Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Back­man höpsii

Orpo: Back­man höpsii

Julkaistu:

? Valtion talou­del­li­nen tutki­mus­kes­kus teki selvi­tyk­sen nykyi­sen halli­tuk­sen vero- ja etuus­lin­jan tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista. Riip­pu­mat­to­man tutki­muk­sen tulos oli, että nyky­hal­li­tuk­sen poli­tiikka on kaven­ta­nut tuloe­roja, Orpo muis­tut­taa.

? Myös Back­ma­nin sähkön hinnan noususyy­tök­set ovat vääris­tel­tyjä. Back­ma­nin väit­teen perus­teella kaikki suoma­lai­set asuvat isossa sähkö­läm­mit­tei­sessä omako­ti­ta­lossa. Sitä paitsi suurin osa sähkö­las­kun noususta on johtu­nut muusta kuin ympä­ris­tö­ve­ro­jen muutok­sista. Kaiken huipuksi SDP kannat­taa omassa vero-ohjel­mas­saan tehtyjä sähkö­ve­ron koro­tuk­sia, joilla se nyt äänes­tä­jiä pelot­te­lee, Orpo ihmet­te­lee.

Orpo on huoles­tu­nut SDP:n äänes­tä­jien pelot­te­lusta perät­tö­miltä väit­teillä.

? Juuri tällai­set pelot­te­lut ja väärien väit­tei­den levit­te­lyt saavat osan ihmi­sistä hämmen­ty­mään vaka­vasti tosi­asioista. Eikö SDP sitä paitsi muista neljän vuoden takaa, että suoma­lai­sia ei saa äänes­tä­mään itse­ään valheel­li­silla pelot­te­lu­kam­pan­joilla? Pikem­min­kin sellai­nen osuu omaan nilk­kaan, Orpo jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content