tulee selväksi. Junc­ke­rin ja Katai­sen idea on, että jäte­tään poli­ti­kointi pois ja tällä tiellä ollaan. Parla­men­tin kanta on menossa samaan suun­taan, mutta meillä täytyy olla valmius antaa riit­tä­vän vahva signaali. Rahaa on, mutta se ei riit­tä­västi hakeudu euroop­pa­lai­siin hank­kei­siin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content