Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Ympä­ris­tö­fik­suja ener­gia­rat­kai­suja

Stubb: Ympä­ris­tö­fik­suja ener­gia­rat­kai­suja

Julkaistu:

Suomi tarvit­see ener­giaa. Mones­sa­kin mielessä virtaa tarvi­taan, mutta nyt kyse on puhtaasti ener­gia­po­li­tii­kasta. Kattava ja moni­puo­li­nen, mahdol­li­sim­man pääs­tö­tön ener­gia­pa­letti pitää maamme talou­den pyörät pyöri­mässä. Halli­tus on tänä syksynä tehnyt kaksi merkit­tä­vää päätöstä ener­gia­rat­kai­suja koskien.

Viime viikolla teimme merkit­tä­vän päätök­sen koti­mai­sen bioener­gian puolesta. Turpeen vero­tus laskee ja metsä­hak­keen tuki nousee. Sekä edel­li­sellä että nykyi­sellä halli­tus­kau­della päätök­siä tehtiin päin­vas­tai­seen suun­taan. Kivi­hii­len maail­man­mark­kin­na­hin­nan selkeä lasku, pääs­tö­oi­keuk­sien hinto­jen leik­kaan­tu­mi­nen ja vero­pää­tök­set ovat johta­neet lopulta viime aiko­jen kivi­hii­len käytön lisään­ty­mi­seen.

Nyt tehty suun­nan­muu­tos on seurausta tilan­teen muut­tu­mi­sesta. Halli­tus tekee poli­tiik­kaa ajassa. Koti­mai­sen turpeen ja metsä­hak­keen käyttö kivi­hii­len sijasta on ilmas­to­ys­tä­väl­li­sem­pää ja paran­taa kaup­pa­ta­setta jättäen rahat koti­maa­han. Se on myös satsaus suoma­lai­seen työhön.

Pidem­mällä tähtäi­mellä tavoit­teena voi olla sekä fossii­li­sista polt­toai­neista että turpeesta luopu­mi­nen. Vielä lähi­vuo­sina se ei kuiten­kaan ole realis­tista. Siksi valinta on ennem­min suoma­lai­nen ener­gian­tuo­tanto kuin ulko­mai­nen tuon­ti­ta­vara.

Aiem­min halli­tus teki myön­tei­sen päätök­sen Fenno­voi­man ydin­voi­ma­lu­van täyden­tä­mi­sestä laite­toi­mit­ta­jan osalta. Lisä­simme lupaan ehdon vähin­tään 60 prosen­tin suoma­lai­so­mis­tuk­sesta - tai vaih­toeh­toi­sesti EU/​ETA -omis­tuso­suu­desta. Fenno­voi­man hanke vähen­tää toteu­tues­saan tarvetta tuon­tie­ner­gi­aan, kun laitos toimii Suomessa, suoma­lais­ten lakien alai­suu­dessa.

Hanke on myös kustan­nus­te­ho­kas askel kohti kivi­hii­lestä luopu­mista. Suoma­lai­selle teol­li­suu­delle ja kulut­ta­jille uusi ydin­voi­mala tarkoit­taa valmis­tues­saan pienem­pää sähkö­las­kua. Nämä hyödyt on mahdol­lista saavut­taa ilman valtion tukia. Tämä on ener­gia­sek­to­rilla myön­tei­nen poik­keus.

Molem­mat päätök­set ovat tärkeitä Suomen huol­to­var­muu­den, talou­den sekä ympä­ris­tön kannalta. Ympä­ris­töä ja ilmas­toa suojel­laan parhai­ten kustan­nus­te­hok­kailla toimilla. Mitä pienem­min kustan­nuk­sin pääs­töjä vähen­ne­tään, sitä enem­män niitä on samoilla resurs­seilla mahdol­li­suus vähen­tää. Minulle on tärkeää, että teemme osamme ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­sessa. Nyt se tehdään ympä­ris­tö­fik­susti. Samalla työ ener­gia­te­hok­kuu­den ja uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den käytön paran­ta­mi­seksi jatkuu.

Päätök­sillä on myös vahva alueel­li­nen vaiku­tus. Miljar­di­luo­kan inves­tointi Pyhä­joelle tuo työpaik­koja. Turve­pää­tös lisää työpaik­koja turve­maa­kun­nissa.

Alueel­li­nen näkö­kulma on tärkeä. Esimer­kiksi biota­lous on valtava mahdol­li­suus juuri Pohjan­maan eri alueille ja Lapille. Kainuu ottaa hyvää etuno­jaa biota­lou­dessa. Oulussa vahvuu­tena on puoles­taan esimer­kiksi ICT-sektori. Vastaa­via esimerk­kejä löytyy joka puolelta Suomea. Kehi­te­tään ja tuetaan näitä paikal­li­sia vahvuuk­sia. Näin saamme Suomen uuteen nousuun.

Suomen saami­nen kasvu-uralle vaatii ponnis­tuk­sia meiltä kaikilta. Halli­tuk­sen päätök­set varmis­ta­vat, että näihin ponnis­tuk­siin riit­tää ener­giaa nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Kirjoi­tus julkaistu useissa sano­ma­leh­dissä 15.10.2014.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content