Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

Julkaistu:

Suomessa on ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mista koske­vaa keskus­te­lua käyty viime­vuo­sien ajan lähinnä voima­loi­den luku­mää­rästä kinaa­malla. Pidän SAK:n avausta erit­täin terve­tul­leena. Toivot­ta­vasti se tuo uuden­laista keskus­te­lua ja jatkossa voimme keskit­tyä pohti­maan sähkön saata­vuu­den turvaa­mista. Olen iloi­nen myös keskus­ta­mi­nis­te­rei­den näke­mys­ten viime­ai­kai­sista muutok­sista. Aiem­min voima­loi­den määrää koske­neet näke­myk­set ovat kehit­ty­neet voima­loi­den teho­jen tarkas­te­luun.

Kokoo­mus linjasi kesällä omassa ilmasto- ja ener­gia­ra­por­tis­saan tavoit­teensa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan suun­ta­vii­voiksi. Ener­gia­po­li­tiik­kamme on oltava pitkä­jän­teistä, läpi­nä­ky­vää, enna­koi­ta­vissa olevaa ja mark­ki­naeh­toi­seen toimin­taan perus­tu­vaa. Hyvin toimi­vat ener­gia­mark­ki­nat ovat paras tae ener­gian hinnan pysy­mi­seksi kohtuul­li­sena kulut­ta­jille.

Rapor­tin mukaan Suomen tulee myös huoleh­tia ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tyk­sistä. Ener­gian saata­vuus ja kohtuul­li­nen hinta ovat edel­ly­tyk­siä työpaik­ko­jen ja inves­toin­tien säily­mi­selle Suomessa. Sähkön tuotan­nossa on suosit­tava pääs­töt­tö­miä tuotan­to­muo­toja kuten bioener­giaa ja ydin­voi­maa. Lisäksi on pyrit­tävä omava­rai­suu­teen.

Lisä­tie­toja: Kokoo­muk­sen ilmasto- ja ener­gia­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content