Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen edustajia EPP:n kongressissa.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Euroopan kansanpuolueen eurovaaliohjelmaan Suomelle tärkeitä tavoitteita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä EPP:n kongressi on parhail­laan käyn­nissä Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa.

Kokoo­musta kongres­sissa edus­ta­vat puolu­een puheen­joh­taja ja EPP:n vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen, kansan­edus­ta­jat ja suuren valio­kun­nan jäse­net Aura Salla ja Susanne Päivä­rinta sekä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko. Kongres­siin osal­lis­tu­vat myös kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nenHenna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa.   
 
Kongres­sin on määrä hyväk­syä ohjelma keski­viik­kona illalla. Ohjel­maan on tulossa kokoo­muk­selle ja Suomelle tärkeitä kirjauk­sia Ukrai­nan tuke­mi­sesta, maahan­tu­lon väli­neel­lis­tä­mi­sestä, varau­tu­mi­sesta ja koko­nais­tur­val­li­suu­desta 

Lisäksi ohjel­massa perään­kuu­lu­te­taan lisää tukea EU:n ulko­raja-alueille, jotka ovat kärsi­neet Venä­jän hyök­käyk­sen seurauk­sena.  
 
“On erin­omaista, että näin Itä-Suomen haas­teet tiedos­te­taan myös euroop­pa­lai­sella tasolla”, Orpo sanoo.   

Ohjel­massa tode­taan, että jäsen­mai­den tulee voida tila­päi­sesti lopet­taa turva­pai­kan­ha­ke­mus­ten käsit­tely kansal­li­sen turval­li­suu­den nimissä. Ohjel­massa myös ajetaan raja­tur­val­li­suu­den vahvis­ta­mista ja Fron­texin mandaa­tin uudis­ta­mista.   

EPP tunnis­taa Venä­jän hybri­dio­pe­raa­tion turval­li­suusuh­kaksi.  
 
“Tavoit­tee­namme on, että seuraava komis­sio osaa vastata Venä­jän hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen entistä yhte­näi­sem­min”, Orpo sanoo.   

Ohjel­masta löytyy myös kokoo­mus­lai­sia tavoit­teita liit­tyen EU:n metsä­po­li­tiik­kaan. Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite on, että metsä­po­li­tiikka olisi jatkos­sa­kin kansal­li­sen päätök­sen­teon piirissä. 

Vaalioh­jel­massa EPP sitou­tuu tähän peri­aat­tee­seen.  

“EPP:ssä on hyväk­sytty pohjois­mai­nen lähes­ty­mis­tapa metsiin”, Orpo sanoo.    
 
Kokoo­mus tukee von der Leye­nin valin­taa 
 
EPP:n on määrä valita tors­taina komis­sion nykyi­nen puheen­joh­taja Ursula von der Leyen  kärkieh­dok­kaak­seen eli ehdok­kaaksi EU-komis­sion puheen­joh­ta­jaksi. Orpo antaa tukensa von der Leye­nille.  

“Von der Leye­nin kaudella Euroo­pan unioni on koke­nut suuria ja mullis­ta­via krii­sejä koro­na­pan­de­miasta Ukrai­nan sotaan. Von der Leyen on osoit­ta­nut sekä määrä­tie­toi­suutta että johta­juutta”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content