Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

Julkaistu:

Suomessa on ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mista koske­vaa keskus­te­lua käyty viime­vuo­sien ajan lähinnä voima­loi­den luku­mää­rästä kinaa­malla. Pidän SAK:n avausta erit­täin terve­tul­leena. Toivot­ta­vasti se tuo uuden­laista keskus­te­lua ja jatkossa voimme keskit­tyä pohti­maan sähkön saata­vuu­den turvaa­mista. Olen iloi­nen myös keskus­ta­mi­nis­te­rei­den näke­mys­ten viime­ai­kai­sista muutok­sista. Aiem­min voima­loi­den määrää koske­neet näke­myk­set ovat kehit­ty­neet voima­loi­den teho­jen tarkas­te­luun.

Kokoo­mus linjasi kesällä omassa ilmasto- ja ener­gia­ra­por­tis­saan tavoit­teensa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan suun­ta­vii­voiksi. Ener­gia­po­li­tiik­kamme on oltava pitkä­jän­teistä, läpi­nä­ky­vää, enna­koi­ta­vissa olevaa ja mark­ki­naeh­toi­seen toimin­taan perus­tu­vaa. Hyvin toimi­vat ener­gia­mark­ki­nat ovat paras tae ener­gian hinnan pysy­mi­seksi kohtuul­li­sena kulut­ta­jille.

Rapor­tin mukaan Suomen tulee myös huoleh­tia ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tyk­sistä. Ener­gian saata­vuus ja kohtuul­li­nen hinta ovat edel­ly­tyk­siä työpaik­ko­jen ja inves­toin­tien säily­mi­selle Suomessa. Sähkön tuotan­nossa on suosit­tava pääs­töt­tö­miä tuotan­to­muo­toja kuten bioener­giaa ja ydin­voi­maa. Lisäksi on pyrit­tävä omava­rai­suu­teen.

Lisä­tie­toja: Kokoo­muk­sen ilmasto- ja ener­gia­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content