Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

Julkaistu:

- Laajem­man vaurion tapah­tuessa jake­lu­ver­kon korjauk­sessa on tule­vai­suu­dessa hyödyn­net­tävä välit­tö­mästi kaik­kia paikal­li­sia sähkö­asen­nus­yri­tyk­siä ja metsä­alan ammat­ti­lai­sia. Näin ei esimer­kiksi tapah­tu­nut koti­paik­ka­kun­nal­lani Sasta­ma­lassa, kertoo maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Sato­sen mukaan laajat sähkö­kat­kot eten­kin talvi­sai­kaan vaati­vat ripeitä korjauk­sia. Erityi­sesti kotie­läin­ti­loilla sähkön­saanti on elin­tär­keää. Tällai­sessa tilan­teessa on tehtävä kaikki voitava. Myös niiden yritys­ten, joilla on yksi­noi­keus sähkö­ver­kon huol­toon, pitää ottaa käyt­töön kaikki saata­vissa oleva paikal­li­nen apu.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Häkä­mie­hen ripeää toimin­taa sähkön jake­lu­jär­jes­tel­män toimin­ta­var­muu­den paran­ta­mi­seksi. Minis­te­riössä on käyn­nis­ty­nyt työ, jonka toimek­sian­toon sisäl­tyy varau­tu­mis­ta­son paran­ta­mi­nen, verk­ko­yh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suu­den tarkis­ta­mi­nen, erityis­toi­met maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mi­seksi, neuvot­te­lut maan­tie­lain muut­ta­mi­sesta ja sähköyh­tiöi­den asia­kas­tie­dot­ta­mi­sen paran­ta­mi­nen.

- On erit­täin tärkeää, että jake­lu­ver­kos­ton maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mista ja sen kustan­nuk­set eri toteu­tus­vaih­toeh­doissa selvi­te­tään. Myös sähköyh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suutta on syytä muut­taa siten, että se kannus­taa yhtiöitä vähen­tä­mään häiriö­alt­tiutta, toteaa Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content