• FI
 • SV
 • MENU
  Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa
  Twiittaa

  Orpo: Kokoo­mus tukee SAK:n ydin­voi­ma­kan­taa

  Julkaistu: 22.11.2008 Uncategorized

  Suomessa on ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mista koske­vaa keskus­te­lua käyty viime­vuo­sien ajan lähinnä voima­loi­den luku­mää­rästä kinaa­malla. Pidän SAK:n avausta erit­täin terve­tul­leena. Toivot­ta­vasti se tuo uuden­laista keskus­te­lua ja jatkossa voimme keskit­tyä pohti­maan sähkön saata­vuu­den turvaa­mista. Olen iloi­nen myös keskus­ta­mi­nis­te­rei­den näke­mys­ten viime­ai­kai­sista muutok­sista. Aiem­min voima­loi­den määrää koske­neet näke­myk­set ovat kehit­ty­neet voima­loi­den teho­jen tarkas­te­luun.

  Kokoo­mus linjasi kesällä omassa ilmasto- ja ener­gia­ra­por­tis­saan tavoit­teensa Suomen ener­gia­po­li­tii­kan suun­ta­vii­voiksi. Ener­gia­po­li­tiik­kamme on oltava pitkä­jän­teistä, läpi­nä­ky­vää, enna­koi­ta­vissa olevaa ja mark­ki­naeh­toi­seen toimin­taan perus­tu­vaa. Hyvin toimi­vat ener­gia­mark­ki­nat ovat paras tae ener­gian hinnan pysy­mi­seksi kohtuul­li­sena kulut­ta­jille.

  Rapor­tin mukaan Suomen tulee myös huoleh­tia ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tyk­sistä. Ener­gian saata­vuus ja kohtuul­li­nen hinta ovat edel­ly­tyk­siä työpaik­ko­jen ja inves­toin­tien säily­mi­selle Suomessa. Sähkön tuotan­nossa on suosit­tava pääs­töt­tö­miä tuotan­to­muo­toja kuten bioener­giaa ja ydin­voi­maa. Lisäksi on pyrit­tävä omava­rai­suu­teen.

  Lisä­tie­toja: Kokoo­muk­sen ilmasto- ja ener­gia­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan puheen­joh­taja Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


  Kuvat