Orpo: Kokoomus tukee SAK:n ydinvoi­ma­kantaa – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Kokoomus tukee SAK:n ydinvoi­ma­kantaa

Orpo: Kokoomus tukee SAK:n ydinvoi­ma­kantaa

Julkaistu: 22.11.2008 Uncategorized

Suomessa on ydinvoiman lisära­ken­ta­mista koskevaa keskus­telua käyty viime­vuosien ajan lähinnä voima­loiden lukumää­rästä kinaa­malla. Pidän SAK:n avausta erittäin terve­tul­leena. Toivot­ta­vasti se tuo uuden­laista keskus­telua ja jatkossa voimme keskittyä pohtimaan sähkön saata­vuuden turvaa­mista. Olen iloinen myös keskus­ta­mi­nis­te­reiden näkemysten viime­ai­kai­sista muutok­sista. Aiemmin voima­loiden määrää koskeneet näkemykset ovat kehit­tyneet voima­loiden tehojen tarkas­teluun.

Kokoomus linjasi kesällä omassa ilmasto- ja energia­ra­por­tissaan tavoit­teensa Suomen energia­po­li­tiikan suunta­vii­voiksi. Energia­po­li­tiik­kamme on oltava pitkä­jän­teistä, läpinä­kyvää, ennakoi­ta­vissa olevaa ja markki­naeh­toiseen toimintaan perus­tuvaa. Hyvin toimivat energia­mark­kinat ovat paras tae energian hinnan pysymi­seksi kohtuul­lisena kulut­ta­jille.

Raportin mukaan Suomen tulee myös huolehtia energiain­ten­sii­visen teolli­suuden toimin­tae­del­ly­tyk­sistä. Energian saatavuus ja kohtuul­linen hinta ovat edelly­tyksiä työpaik­kojen ja inves­tointien säily­mi­selle Suomessa. Sähkön tuotan­nossa on suosittava päästöt­tömiä tuotan­to­muotoja kuten bioenergiaa ja ydinvoimaa. Lisäksi on pyrittävä omava­rai­suuteen.

Lisätietoja: Kokoo­muksen ilmasto- ja energia­po­liit­tisen toimi­kunnan puheen­johtaja Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi