Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

Julkaistu:

Suomessa on ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mista koske­vaa keskus­te­lua käyty viime­vuo­sien ajan lähinnä voima­loi­den luku­mää­rästä kinaa­malla. Pidän SAK:n avausta erit­täin terve­tul­leena. Toivot­ta­vasti se tuo uuden­laista keskus­te­lua ja jatkossa voimme keskit­tyä pohti­maan sähkön saata­vuu­den turvaa­mista. Olen iloi­nen myös keskus­ta­mi­nis­te­rei­den näke­mys­ten viime­ai­kai­sista muutok­sista. Aiem­min voima­loi­den määrää koske­neet näke­myk­set ovat kehit­ty­neet voima­loi­den teho­jen tarkas­te­luun.

Kokoo­mus linjasi kesällä omassa ilmasto- ja ener­gia­ra­por­tis­saan tavoit­teensa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan suun­ta­vii­voiksi. Ener­gia­po­li­tiik­kamme on oltava pitkä­jän­teistä, läpi­nä­ky­vää, enna­koi­ta­vissa olevaa ja mark­ki­naeh­toi­seen toimin­taan perus­tu­vaa. Hyvin toimi­vat ener­gia­mark­ki­nat ovat paras tae ener­gian hinnan pysy­mi­seksi kohtuul­li­sena kulut­ta­jille.

Rapor­tin mukaan Suomen tulee myös huoleh­tia ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tyk­sistä. Ener­gian saata­vuus ja kohtuul­li­nen hinta ovat edel­ly­tyk­siä työpaik­ko­jen ja inves­toin­tien säily­mi­selle Suomessa. Sähkön tuotan­nossa on suosit­tava pääs­töt­tö­miä tuotan­to­muo­toja kuten bioener­giaa ja ydin­voi­maa. Lisäksi on pyrit­tävä omava­rai­suu­teen.

Lisä­tie­toja: Kokoo­muk­sen ilmasto- ja ener­gia­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content