Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

Julkaistu:

- Laajem­man vaurion tapah­tuessa jake­lu­ver­kon korjauk­sessa on tule­vai­suu­dessa hyödyn­net­tävä välit­tö­mästi kaik­kia paikal­li­sia sähkö­asen­nus­yri­tyk­siä ja metsä­alan ammat­ti­lai­sia. Näin ei esimer­kiksi tapah­tu­nut koti­paik­ka­kun­nal­lani Sasta­ma­lassa, kertoo maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Sato­sen mukaan laajat sähkö­kat­kot eten­kin talvi­sai­kaan vaati­vat ripeitä korjauk­sia. Erityi­sesti kotie­läin­ti­loilla sähkön­saanti on elin­tär­keää. Tällai­sessa tilan­teessa on tehtävä kaikki voitava. Myös niiden yritys­ten, joilla on yksi­noi­keus sähkö­ver­kon huol­toon, pitää ottaa käyt­töön kaikki saata­vissa oleva paikal­li­nen apu.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Häkä­mie­hen ripeää toimin­taa sähkön jake­lu­jär­jes­tel­män toimin­ta­var­muu­den paran­ta­mi­seksi. Minis­te­riössä on käyn­nis­ty­nyt työ, jonka toimek­sian­toon sisäl­tyy varau­tu­mis­ta­son paran­ta­mi­nen, verk­ko­yh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suu­den tarkis­ta­mi­nen, erityis­toi­met maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mi­seksi, neuvot­te­lut maan­tie­lain muut­ta­mi­sesta ja sähköyh­tiöi­den asia­kas­tie­dot­ta­mi­sen paran­ta­mi­nen.

- On erit­täin tärkeää, että jake­lu­ver­kos­ton maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mista ja sen kustan­nuk­set eri toteu­tus­vaih­toeh­doissa selvi­te­tään. Myös sähköyh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suutta on syytä muut­taa siten, että se kannus­taa yhtiöitä vähen­tä­mään häiriö­alt­tiutta, toteaa Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content