Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Työ / Sivu 6

Työ

28.10.2017

Orpo: Kokoo­mus haluaa viedä uudis­tuk­set maaliin

Arvoi­sat puolue­val­tuusto, hyvät ystä­vät, Olemme tänään koolla poik­keuk­sel­li­sen isolla joukolla. Hienoa nähdä teidät kaikki kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ver­kos­to­jen edus­ta­jat täällä! Jo eilen

15.8.2017

Lisää osaa­jia työelä­mään – Kokoo­muk­sen kuusi keinoa

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä haluaa nostaa tekno­lo­gi­sen murrok­sen ja työn­te­ki­jöi­den osaa­mi­sen keskus­te­luun halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hessä. Kesä­ko­kouk­ses­saan Vaasassa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä hahmotti kuusi toimen­pi­dettä, joista

21.6.2017

Jous­toa työelä­mään ja nega­tii­vi­nen tulo­vero käyt­töön

Arto Sato­nen esit­tää Ajatus­paja Toivon julkai­se­massa ”Työn linja – osal­li­suus kunni­aan” -pamfle­tissa ratkai­suja, joilla pohjois­mai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan malli voisi selviy­tyä globaa­lissa

17.6.2017

Petteri Orpo: Ikäsyr­jin­tää ei pidä hyväk­syä myös­kään työmark­ki­noilla

Puheen­joh­taja Orpon puhe Kansal­li­sen Senio­ri­lii­ton liit­to­ko­kouk­sessa Rova­nie­mellä Arvoisa puheen­joh­taja, hyvät kansal­li­set senio­rit, hyvä juhla­väki Olen kiitol­li­nen siitä, että saan olla

27.2.2017

Kokoo­mus julkaisi perheet ja työelämä -asia­kir­jan

Valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä kansan­edus­ta­jat Juhana Vartiai­nen ja Sofia Vikman julkis­ti­vat ma 27.2. Kokoo­muk­sen perheet ja työelämä -asia­kir­jan.

21.1.2017

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto asetti reunaeh­toja liiken­ne­ver­kon uudis­tuk­selle

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui Helsin­gissä lauan­taina 21.1.2017. Puolue­val­tuusto käsit­teli kokouk­ses­saan liiken­teen ja liiken­ne­ver­kon uudis­ta­mista. Puolue­val­tuusto asetti tehtä­välle uudis­tuk­selle tiet­tyjä reunaeh­toja. Puolue­val­tuusto

8.12.2016

Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Maakun­ta­uu­dis­tus, ja siihen liit­tyvä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen siirto kunnilta maakun­tien hoidet­ta­vaksi muut­taa kuntien tehtä­vä­kent­tää merkit­tä­västi. Muutos itses­sään on iso, hallin­nol­li­sesti

25.10.2016

Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

Kokoo­mus vaatii, että nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin laadi­taan reilut peli­sään­nöt. Tällä hetkellä työmark­ki­noilla tehdään sopi­muk­sia, joissa Kokoo­muk­sen mielestä työnan­ta­jan työn­tar­joa­mis­vel­vol­li­suus ja toisaalta työn­te­ki­jän

24.9.2016

Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko katsoo, että päätök­siä työl­li­syy­den paran­ta­mi­seksi tarvi­taan edel­leen. Risikko puhui lauan­taina Pomar­kun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­­juh­­lassa työn merki­tyk­sestä turval­li­suu­den koke­mista.

14.7.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä avauk­sia työn ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tors­taina 14.7. ideoita halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi. Työ- ja yrit­tä­jyys­pa­ketti 2.0 on keskus­te­lu­na­vaus keinoista, joilla halli­tuk­sen tavoit­te­le­maa työl­li­syy­sas­teen

Skip to content