Kokoomus.fi
MENU
Stubb: Ympäris­tö­fiksuja energia­rat­kaisuja

Stubb: Ympäris­tö­fiksuja energia­rat­kaisuja

Julkaistu: 15.10.2014 Uutiset

Suomi tarvitsee energiaa. Mones­sakin mielessä virtaa tarvitaan, mutta nyt kyse on puhtaasti energia­po­li­tii­kasta. Kattava ja monipuo­linen, mahdol­li­simman päästötön energia­pa­letti pitää maamme talouden pyörät pyöri­mässä. Hallitus on tänä syksynä tehnyt kaksi merkit­tävää päätöstä energia­rat­kaisuja koskien.

Viime viikolla teimme merkit­tävän päätöksen kotimaisen bioenergian puolesta. Turpeen verotus laskee ja metsä­hakkeen tuki nousee. Sekä edelli­sellä että nykyi­sellä halli­tus­kau­della päätöksiä tehtiin päinvas­taiseen suuntaan. Kivihiilen maail­man­mark­kin­na­hinnan selkeä lasku, päästö­oi­keuksien hintojen leikkaan­tu­minen ja veropää­tökset ovat johtaneet lopulta viime aikojen kivihiilen käytön lisään­ty­miseen.

Nyt tehty suunnan­muutos on seurausta tilanteen muuttu­mi­sesta. Hallitus tekee politiikkaa ajassa. Kotimaisen turpeen ja metsä­hakkeen käyttö kivihiilen sijasta on ilmas­to­ys­tä­väl­li­sempää ja parantaa kauppa­ta­setta jättäen rahat kotimaahan. Se on myös satsaus suoma­laiseen työhön.

Pidem­mällä tähtäi­mellä tavoit­teena voi olla sekä fossii­li­sista polttoai­neista että turpeesta luopu­minen. Vielä lähivuosina se ei kuitenkaan ole realis­tista. Siksi valinta on ennemmin suoma­lainen energian­tuo­tanto kuin ulkomainen tuonti­tavara.

Aiemmin hallitus teki myönteisen päätöksen Fenno­voiman ydinvoi­ma­luvan täyden­tä­mi­sestä laite­toi­mit­tajan osalta. Lisäsimme lupaan ehdon vähintään 60 prosentin suoma­lai­so­mis­tuk­sesta - tai vaihtoeh­toi­sesti EU/ETA -omistuso­suu­desta. Fenno­voiman hanke vähentää toteu­tuessaan tarvetta tuontie­ner­giaan, kun laitos toimii Suomessa, suoma­laisten lakien alaisuu­dessa.

Hanke on myös kustan­nus­te­hokas askel kohti kivihii­lestä luopu­mista. Suoma­lai­selle teolli­suu­delle ja kulut­ta­jille uusi ydinvoimala tarkoittaa valmis­tuessaan pienempää sähkö­laskua. Nämä hyödyt on mahdol­lista saavuttaa ilman valtion tukia. Tämä on energia­sek­to­rilla myönteinen poikkeus.

Molemmat päätökset ovat tärkeitä Suomen huolto­var­muuden, talouden sekä ympäristön kannalta. Ympäristöä ja ilmastoa suojellaan parhaiten kustan­nus­te­hok­kailla toimilla. Mitä pienemmin kustan­nuksin päästöjä vähen­netään, sitä enemmän niitä on samoilla resurs­seilla mahdol­lisuus vähentää. Minulle on tärkeää, että teemme osamme ilmas­ton­muu­toksen torju­mi­sessa. Nyt se tehdään ympäris­tö­fik­susti. Samalla työ energia­te­hok­kuuden ja uusiu­tuvien energia­läh­teiden käytön paran­ta­mi­seksi jatkuu.

Päätök­sillä on myös vahva alueel­linen vaikutus. Miljar­di­luokan inves­tointi Pyhäjoelle tuo työpaikkoja. Turve­päätös lisää työpaikkoja turve­maa­kun­nissa.

Alueel­linen näkökulma on tärkeä. Esimer­kiksi biotalous on valtava mahdol­lisuus juuri Pohjanmaan eri alueille ja Lapille. Kainuu ottaa hyvää etunojaa biota­lou­dessa. Oulussa vahvuutena on puolestaan esimer­kiksi ICT-sektori. Vastaavia esimerkkejä löytyy joka puolelta Suomea. Kehitetään ja tuetaan näitä paikal­lisia vahvuuksia. Näin saamme Suomen uuteen nousuun.

Suomen saaminen kasvu-uralle vaatii ponnis­tuksia meiltä kaikilta. Halli­tuksen päätökset varmis­tavat, että näihin ponnis­tuksiin riittää energiaa nyt ja tulevai­suu­dessa.

Kirjoitus julkaistu useissa sanoma­leh­dissä 15.10.2014.


Kokoomus.fi