Kokoomus.fi
Katainen onnitteli Irlannin Enda Kennyä, tuleva päämi­nisteri vieraaksi Helsinkiin

Katainen onnitteli Irlannin Enda Kennyä, tuleva päämi­nisteri vieraaksi Helsinkiin

Julkaistu: 27.2.11 Uutiset

Katainen kutsui tulevan päämi­nis­terin Enda Kennyn ensi perjan­taiksi Helsinkiin, jossa kokoon­tuvat EU:n jäsen­maiden Euroopan kansan­puo­lueen (EPP) jäsen­puo­lueisiin kuuluvat päämi­nis­terit sekä komission, Euroopan parla­mentin ja EPP-puolueen johtoa.

Vaali­voittaja Kenny tekee ensim­mäisen ulkomaan­mat­kansa tulevana päämi­nis­terinä Kataisen vieraaksi Suomeen.

Kataisen isännöi­mässä EPP-kokouk­sessa käsitellään EPP:n yhteisiä näkemyksiä koskien EU:n ja euroa­lueen huippu­ko­kouk­sissa tulevina viikkoina käsit­te­lyssä olevia suuria talous­pa­ketteja. Talous­pa­kettien avulla tulisi ratkaista EU:n ja euroa­lueen tulevat toimet talous­kurin lisää­mi­seksi, kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi ja pysyvän kriisin­hal­lin­ta­me­ka­nismin luomi­seksi. Tavoit­teena on luoda sellaiset järjes­telmät, jotka estävät nyt nähdyn kaltaiset ongelmat tulevai­suu­dessa.

Kataisen isännöimään kokoukseen ovat jo ilmoit­taneet tulevansa muun muassa EU:n komission puheen­johtaja Jose Manuel Barroso, Saksan liitto­kansleri Angela Merkel, Ranskan päämi­nisteri Francois Fillon, Italian päämi­nisteri Silvio Berlusconi sekä EU:n puheen­joh­ta­jamaan Unkarin päämi­nisteri Viktor Orban. Lisää osanot­ta­ja­vah­vis­tuksia odotetaan viikon aikana.

Katainen on keskus­ta­oi­keis­to­laisen EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­terien ryhmän puheen­johtaja sekä EPP:n varapu­heen­johtaja. Muita EPP:n varapu­heen­joh­tajia ovat muun muassa päämi­nisteri Viktor Orban, tuleva päämi­nisteri Enda Kenny sekä ranska­lainen komis­saari Michel Barnier.


Kokoomus.fi