Katainen MTV3:n netti­ko­lum­nissa: Uusiu­tuvia ja ydinvoimaa – kokoomus.fi
MENU
Katainen MTV3:n netti­ko­lum­nissa: Uusiu­tuvia ja ydinvoimaa

Katainen MTV3:n netti­ko­lum­nissa: Uusiu­tuvia ja ydinvoimaa

Julkaistu: 26.03.2010 Uncategorized

Suomi on sitou­tunut erittäin vaativaan tavoit­teeseen: nostamme uusiu­tuvan energian osuuden 38 prosenttiin kaikesta energian­tuo­tan­nosta tällä vuosi­kym­me­nellä. Korostan vielä, että tuo tavoite on valtava. Se tulee myös nostamaan suoma­laisten sähkö­laskua ja veroja todella paljon. Harva on vielä ymmär­tänyt miten kallis tuo edessä oleva urakka on. Urakka on silti vietävä läpi, sillä tavoite on oikea. Uusiu­tuvan energian lisää­mi­sellä taiste­lemme ilmas­ton­muu­tosta vastaan.

Kokoomus haluaa lisää uusiu­tuvaa energiaa

Uusiu­tuvan energian lisää­minen on Kokoo­muk­selle keskeinen tavoite. Siksi tuuli­voimaa ja bioenergiaa lisätään valta­vasti lähivuosina. Esimer­kiksi tuuli­voiman osuus nostetaan syöttö­ta­rif­feilla muutamaan prosenttiin Suomen sähkön­tuo­tan­nosta tämän vuosi­kym­menen aikana. Jo tämä päätös nostaa keski­ver­to­ko­ti­ta­louden sähkö­laskua noin sadalla eurolla vuodessa. Muitakin ratkaisuja tarvitaan, ja niiden kustan­nukset suoma­laisten sähkö­las­kuissa ja veroissa tulevat olemaan vielä suuremmat. Myös bioenergian käyttöä on lisättävä niin paljon kuin mahdol­lista ilman että puun saanti muuksi raaka-aineeksi vaikeutuu.

38 prosentin tavoite uusiu­tu­valle energialle on kova. Kukaan vakavasti otettava taho ei siten ole kuitenkaan esittänyt, että pyrki­simme sen yli. Nyt käymäs­sämme harkin­nassa uusien ydinvoi­ma­loiden määrästä harkit­sem­mekin, millä loput 62 prosenttia energias­tamme tuotetaan.

Kivihiiltä, Venäjän tuontia vai ydinvoimaa?

Kysymys 62 prosentin osalta kiteytyy seuraaviin vaihtoeh­toihin. Paljonko haluamme siitä tuoda venäjältä ydinsähkönä? Paljonko siitä tuotetaan ilmastoa saastut­ta­villa polttoai­neilla kuten kivihii­lellä? Ja paljonko siitä tuotetaan kotimai­sella, täysin päästöt­tö­mällä ydinvoi­malla? Kokoo­muksen vastaus on, että mieluummin kotimai­sella ydinvoi­malla kuin venäläi­sellä ydinvoi­malla. Lisäksi tuotamme energiamme mieluummin kotimaassa kotimai­sella päästöt­tö­mällä ydinvoi­malla kuin ilmastoa saastut­ta­villa fossii­li­silla polttoai­neilla. Venäjän tuonnin ja fossii­listen polttoai­neiden korvaa­mi­seksi tarvitaan jo kaksi uutta ydinvoi­malaa.

Tämän lisäksi uudempi ydinvoi­ma­ka­pa­si­teetti on vanhempaa luotet­ta­vampaa. Fortumin kaksi voimalaa tulevat käyttöi­känsä päähän ensi vuosi­kym­menen lopussa. Yhdellä nykyai­kai­sella voima­lalla voi korvata kahden vanhan tuotannon. Raken­nus­luvan antaminen Fortu­mille ei siis lisää ydinvoi­ma­loiden määrää Suomessa, vaan jopa vähentää sitä.


