Paikal­lisia yrityksiä hyödyn­nettävä myrsky­vau­rioiden korjaa­mi­sessa – kokoomus.fi
MENU
Paikal­lisia yrityksiä hyödyn­nettävä myrsky­vau­rioiden korjaa­mi­sessa

Paikal­lisia yrityksiä hyödyn­nettävä myrsky­vau­rioiden korjaa­mi­sessa

Julkaistu: 12.01.2012 Uncategorized

- Laajemman vaurion tapah­tuessa jakelu­verkon korjauk­sessa on tulevai­suu­dessa hyödyn­nettävä välit­tö­mästi kaikkia paikal­lisia sähkö­asen­nus­yri­tyksiä ja metsäalan ammat­ti­laisia. Näin ei esimer­kiksi tapah­tunut kotipaik­ka­kun­nallani Sasta­ma­lassa, kertoo maaseu­tu­val­tuus­kunnan puheen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen.

Satosen mukaan laajat sähkö­katkot etenkin talvi­saikaan vaativat ripeitä korjauksia. Erityi­sesti kotie­läin­ti­loilla sähkön­saanti on elintärkeää. Tällai­sessa tilan­teessa on tehtävä kaikki voitava. Myös niiden yritysten, joilla on yksinoikeus sähkö­verkon huoltoon, pitää ottaa käyttöön kaikki saata­vissa oleva paikal­linen apu.

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta kiittää elinkei­no­mi­nisteri Häkämiehen ripeää toimintaa sähkön jakelu­jär­jes­telmän toimin­ta­var­muuden paran­ta­mi­seksi. Minis­te­riössä on käynnis­tynyt työ, jonka toimek­siantoon sisältyy varau­tu­mis­tason paran­ta­minen, verkko­yh­tiöiden korvaus­vel­vol­li­suuden tarkis­ta­minen, erityis­toimet maakaa­pe­loinnin nopeut­ta­mi­seksi, neuvot­telut maantielain muutta­mi­sesta ja sähköyh­tiöiden asiakas­tie­dot­ta­misen paran­ta­minen.

- On erittäin tärkeää, että jakelu­ver­koston maakaa­pe­loinnin nopeut­ta­mista ja sen kustan­nukset eri toteu­tus­vaih­toeh­doissa selvi­tetään. Myös sähköyh­tiöiden korvaus­vel­vol­li­suutta on syytä muuttaa siten, että se kannustaa yhtiöitä vähen­tämään häiriö­alt­tiutta, toteaa Satonen.


Kokoomus.fi