Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / energia

energia

13.3.2015

Edus­kun­ta­ryhmä: EU:n edul­li­sin sähkö suoma­lai­selle teol­li­suu­delle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan yhdeksi kärki­ta­voit­teeksi EU:n edul­li­sim­man sähkön saami­sen teol­li­suu­delle vuoteen 2030 mennessä. ?Työn pitää olla kaikessa päätök­sen­teossa

2.12.2014

Toivakka pohtii puhees­saan Venä­jän ja Suomen talou­del­lista yhteis­työtä

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan puhe suoma­­lais-venä­­läi­­sillä ener­gia­päi­villä 2.12.2014. Puhe muutos­va­rauk­sin. Lienee sattu­maa, että suoma­­lais-venä­­läi­­set ener­gia­päi­vät on päätetty järjes­tää vuoden

15.10.2014

Stubb: Ympä­ris­tö­fik­suja ener­gia­rat­kai­suja

Suomi tarvit­see ener­giaa. Mones­sa­kin mielessä virtaa tarvi­taan, mutta nyt kyse on puhtaasti ener­gia­po­li­tii­kasta. Kattava ja moni­puo­li­nen, mahdol­li­sim­man pääs­tö­tön ener­gia­pa­letti pitää

12.1.2012

Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta perään­kuu­lut­taa paikal­lis­ten yritys­ten hyödyn­tä­mistä myrs­ky­tu­ho­jen korjaa­mi­sessa. Tapa­nin­päi­vän ja sitä seuran­nei­den myrs­ky­jen johdosta tuhan­sia kotitalouksia,yrityksiä ja maati­loja oli päiviä, jopa viik­koja ilman sähköä. Korjaus­töissä ei kuiten­kaan käytetty kaik­kea saata­villa olevaa osaa­mista.

16.4.2011

Orpo: Back­man höpsii

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Petteri Orpon mielestä SDP:n puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Jouni Back­man höpsii Kokoo­muk­sen ja nyky­hal­li­tuk­sen vero­lin­jasta.

19.3.2011

Turval­li­suus ennen kaik­kea

Japa­nin rajun maan­jä­ris­tyk­sen ja tsuna­min seurauk­sena tapah­tui ydin­voi­man kannalta se kaik­kein pahin vaih­toehto. Turva­jär­jes­tel­mät eivät riit­tä­neet estä­mään näiden kahden kata­stro­fin yhteis­vai­ku­tusta. Tätä kirjoit­taes­sani ei ole vielä selvää kuinka paha onnet­to­muus on lopulta kyseessä. Toisaalta pitää muis­taa, että maan­jä­ris­tys ja tsunami aiheut­ti­vat sellaista tuhoa muualla, että moni muukin yhteis­kun­nan turva­jär­jes­telmä on pettä­nyt.

28.4.2010

Pääs­tö­tön Suomi

Halli­tus linjasi uusiu­tu­van ener­gian ja ydin­voi­man päätök­sil­lään Suomen aimo harp­pauk­sella kohti pääs­tö­töntä Suomea. Moni pistää virheel­li­sesti uusiu­tu­van ja ydin­voi­man lisää­mi­sen vastak­kai­siksi asioiksi. Niitä molem­pia tarvi­taan, jos halu­taan päästä fossii­li­sista polt­toai­neista ja Venä­jän tuon­nista eroon.

26.3.2010

Katai­nen MTV3:n netti­ko­lum­nissa: Uusiu­tu­via ja ydin­voi­maa

Kun keskus­telu ryöp­pyää ydin­voi­masta ja uusiu­tu­vasta ener­giasta, olehan tark­kana, ettei­vät polii­ti­kot viilaa sinua lins­siin. ?Uusiu­tu­via vai ydin­voi­maa?? Tulet kuule­maan tämän kysy­myk­sen useasti, mutta se on virheel­li­nen ja vääris­te­levä.

26.3.2010

Uusiu­tu­via ja ydin­voi­maa

Kun keskus­telu ryöp­pyää ydin­voi­masta ja uusiu­tu­vasta ener­giasta, olehan tark­kana, ettei­vät polii­ti­kot viilaa sinua lins­siin. ?Uusiu­tu­via vai ydin­voi­maa?? Tulet kuule­maan tämän kysy­myk­sen useasti, mutta se on virheel­li­nen ja vääris­te­levä.

22.11.2008

Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

Petteri Orpo kiit­tää SAK:n edun­val­von­ta­joh­ta­jan Lauri Lylyn Kale­vassa (22.11.2008) esit­te­le­mää kantaa ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mi­seen. Lyly antaisi mark­ki­noi­den ratkaista, kuinka monta ydin­voi­ma­laa Suomeen tulee raken­taa. Hänestä halli­tuk­sen ei pidä lyödä lukkoon voima­loi­den määrää.

Skip to content