Öljystä sähköön kodeissa ja maanteillä

On siis olemassa hyvät perusteet kolmen luvan myöntä­mi­selle. Niitä ei pitäisi kuitenkaan rakentaa kaikkia kerralla, vaan toimijat voisivat päättää, missä järjes­tyk­sessä hankkeet toteu­tetaan. Silti on vielä muutama asia, joita ei ole otettu vielä huomioon. Sähkön­tarve kasvaa koko ajan. Yllät­tävää kyllä, se on ympäris­tölle hyvä asia!

Esimer­kiksi talojen lämmit­tä­minen öljyn sijaan maaläm­möllä tai ilmaläm­pö­pum­puilla sähköön yhdis­tettynä on ympäris­töteko parhaasta päästä. Samalla tavalla tielii­ken­teemme tulee tulevina vuosi­kym­meninä siirtymään fossii­li­sista polttoai­neista kohti sähköä. Sekin on ympäris­tölle mahtava asia, joka kuitenkin lisää suuresti sähkön tarvetta. Muutos poltto­moot­to­reista sähkö­au­toihin on sitä nopeampi, mitä edulli­sempaa sähkö on. Päästötön ydinvoima on selvästi edullisin ratkaisu. Se siis vauhdittaa myös sähkö­au­tojen yleis­ty­mistä.

Energia­rat­kaisut luovat hyvin­vointia

Meidän on edettävä nopeasti kohti päästö­töntä Suomea. Tällä vuosi­kym­me­nellä leikkaamme päästöis­tämme viiden­neksen. Tavoitteen tulee olla päästö­jemme puolit­ta­minen nykyi­sestä reilun kahden vuosi­kym­menen aikana. Neljässä vuosi­kym­me­nessä voimme luoda Suomesta lähes päästöt­tömän yhteis­kunnan. Haluamme silti samalla säilyttää Suomen vauraana hyvin­voin­tiyh­teis­kuntana. Siksi päästöt­tö­myyden tavoittelu ei saa tuhota teolli­suut­tamme ja työpaik­ko­jamme. Samalla kun lisäämme uusiu­tuvien osuutta niin paljon kuin kansan­ta­lou­temme kukkaro sen kalleutta kestää, pitää meidän hoitaa toinen puoli korvaa­malla fossii­liset polttoaineet ja tuontie­nergia ydinvoi­malla. Niin pääsemme nopeimmin päästöt­tömään Suomeen.

Ydinvoiman raken­ta­minen ei maksa senttiäkään suoma­lai­selle veron­mak­sa­jille tai kotita­louk­sille. Päinvastoin, kokonaan yksityi­sesti rahoi­tettu ydinvoima tuo vaurautta, työtä, verotuloja ja siten hyvin­vointia. Näillä tuloilla voimme maksaa myös uusiu­tu­vista energia­muo­doista koituvan jätti­laskun. Päättäes­sämme tulevan ydinvoi­mamme määrästä, päätämme myös hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme vaurau­desta. Jos syynäämme tulevien vuosien sähkön­tar­vet­tamme milli­met­ri­mi­talla, asetamme samalla huomaa­mat­tamme lasikattoa teolli­suu­temme kukois­tuk­selle, työpaik­kojen määrälle ja hyvin­voin­nille. Jos siis pitää valita kärsimmekö jatkossa energia­pu­lasta vai tuotammeko sitä hieman yli tarpeen, valitsen jälkim­mäisen.

Kun siis joku esittää julki­sessa kysymyksen ?uusiu­tuvia vai ydinvoimaa?, hän yrittää viilata kuulijaa linssiin. Oikea vastaus on, että tarvit­semme uusiu­tuvia JA ydinvoimaa. Vain niin kuljemme nopealla tahdilla kohti päästö­töntä Suomea luomalla samalla uutta hyvin­vointia tulevai­suuteen.

Jyrki Katainen

[Kirjoitus on julkaistu MTV3:n netti­ko­lumnina 26.3.2010]

Kokoomus.fi