Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Petteri Orpo: Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työelä­mään

Petteri Orpo: Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työelä­mään

Julkaistu:

Suomessa pitää olla maail­man paras työelämä. Siihen meillä on kaikki mahdol­li­suu­det.

Minä ja muut kokoo­mus­mi­nis­te­rit olemme kulu­neena syksynä tavan­neet laajasti palkan­saa­jia ja palkan­saa­ja­jär­jes­töjä. Olemme etsi­neet yhtei­siä tavoit­teita työelä­män kehit­tä­mi­seksi. Hyvät keskus­te­lut ovat raken­ta­neet keski­näistä ymmär­rystä ja virit­tä­neet uusia avauk­sia.

Esimer­kiksi kyläily palve­lua­lan PAM:ssa kirkasti minulle enti­ses­tään, miten sovel­lus­ten, kuten Uber, kautta tilat­tava työ muovaa palve­lua­laa uusiksi. Kaikki eivät vält­tä­mättä tule palkal­laan toimeen. Muut­tuva työelämä vaatii peli­sään­tö­jen päivit­tä­mistä. Tulin myös entistä varmem­maksi, että sosi­aa­li­tur­vamme vaatii remont­tia. Työn teke­mi­sen pitää aina olla kannat­ta­vaa.

Reilusta parista kymme­nestä tapaa­mi­sesta on helppo poimia yhtei­nen viesti: suoma­laista yhteis­kun­taa on uudis­tet­tava.

Tekno­lo­gian kehit­ty­mi­nen, robo­ti­saa­tio, auto­ma­ti­saa­tio ja digi­ta­li­saa­tio huolet­ta­vat monia. Moni miet­tii, pysyykö kehi­tyk­sessä mukana, pärjääkö. Ymmär­rän huolet, mutta tekno­lo­gian kehit­ty­mi­nen on minusta iso mahdol­li­suus.

Työelä­mässä muutok­set tarkoit­ta­vat myös muun muassa sitä, että työsuh­teen muodot moni­nais­tu­vat, ja yhden työnan­ta­jan palve­luk­sessa tehtä­vät pitkät työurat hupe­ne­vat. Voimme silti säilyt­tää hyvän ja tasa-arvoi­sen työelä­män.

Jokai­sen jo töissä olevan, työtä etsi­vän ja vasta työelä­mään tulossa olevan on voitava päivit­tää ja täyden­tää osaa­mis­taan muut­tu­van työelä­män tarpeita vastaa­vaksi.

Myös työn ja erilais­ten elämän­ti­lan­tei­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen pitää olla nykyistä helpom­paa.

Siksi meidän on toteu­tet­tava uudis­tuk­set, jotka nousi­vat esiin myös tapaa­mi­sissa palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen kanssa: Meidän on tehtävä kunnian­hi­moi­nen, työelä­män tasa-arvoa lisäävä perhe­va­paa­uu­dis­tus, luotava kannus­tava malli osaa­mi­sen lisää­mi­selle ja perus­tet­tava loma­pank­ki­jär­jes­telmä, jossa ansaittu loma­oi­keus siir­tyy työnan­ta­jalta toiselle. Katko­nai­ses­sa­kin työelä­mässä jokai­sella pitää olla mahdol­li­suus palau­tua.

Nyt työpai­kan vaih­ta­mi­nen nollaa loma­ker­ty­män. Näin kynnys työpai­kan vaih­ta­mi­seen tarpeet­to­masti nousee. Määrä­ai­kai­sissa työsuh­teissa työs­ken­te­le­vän lomat makse­taan työsuh­teen lopussa pois, seuraa­vassa työpai­kassa hän on jälleen loma­ton. Useilla työuraa aloit­ta­villa ei ole tarkoi­tus­kaan olla pitkään samassa työsuh­teessa, muutos ja kehi­tys on nopeaa. Lomat jäävät työuran etene­mi­sen jalkoi­hin. Jos vapaata pystyy pitä­mään ensim­mäi­sen työvuo­den aikana, on se yleensä palka­tonta. Näin ei kuiten­kaan tarvitse olla.

Ratkaisu voisi olla loma­pankki, jonne loma­ra­hat voi rahas­toida, ja loman pitä­mi­nen uudessa työsuh­teessa makse­taan edel­li­sistä työsuh­teista kerty­neillä loma­ra­hoilla. Uudelle työnan­ta­jalle ei synny lisä­kus­tan­nuk­sia.

Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työmark­ki­noille. Samalla se olisi jokai­selle työpaik­kaa vaih­ta­valle tai pätkä­työ­put­kessa olevalle myön­tei­nen uudis­tus. Työnan­ta­jat­kin voit­ta­vat, kun työn­te­ki­jöi­den mahdol­li­suus palau­tua on varmis­tettu myös työpaik­kaa vaih­det­taessa. Uudis­tus tukisi työssä jaksa­mista, ja siten ehkäi­sisi ennalta työurien ennen­ai­kaista katkea­mista, ja lopulta siis jopa vähen­täisi eläke­köy­hyyttä.

Hyvä, jous­tava ja tasa-arvoi­nen työelämä on niin työn­te­ki­jöi­den kuin työnan­ta­jien etu. Nyt, kun yhtei­siä tavoit­teita on löydetty, ne on myös vietävä maaliin. Siihen minä ja kokoo­mus olemme valmiita.

Petteri Orpo
kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri

Kolumni on julkaistu MTV Uutis­ten  verk­ko­ko­lum­nina 14.12. kello 8.27

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/petteri-orpon-kolumni-lomat-jaavat-uran-etenemisen-jalkoihin-lomapankki-toisi-toivottua-joustoa-tyoelamaan/7204778#gs.V8bnECQ

 

Näissä liitoissa kokoo­mus­mi­nis­te­rit ovat vierail­leet:

14.12. Lääkä­ri­liitto, Anne-Mari Viro­lai­nen

7.11. PAM, Petteri Orpo

23.11. SAK:n vaali­pa­neeli, Petteri Orpo

20.11. OAJ, Kai Mykkä­nen

19.11. Akava, Kai Mykkä­nen

16.11. Teol­li­suus­liitto, Anne Mari Viro­lai­nen

25.10. Jyty, Sanni Grahn-Laaso­nen

24.10. PRO, Kai Mykkä­nen

18.9. Yhteis­kunta-alan korkea­kou­lu­te­tut, Sanni Grahn-Laaso­nen

4.9. Suomen Ekono­mit, Kai Mykkä­nen

24.8. Insi­nöö­ri­liitto, Kai Mykkä­nen

20.8. STTK, Petteri Orpo

14.6. Julkis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto, Kai Mykkä­nen

13.6. Teknii­kan Akatee­mi­set, Sanni Grahn-Laaso­nen

23.5. Tehy, Petteri Orpo

23.5. Auto- ja kulke­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liitto, AKT, Antti Häkkä­nen

18.5. Suomen Hammas­lää­kä­ri­liitto, Sanni Grahn-Laaso­nen

16.5. Raken­nus­liitto, Antti Häkkä­nen

Suomen Laki­mies­liitto, Antti Häkkä­nen

Tapaa­mi­sia sovittu vielä joulu­kuulle 2018

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content