Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Back­man höpsii

Orpo: Back­man höpsii

Julkaistu:

? Valtion talou­del­li­nen tutki­mus­kes­kus teki selvi­tyk­sen nykyi­sen halli­tuk­sen vero- ja etuus­lin­jan tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista. Riip­pu­mat­to­man tutki­muk­sen tulos oli, että nyky­hal­li­tuk­sen poli­tiikka on kaven­ta­nut tuloe­roja, Orpo muis­tut­taa.

? Myös Back­ma­nin sähkön hinnan noususyy­tök­set ovat vääris­tel­tyjä. Back­ma­nin väit­teen perus­teella kaikki suoma­lai­set asuvat isossa sähkö­läm­mit­tei­sessä omako­ti­ta­lossa. Sitä paitsi suurin osa sähkö­las­kun noususta on johtu­nut muusta kuin ympä­ris­tö­ve­ro­jen muutok­sista. Kaiken huipuksi SDP kannat­taa omassa vero-ohjel­mas­saan tehtyjä sähkö­ve­ron koro­tuk­sia, joilla se nyt äänes­tä­jiä pelot­te­lee, Orpo ihmet­te­lee.

Orpo on huoles­tu­nut SDP:n äänes­tä­jien pelot­te­lusta perät­tö­miltä väit­teillä.

? Juuri tällai­set pelot­te­lut ja väärien väit­tei­den levit­te­lyt saavat osan ihmi­sistä hämmen­ty­mään vaka­vasti tosi­asioista. Eikö SDP sitä paitsi muista neljän vuoden takaa, että suoma­lai­sia ei saa äänes­tä­mään itse­ään valheel­li­silla pelot­te­lu­kam­pan­joilla? Pikem­min­kin sellai­nen osuu omaan nilk­kaan, Orpo jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content