Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Työ / Sivu 5

Työ

19.12.2018

Kaupunki on ihmistä varten

“Kokoo­mus uskoo ihmi­seen itses­tään ja toisis­taan huoleh­ti­maan kyke­ne­vänä yksi­lönä, jota ensi­si­jai­sesti ohjaa­vat oma eetti­nen pohdinta ja tahto tehdä hyvää. Yksilö

14.12.2018

Petteri Orpo: Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työelä­mään

Suomessa pitää olla maail­man paras työelämä. Siihen meillä on kaikki mahdol­li­suu­det. Minä ja muut kokoo­mus­mi­nis­te­rit olemme kulu­neena syksynä tavan­neet laajasti

20.11.2018

Suomesta maail­man paras maa lapsille ja perheille

Maail­man paras maa lapsille ja perheille Suomi on hyvä maa lapsille ja perheille. Vasta­syn­ty­nei­den eliniä­no­dote on maail­man kärkeä. Äitien ja

14.6.2018

Kannan­otto: Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva

Hyväk­sytty puolue­ko­kouk­sessa  2018 Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva Kokoo­muk­sen näke­mys perus­tur­van uudis­ta­mi­sesta Sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mis­tar­peesta vallit­see suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa laaja yksi­mie­li­syys. Seuraa­van halli­tuk­sen keskei­nen tehtävä

10.6.2018

Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous on hyväk­sy­nyt puolu­eelle uuden peri­aa­teoh­jel­man. Ohjel­man otsikko on ”Avoin tule­vai­suus­puo­lue, joka luot­taa ihmi­seen.” Otsi­kossa tiivis­tyy ajatus ihmi­sestä kokoo­mus­lai­sen

31.5.2018

Esitys Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -asia­kir­jaksi on julkis­tettu

Kokoo­muk­sen Puolue­hal­li­tus esit­tää puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi ”Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva” -asia­kir­jaa. Asia­kir­jassa määri­tel­lään kokoo­muk­sen näkö­kul­masta perus­te­lut sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tarpeelle, uudis­tuk­sen keskei­set haas­teet, kokoo­muk­sen tavoit­teet

14.4.2018

Puhe­mies Risikko: Insi­nöö­rio­saa­mi­selle on kasvava tarve

- Digi­ta­li­soi­tu­mi­nen, teko­äly ja robo­ti­saa­tio voivat parhaim­mil­laan olla yhteis­kun­nan raken­tei­den, palve­lu­jen ja vuoro­vai­ku­tus­ka­na­vien muutos­voima. Iso kysy­mys on, kuinka tekno­lo­gi­nen kehi­tys

28.3.2018

Muutos ei odota – pelas­te­taan maailma ja ihmi­nen kasvu­po­li­tii­kalla

Julkis­timme ajatus­pa­pe­rin keinoista, joilla voitai­siin vahvis­taa talous­kas­vua ja hyödyn­tää tekno­lo­gian mahdol­li­suuk­sia.

17.3.2018

Petteri Orpo: Tule­vai­suutta pitää ajatella joka päivä

Puhe Tampe­reella Kokoo­muk­sen yhdis­tys­ten puheen­joh­ta­ja­päi­villä, Tule­vai­suus­päi­vät 17.3. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia   Rakkaat kokoo­mus­lai­set, Tämä on minulle yksi vuoden tärkeim­mistä päivistä,

10.11.2017

Minis­teri Häkkä­nen: Kouvola–Kiina-junayhteys tuo kilpai­lu­ky­ky­loi­kan yrityk­sille

Oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­sen mukaan uusi Kouvola-Kiina-junayh­­teys paran­taa suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja avaa uusia kasvun mahdol­li­suuk­sia. Ensim­mäi­nen kont­ti­juna Kouvo­lasta Kiinan Xi’aniin

Skip to content