• FI
 • SV
 • MENU
  Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

  Paikal­li­sia yrityk­siä hyödyn­net­tävä myrs­ky­vau­rioi­den korjaa­mi­sessa

  Julkaistu: 12.01.2012 Uncategorized

  - Laajem­man vaurion tapah­tuessa jake­lu­ver­kon korjauk­sessa on tule­vai­suu­dessa hyödyn­net­tävä välit­tö­mästi kaik­kia paikal­li­sia sähkö­asen­nus­yri­tyk­siä ja metsä­alan ammat­ti­lai­sia. Näin ei esimer­kiksi tapah­tu­nut koti­paik­ka­kun­nal­lani Sasta­ma­lassa, kertoo maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

  Sato­sen mukaan laajat sähkö­kat­kot eten­kin talvi­sai­kaan vaati­vat ripeitä korjauk­sia. Erityi­sesti kotie­läin­ti­loilla sähkön­saanti on elin­tär­keää. Tällai­sessa tilan­teessa on tehtävä kaikki voitava. Myös niiden yritys­ten, joilla on yksi­noi­keus sähkö­ver­kon huol­toon, pitää ottaa käyt­töön kaikki saata­vissa oleva paikal­li­nen apu.

  Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta kiit­tää elin­kei­no­mi­nis­teri Häkä­mie­hen ripeää toimin­taa sähkön jake­lu­jär­jes­tel­män toimin­ta­var­muu­den paran­ta­mi­seksi. Minis­te­riössä on käyn­nis­ty­nyt työ, jonka toimek­sian­toon sisäl­tyy varau­tu­mis­ta­son paran­ta­mi­nen, verk­ko­yh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suu­den tarkis­ta­mi­nen, erityis­toi­met maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mi­seksi, neuvot­te­lut maan­tie­lain muut­ta­mi­sesta ja sähköyh­tiöi­den asia­kas­tie­dot­ta­mi­sen paran­ta­mi­nen.

  - On erit­täin tärkeää, että jake­lu­ver­kos­ton maakaa­pe­loin­nin nopeut­ta­mista ja sen kustan­nuk­set eri toteu­tus­vaih­toeh­doissa selvi­te­tään. Myös sähköyh­tiöi­den korvaus­vel­vol­li­suutta on syytä muut­taa siten, että se kannus­taa yhtiöitä vähen­tä­mään häiriö­alt­tiutta, toteaa Sato­nen.