Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

Julkaistu:

- Laajem­man vaurion tapah­tuessa jake­lu­ver­kon korjauk­sessa on tule­vai­suu­dessa hyödyn­net­tävä välit­tö­mästi kaik­kia paikal­li­sia sähkö­asen­nus­yri­tyk­siä ja metsä­alan ammat­ti­lai­sia. Näin ei esimer­kiksi tapah­tu­nut koti­paik­ka­kun­nal­lani Sasta­ma­lassa, kertoo maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Sato­sen mukaan laajat sähkö­kat­kot eten­kin talvi­sai­kaan vaati­vat ripeitä korjauk­sia. Erityi­sesti kotie­läin­ti­loilla sähkön­saanti on elin­tär­keää. Tällai­sessa tilan­teessa on tehtävä kaikki voitava. Myös niiden yritys­ten, joilla on yksi­noi­keus sähkö­ver­kon huol­toon, pitää ottaa käyt­töön kaikki saata­vissa oleva paikal­li­nen apu.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Häkä­mie­hen ripeää toimin­taa sähkön jake­lu­jär­jes­tel­män toimin­ta­var­muu­den paran­ta­mi­seksi. Minis­te­riössä on käyn­nis­ty­nyt työ, jonka toimek­sian­toon sisäl­tyy varau­tu­mis­ta­son paran­ta­mi­nen, verk­ko­yh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suu­den tarkis­ta­mi­nen, erityis­toi­met maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mi­seksi, neuvot­te­lut maan­tie­lain muut­ta­mi­sesta ja sähköyh­tiöi­den asia­kas­tie­dot­ta­mi­sen paran­ta­mi­nen.

- On erit­täin tärkeää, että jake­lu­ver­kos­ton maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mista ja sen kustan­nuk­set eri toteu­tus­vaih­toeh­doissa selvi­te­tään. Myös sähköyh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suutta on syytä muut­taa siten, että se kannus­taa yhtiöitä vähen­tä­mään häiriö­alt­tiutta, toteaa Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content