Päästötön Suomi – kokoomus.fi
MENU
Päästötön Suomi

Päästötön Suomi

Julkaistu: 28.04.2010 Uncategorized

Suomi on sitou­tunut erittäin vaativaan tavoit­teeseen nostaa uusiu­tuvan energian osuus 38 prosenttiin vuosi­kym­me­nessä. Tavoite on valtava. Esimer­kiksi tuuli­voiman osuus nostetaan syöttö­ta­rif­feilla muutamaan prosenttiin Suomen sähkön­tuo­tan­nosta tämän vuosi­kym­menen aikana. Jo tämä päätös nostaa keski­ver­to­ko­ti­ta­louden sähkö­laskua noin sadalla eurolla vuodessa. Muut ratkaisut tuplaavat nuo lisäkus­tan­nukset suoma­laisten sähkö­las­kuissa ja veroissa.

Tavoite on silti juuri oikea. Uusiu­tuvan energian lisää­mi­sellä taiste­lemme ilmas­ton­muu­tosta vastaan. Uusiu­tuvan energian lisää­minen on Kokoo­muk­selle keskeinen tavoite. Siksi tuuli­voimaa ja bioenergiaa lisätään lähivuosina merkit­tä­västi. 38 prosentin tavoite uusiu­tu­valle energialle on kova. Kukaan vakavasti otettava taho ei siten ole kuitenkaan esittänyt, että pyrki­simme sen yli vuosi­kym­me­nessä. Harkin­nassa uusista ydinvoi­ma­loista linjataan, millä loput 62 prosenttia energias­tamme tuotetaan.

Kysymys siltä osalta kiteytyy seuraaviin vaihtoeh­toihin: paljonko sähkös­tämme haluamme tuoda venäjältä ydinsähkönä? paljonko energias­tamme tuotetaan ilmastoa saastut­ta­villa polttoai­neilla kuten kivihii­lellä? aa paljonko siitä tuotetaan kotimai­sella, täysin päästöt­tö­mällä ydinvoi­malla? Tuotetaan sähkö mieluummin kotimai­sella ydinvoi­malla kuin venäläi­sellä ydin- ja kaasu­voi­malla. Tuotetaan energiamme myös mieluummin päästöt­tö­mällä ydinvoi­malla kuin ilmastoa saastut­ta­villa fossii­li­silla polttoai­neilla. Vastus­ta­malla ydinvoimaa, tulee kauniista toiveista ja hurskaista puheista huoli­matta, kannat­ta­neeksi Venäjän ydinvoi­ma­tuontia ja fossii­lisia polttoai­neita.

Sähkön­tarve kasvaa koko ajan. Yllät­tävää kyllä, se on ympäris­tölle hyvä asia, kun vain samalla pidämme energia­te­hok­kuu­desta huolta. Esimer­kiksi talojen lämmit­tä­minen öljyn sijaan maaläm­möllä tai ilmaläm­pö­pum­puilla sähköön yhdis­tettynä on ympäris­töteko parhaasta päästä. Samalla tavalla tielii­ken­teemme tulee tulevina vuosi­kym­meninä siirtymään fossii­li­sista polttoai­neista kohti sähkö­autoja. Sekin on ympäris­tölle mahtava asia, joka kuitenkin lisää suuresti sähkön tarvetta. Muutos poltto­moot­to­reista sähkö­au­toihin on sitä nopeampi, mitä edulli­sempaa sähkö on. Päästötön ja edullinen ydinvoima siis vauhdittaa myös sähkö­au­tojen yleis­ty­mistä.

Meidän on edettävä nopeasti kohti päästö­töntä Suomea. Tällä vuosi­kym­me­nellä leikkaamme päästöis­tämme viiden­neksen. Tavoit­teena tulee olla luoda Suomesta päästötön yhteis­kunnan. Haluamme silti samalla säilyttää Suomen vauraana hyvin­voin­tiyh­teis­kuntana. Siksi päästöt­tö­myyden tavoittelu ei saa tuhota teolli­suut­tamme ja työpaik­ko­jamme. Samalla kun lisäämme uusiu­tuvien osuutta niin paljon kuin kansan­ta­lou­temme kukkaro sen kalleutta kestää, pitää meidän hoitaa toinen puoli korvaa­malla fossii­liset polttoaineet ja tuontie­nergia ydinvoi­malla. Niin pääsemme nopeimmin päästöt­tömään Suomeen.

Ydinvoiman raken­ta­minen ei maksa senttiäkään suoma­lai­selle veron­mak­sa­jille tai kotita­louk­sille. Päinvastoin, kokonaan yksityi­sesti rahoi­tettu ydinvoima tuo vaurautta, työtä, verotuloja ja siten hyvin­vointia. Näillä tuloilla voimme maksaa myös uusiu­tu­vista energia­muo­doista koituvan jätti­laskun. Kun siis joku esittää kysymyksen ?uusiu­tuvia vai ydinvoimaa?, hän yrittää viilata kuulijaa linssiin. Oikea vastaus on, että tarvit­semme uusiu­tuvia ja ydinvoimaa. Vain siten saamme päästöt­tömän Suomen, luomalla samalla uutta hyvin­vointia tulevai­suuteen.

(Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 26.4.2010)


Kokoomus.fi