Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen onnit­teli Irlan­nin Enda Kennyä, tuleva päämi­nis­teri vieraaksi Helsin­kiin

Katai­nen onnit­teli Irlan­nin Enda Kennyä, tuleva päämi­nis­teri vieraaksi Helsin­kiin

Julkaistu:

Katai­nen kutsui tule­van päämi­nis­te­rin Enda Kennyn ensi perjan­taiksi Helsin­kiin, jossa kokoon­tu­vat EU:n jäsen­mai­den Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) jäsen­puo­luei­siin kuulu­vat päämi­nis­te­rit sekä komis­sion, Euroo­pan parla­men­tin ja EPP-puolu­een johtoa.

Vaali­voit­taja Kenny tekee ensim­mäi­sen ulko­maan­mat­kansa tule­vana päämi­nis­te­rinä Katai­sen vieraaksi Suomeen.

Katai­sen isän­nöi­mässä EPP-kokouk­sessa käsi­tel­lään EPP:n yhtei­siä näke­myk­siä koskien EU:n ja euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­sissa tule­vina viik­koina käsit­te­lyssä olevia suuria talous­pa­ket­teja. Talous­pa­ket­tien avulla tulisi ratkaista EU:n ja euroa­lu­een tule­vat toimet talous­ku­rin lisää­mi­seksi, kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja pysy­vän krii­sin­hal­lin­ta­me­ka­nis­min luomi­seksi. Tavoit­teena on luoda sellai­set järjes­tel­mät, jotka estä­vät nyt nähdyn kaltai­set ongel­mat tule­vai­suu­dessa.

Katai­sen isän­nöi­mään kokouk­seen ovat jo ilmoit­ta­neet tule­vansa muun muassa EU:n komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso, Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Rans­kan päämi­nis­teri Francois Fillon, Italian päämi­nis­teri Silvio Berlusconi sekä EU:n puheen­joh­ta­ja­maan Unka­rin päämi­nis­teri Viktor Orban. Lisää osanot­ta­ja­vah­vis­tuk­sia odote­taan viikon aikana.

Katai­nen on keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien ryhmän puheen­joh­taja sekä EPP:n vara­pu­heen­joh­taja. Muita EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jia ovat muun muassa päämi­nis­teri Viktor Orban, tuleva päämi­nis­teri Enda Kenny sekä rans­ka­lai­nen komis­saari Michel Barnier.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content