Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen onnit­teli Irlan­nin Enda Kennyä, tuleva päämi­nis­teri vieraaksi Helsin­kiin

Katai­nen onnit­teli Irlan­nin Enda Kennyä, tuleva päämi­nis­teri vieraaksi Helsin­kiin

Julkaistu:

Katai­nen kutsui tule­van päämi­nis­te­rin Enda Kennyn ensi perjan­taiksi Helsin­kiin, jossa kokoon­tu­vat EU:n jäsen­mai­den Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) jäsen­puo­luei­siin kuulu­vat päämi­nis­te­rit sekä komis­sion, Euroo­pan parla­men­tin ja EPP-puolu­een johtoa.

Vaali­voit­taja Kenny tekee ensim­mäi­sen ulko­maan­mat­kansa tule­vana päämi­nis­te­rinä Katai­sen vieraaksi Suomeen.

Katai­sen isän­nöi­mässä EPP-kokouk­sessa käsi­tel­lään EPP:n yhtei­siä näke­myk­siä koskien EU:n ja euroa­lu­een huip­pu­ko­kouk­sissa tule­vina viik­koina käsit­te­lyssä olevia suuria talous­pa­ket­teja. Talous­pa­ket­tien avulla tulisi ratkaista EU:n ja euroa­lu­een tule­vat toimet talous­ku­rin lisää­mi­seksi, kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja pysy­vän krii­sin­hal­lin­ta­me­ka­nis­min luomi­seksi. Tavoit­teena on luoda sellai­set järjes­tel­mät, jotka estä­vät nyt nähdyn kaltai­set ongel­mat tule­vai­suu­dessa.

Katai­sen isän­nöi­mään kokouk­seen ovat jo ilmoit­ta­neet tule­vansa muun muassa EU:n komis­sion puheen­joh­taja Jose Manuel Barroso, Saksan liit­to­kans­leri Angela Merkel, Rans­kan päämi­nis­teri Francois Fillon, Italian päämi­nis­teri Silvio Berlusconi sekä EU:n puheen­joh­ta­ja­maan Unka­rin päämi­nis­teri Viktor Orban. Lisää osanot­ta­ja­vah­vis­tuk­sia odote­taan viikon aikana.

Katai­nen on keskus­ta­oi­keis­to­lai­sen EPP:n valtio­va­rain­mi­nis­te­rien ryhmän puheen­joh­taja sekä EPP:n vara­pu­heen­joh­taja. Muita EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jia ovat muun muassa päämi­nis­teri Viktor Orban, tuleva päämi­nis­teri Enda Kenny sekä rans­ka­lai­nen komis­saari Michel Barnier.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content