Petteri Orpo: Lomapankki toisi toivottua joustoa työelämään – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Lomapankki toisi toivottua joustoa työelämään

Petteri Orpo: Lomapankki toisi toivottua joustoa työelämään

Julkaistu: 14.12.2018 Työ

Suomessa pitää olla maailman paras työelämä. Siihen meillä on kaikki mahdol­li­suudet.

Minä ja muut kokoo­mus­mi­nis­terit olemme kuluneena syksynä tavanneet laajasti palkan­saajia ja palkan­saa­ja­jär­jestöjä. Olemme etsineet yhteisiä tavoit­teita työelämän kehit­tä­mi­seksi. Hyvät keskus­telut ovat raken­taneet keski­näistä ymmär­rystä ja virit­täneet uusia avauksia.

Esimer­kiksi kyläily palve­lualan PAM:ssa kirkasti minulle entisestään, miten sovel­lusten, kuten Uber, kautta tilattava työ muovaa palve­lualaa uusiksi. Kaikki eivät välttä­mättä tule palkallaan toimeen. Muuttuva työelämä vaatii pelisään­töjen päivit­tä­mistä. Tulin myös entistä varmem­maksi, että sosiaa­li­tur­vamme vaatii remonttia. Työn tekemisen pitää aina olla kannat­tavaa.

Reilusta parista kymme­nestä tapaa­mi­sesta on helppo poimia yhteinen viesti: suoma­laista yhteis­kuntaa on uudis­tettava.

Tekno­logian kehit­ty­minen, roboti­saatio, automa­ti­saatio ja digita­li­saatio huolet­tavat monia. Moni miettii, pysyykö kehityk­sessä mukana, pärjääkö. Ymmärrän huolet, mutta tekno­logian kehit­ty­minen on minusta iso mahdol­lisuus.

Työelä­mässä muutokset tarkoit­tavat myös muun muassa sitä, että työsuhteen muodot moninais­tuvat, ja yhden työnan­tajan palve­luk­sessa tehtävät pitkät työurat hupenevat. Voimme silti säilyttää hyvän ja tasa-arvoisen työelämän.

Jokaisen jo töissä olevan, työtä etsivän ja vasta työelämään tulossa olevan on voitava päivittää ja täydentää osaamistaan muuttuvan työelämän tarpeita vastaa­vaksi.

Myös työn ja erilaisten elämän­ti­lan­teiden yhteen­so­vit­ta­minen pitää olla nykyistä helpompaa.

Siksi meidän on toteu­tettava uudis­tukset, jotka nousivat esiin myös tapaa­mi­sissa palkan­saa­ja­jär­jes­töjen kanssa: Meidän on tehtävä kunnian­hi­moinen, työelämän tasa-arvoa lisäävä perhe­va­paa­uu­distus, luotava kannustava malli osaamisen lisää­mi­selle ja perus­tettava lomapank­ki­jär­jes­telmä, jossa ansaittu lomaoikeus siirtyy työnan­ta­jalta toiselle. Katko­nai­ses­sakin työelä­mässä jokai­sella pitää olla mahdol­lisuus palautua.

Nyt työpaikan vaihta­minen nollaa lomaker­tymän. Näin kynnys työpaikan vaihta­miseen tarpeet­to­masti nousee. Määrä­ai­kai­sissa työsuh­teissa työsken­te­levän lomat maksetaan työsuhteen lopussa pois, seuraa­vassa työpai­kassa hän on jälleen lomaton. Useilla työuraa aloit­ta­villa ei ole tarkoi­tuskaan olla pitkään samassa työsuh­teessa, muutos ja kehitys on nopeaa. Lomat jäävät työuran etene­misen jalkoihin. Jos vapaata pystyy pitämään ensim­mäisen työvuoden aikana, on se yleensä palka­tonta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Ratkaisu voisi olla lomapankki, jonne lomarahat voi rahas­toida, ja loman pitäminen uudessa työsuh­teessa maksetaan edelli­sistä työsuh­teista kerty­neillä lomara­hoilla. Uudelle työnan­ta­jalle ei synny lisäkus­tan­nuksia.

Lomapankki toisi toivottua joustoa työmark­ki­noille. Samalla se olisi jokai­selle työpaikkaa vaihta­valle tai pätkä­työ­put­kessa olevalle myönteinen uudistus. Työnan­ta­jatkin voittavat, kun työnte­ki­jöiden mahdol­lisuus palautua on varmis­tettu myös työpaikkaa vaihdet­taessa. Uudistus tukisi työssä jaksa­mista, ja siten ehkäisisi ennalta työurien ennen­ai­kaista katkea­mista, ja lopulta siis jopa vähen­täisi eläke­köy­hyyttä.

Hyvä, joustava ja tasa-arvoinen työelämä on niin työnte­ki­jöiden kuin työnan­tajien etu. Nyt, kun yhteisiä tavoit­teita on löydetty, ne on myös vietävä maaliin. Siihen minä ja kokoomus olemme valmiita.

Petteri Orpo
kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri

Kolumni on julkaistu MTV Uutisten  verkko­ko­lumnina 14.12. kello 8.27

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/petteri-orpon-kolumni-lomat-jaavat-uran-etenemisen-jalkoihin-lomapankki-toisi-toivottua-joustoa-tyoelamaan/7204778#gs.V8bnECQ

 

Näissä liitoissa kokoo­mus­mi­nis­terit ovat vierailleet:

14.12. Lääkä­ri­liitto, Anne-Mari Virolainen

7.11. PAM, Petteri Orpo

23.11. SAK:n vaali­pa­neeli, Petteri Orpo

20.11. OAJ, Kai Mykkänen

19.11. Akava, Kai Mykkänen

16.11. Teolli­suus­liitto, Anne Mari Virolainen

25.10. Jyty, Sanni Grahn-Laasonen

24.10. PRO, Kai Mykkänen

18.9. Yhteis­kunta-alan korkea­kou­lu­tetut, Sanni Grahn-Laasonen

4.9. Suomen Ekonomit, Kai Mykkänen

24.8. Insinöö­ri­liitto, Kai Mykkänen

20.8. STTK, Petteri Orpo

14.6. Julkisten ja hyvin­voin­tia­lojen liitto, Kai Mykkänen

13.6. Tekniikan Akatee­miset, Sanni Grahn-Laasonen

23.5. Tehy, Petteri Orpo

23.5. Auto- ja kulke­je­tusalan Työnte­ki­jä­liitto, AKT, Antti Häkkänen

18.5. Suomen Hammas­lää­kä­ri­liitto, Sanni Grahn-Laasonen

16.5. Raken­nus­liitto, Antti Häkkänen

Suomen Lakimies­liitto, Antti Häkkänen

Tapaa­misia sovittu vielä joulu­kuulle 2018

 


Kokoomus.fi