Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Petteri Orpo: Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työelä­mään

Petteri Orpo: Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työelä­mään

Julkaistu:

Suomessa pitää olla maail­man paras työelämä. Siihen meillä on kaikki mahdol­li­suu­det.

Minä ja muut kokoo­mus­mi­nis­te­rit olemme kulu­neena syksynä tavan­neet laajasti palkan­saa­jia ja palkan­saa­ja­jär­jes­töjä. Olemme etsi­neet yhtei­siä tavoit­teita työelä­män kehit­tä­mi­seksi. Hyvät keskus­te­lut ovat raken­ta­neet keski­näistä ymmär­rystä ja virit­tä­neet uusia avauk­sia.

Esimer­kiksi kyläily palve­lua­lan PAM:ssa kirkasti minulle enti­ses­tään, miten sovel­lus­ten, kuten Uber, kautta tilat­tava työ muovaa palve­lua­laa uusiksi. Kaikki eivät vält­tä­mättä tule palkal­laan toimeen. Muut­tuva työelämä vaatii peli­sään­tö­jen päivit­tä­mistä. Tulin myös entistä varmem­maksi, että sosi­aa­li­tur­vamme vaatii remont­tia. Työn teke­mi­sen pitää aina olla kannat­ta­vaa.

Reilusta parista kymme­nestä tapaa­mi­sesta on helppo poimia yhtei­nen viesti: suoma­laista yhteis­kun­taa on uudis­tet­tava.

Tekno­lo­gian kehit­ty­mi­nen, robo­ti­saa­tio, auto­ma­ti­saa­tio ja digi­ta­li­saa­tio huolet­ta­vat monia. Moni miet­tii, pysyykö kehi­tyk­sessä mukana, pärjääkö. Ymmär­rän huolet, mutta tekno­lo­gian kehit­ty­mi­nen on minusta iso mahdol­li­suus.

Työelä­mässä muutok­set tarkoit­ta­vat myös muun muassa sitä, että työsuh­teen muodot moni­nais­tu­vat, ja yhden työnan­ta­jan palve­luk­sessa tehtä­vät pitkät työurat hupe­ne­vat. Voimme silti säilyt­tää hyvän ja tasa-arvoi­sen työelä­män.

Jokai­sen jo töissä olevan, työtä etsi­vän ja vasta työelä­mään tulossa olevan on voitava päivit­tää ja täyden­tää osaa­mis­taan muut­tu­van työelä­män tarpeita vastaa­vaksi.

Myös työn ja erilais­ten elämän­ti­lan­tei­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen pitää olla nykyistä helpom­paa.

Siksi meidän on toteu­tet­tava uudis­tuk­set, jotka nousi­vat esiin myös tapaa­mi­sissa palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen kanssa: Meidän on tehtävä kunnian­hi­moi­nen, työelä­män tasa-arvoa lisäävä perhe­va­paa­uu­dis­tus, luotava kannus­tava malli osaa­mi­sen lisää­mi­selle ja perus­tet­tava loma­pank­ki­jär­jes­telmä, jossa ansaittu loma­oi­keus siir­tyy työnan­ta­jalta toiselle. Katko­nai­ses­sa­kin työelä­mässä jokai­sella pitää olla mahdol­li­suus palau­tua.

Nyt työpai­kan vaih­ta­mi­nen nollaa loma­ker­ty­män. Näin kynnys työpai­kan vaih­ta­mi­seen tarpeet­to­masti nousee. Määrä­ai­kai­sissa työsuh­teissa työs­ken­te­le­vän lomat makse­taan työsuh­teen lopussa pois, seuraa­vassa työpai­kassa hän on jälleen loma­ton. Useilla työuraa aloit­ta­villa ei ole tarkoi­tus­kaan olla pitkään samassa työsuh­teessa, muutos ja kehi­tys on nopeaa. Lomat jäävät työuran etene­mi­sen jalkoi­hin. Jos vapaata pystyy pitä­mään ensim­mäi­sen työvuo­den aikana, on se yleensä palka­tonta. Näin ei kuiten­kaan tarvitse olla.

Ratkaisu voisi olla loma­pankki, jonne loma­ra­hat voi rahas­toida, ja loman pitä­mi­nen uudessa työsuh­teessa makse­taan edel­li­sistä työsuh­teista kerty­neillä loma­ra­hoilla. Uudelle työnan­ta­jalle ei synny lisä­kus­tan­nuk­sia.

Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työmark­ki­noille. Samalla se olisi jokai­selle työpaik­kaa vaih­ta­valle tai pätkä­työ­put­kessa olevalle myön­tei­nen uudis­tus. Työnan­ta­jat­kin voit­ta­vat, kun työn­te­ki­jöi­den mahdol­li­suus palau­tua on varmis­tettu myös työpaik­kaa vaih­det­taessa. Uudis­tus tukisi työssä jaksa­mista, ja siten ehkäi­sisi ennalta työurien ennen­ai­kaista katkea­mista, ja lopulta siis jopa vähen­täisi eläke­köy­hyyttä.

Hyvä, jous­tava ja tasa-arvoi­nen työelämä on niin työn­te­ki­jöi­den kuin työnan­ta­jien etu. Nyt, kun yhtei­siä tavoit­teita on löydetty, ne on myös vietävä maaliin. Siihen minä ja kokoo­mus olemme valmiita.

Petteri Orpo
kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri

Kolumni on julkaistu MTV Uutis­ten  verk­ko­ko­lum­nina 14.12. kello 8.27

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/petteri-orpon-kolumni-lomat-jaavat-uran-etenemisen-jalkoihin-lomapankki-toisi-toivottua-joustoa-tyoelamaan/7204778#gs.V8bnECQ

 

Näissä liitoissa kokoo­mus­mi­nis­te­rit ovat vierail­leet:

14.12. Lääkä­ri­liitto, Anne-Mari Viro­lai­nen

7.11. PAM, Petteri Orpo

23.11. SAK:n vaali­pa­neeli, Petteri Orpo

20.11. OAJ, Kai Mykkä­nen

19.11. Akava, Kai Mykkä­nen

16.11. Teol­li­suus­liitto, Anne Mari Viro­lai­nen

25.10. Jyty, Sanni Grahn-Laaso­nen

24.10. PRO, Kai Mykkä­nen

18.9. Yhteis­kunta-alan korkea­kou­lu­te­tut, Sanni Grahn-Laaso­nen

4.9. Suomen Ekono­mit, Kai Mykkä­nen

24.8. Insi­nöö­ri­liitto, Kai Mykkä­nen

20.8. STTK, Petteri Orpo

14.6. Julkis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto, Kai Mykkä­nen

13.6. Teknii­kan Akatee­mi­set, Sanni Grahn-Laaso­nen

23.5. Tehy, Petteri Orpo

23.5. Auto- ja kulke­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liitto, AKT, Antti Häkkä­nen

18.5. Suomen Hammas­lää­kä­ri­liitto, Sanni Grahn-Laaso­nen

16.5. Raken­nus­liitto, Antti Häkkä­nen

Suomen Laki­mies­liitto, Antti Häkkä­nen

Tapaa­mi­sia sovittu vielä joulu­kuulle 2018

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

11.12.2020

Yritys­ten uusi alku: Kokoo­muk­sen 30 keinoa suoma­lais­ten yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Edes­sämme voi olla iloi­nen kasvun 20-luku, jos uskal­lamme uudis­tua. Toiveik­kaat uuti­set rokot­teesta luovat uskoa kään­teestä parem­paan. Opti­mis­tis­ten arvioi­den mukaan suoja