• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työelä­mään
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työelä­mään

  Julkaistu: 14.12.2018 Työ

  Suomessa pitää olla maail­man paras työelämä. Siihen meillä on kaikki mahdol­li­suu­det.

  Minä ja muut kokoo­mus­mi­nis­te­rit olemme kulu­neena syksynä tavan­neet laajasti palkan­saa­jia ja palkan­saa­ja­jär­jes­töjä. Olemme etsi­neet yhtei­siä tavoit­teita työelä­män kehit­tä­mi­seksi. Hyvät keskus­te­lut ovat raken­ta­neet keski­näistä ymmär­rystä ja virit­tä­neet uusia avauk­sia.

  Esimer­kiksi kyläily palve­lua­lan PAM:ssa kirkasti minulle enti­ses­tään, miten sovel­lus­ten, kuten Uber, kautta tilat­tava työ muovaa palve­lua­laa uusiksi. Kaikki eivät vält­tä­mättä tule palkal­laan toimeen. Muut­tuva työelämä vaatii peli­sään­tö­jen päivit­tä­mistä. Tulin myös entistä varmem­maksi, että sosi­aa­li­tur­vamme vaatii remont­tia. Työn teke­mi­sen pitää aina olla kannat­ta­vaa.

  Reilusta parista kymme­nestä tapaa­mi­sesta on helppo poimia yhtei­nen viesti: suoma­laista yhteis­kun­taa on uudis­tet­tava.

  Tekno­lo­gian kehit­ty­mi­nen, robo­ti­saa­tio, auto­ma­ti­saa­tio ja digi­ta­li­saa­tio huolet­ta­vat monia. Moni miet­tii, pysyykö kehi­tyk­sessä mukana, pärjääkö. Ymmär­rän huolet, mutta tekno­lo­gian kehit­ty­mi­nen on minusta iso mahdol­li­suus.

  Työelä­mässä muutok­set tarkoit­ta­vat myös muun muassa sitä, että työsuh­teen muodot moni­nais­tu­vat, ja yhden työnan­ta­jan palve­luk­sessa tehtä­vät pitkät työurat hupe­ne­vat. Voimme silti säilyt­tää hyvän ja tasa-arvoi­sen työelä­män.

  Jokai­sen jo töissä olevan, työtä etsi­vän ja vasta työelä­mään tulossa olevan on voitava päivit­tää ja täyden­tää osaa­mis­taan muut­tu­van työelä­män tarpeita vastaa­vaksi.

  Myös työn ja erilais­ten elämän­ti­lan­tei­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen pitää olla nykyistä helpom­paa.

  Siksi meidän on toteu­tet­tava uudis­tuk­set, jotka nousi­vat esiin myös tapaa­mi­sissa palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen kanssa: Meidän on tehtävä kunnian­hi­moi­nen, työelä­män tasa-arvoa lisäävä perhe­va­paa­uu­dis­tus, luotava kannus­tava malli osaa­mi­sen lisää­mi­selle ja perus­tet­tava loma­pank­ki­jär­jes­telmä, jossa ansaittu loma­oi­keus siir­tyy työnan­ta­jalta toiselle. Katko­nai­ses­sa­kin työelä­mässä jokai­sella pitää olla mahdol­li­suus palau­tua.

  Nyt työpai­kan vaih­ta­mi­nen nollaa loma­ker­ty­män. Näin kynnys työpai­kan vaih­ta­mi­seen tarpeet­to­masti nousee. Määrä­ai­kai­sissa työsuh­teissa työs­ken­te­le­vän lomat makse­taan työsuh­teen lopussa pois, seuraa­vassa työpai­kassa hän on jälleen loma­ton. Useilla työuraa aloit­ta­villa ei ole tarkoi­tus­kaan olla pitkään samassa työsuh­teessa, muutos ja kehi­tys on nopeaa. Lomat jäävät työuran etene­mi­sen jalkoi­hin. Jos vapaata pystyy pitä­mään ensim­mäi­sen työvuo­den aikana, on se yleensä palka­tonta. Näin ei kuiten­kaan tarvitse olla.

  Ratkaisu voisi olla loma­pankki, jonne loma­ra­hat voi rahas­toida, ja loman pitä­mi­nen uudessa työsuh­teessa makse­taan edel­li­sistä työsuh­teista kerty­neillä loma­ra­hoilla. Uudelle työnan­ta­jalle ei synny lisä­kus­tan­nuk­sia.

  Loma­pankki toisi toivot­tua jous­toa työmark­ki­noille. Samalla se olisi jokai­selle työpaik­kaa vaih­ta­valle tai pätkä­työ­put­kessa olevalle myön­tei­nen uudis­tus. Työnan­ta­jat­kin voit­ta­vat, kun työn­te­ki­jöi­den mahdol­li­suus palau­tua on varmis­tettu myös työpaik­kaa vaih­det­taessa. Uudis­tus tukisi työssä jaksa­mista, ja siten ehkäi­sisi ennalta työurien ennen­ai­kaista katkea­mista, ja lopulta siis jopa vähen­täisi eläke­köy­hyyttä.

  Hyvä, jous­tava ja tasa-arvoi­nen työelämä on niin työn­te­ki­jöi­den kuin työnan­ta­jien etu. Nyt, kun yhtei­siä tavoit­teita on löydetty, ne on myös vietävä maaliin. Siihen minä ja kokoo­mus olemme valmiita.

  Petteri Orpo
  kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri

  Kolumni on julkaistu MTV Uutis­ten  verk­ko­ko­lum­nina 14.12. kello 8.27

  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/petteri-orpon-kolumni-lomat-jaavat-uran-etenemisen-jalkoihin-lomapankki-toisi-toivottua-joustoa-tyoelamaan/7204778#gs.V8bnECQ

   

  Näissä liitoissa kokoo­mus­mi­nis­te­rit ovat vierail­leet:

  14.12. Lääkä­ri­liitto, Anne-Mari Viro­lai­nen

  7.11. PAM, Petteri Orpo

  23.11. SAK:n vaali­pa­neeli, Petteri Orpo

  20.11. OAJ, Kai Mykkä­nen

  19.11. Akava, Kai Mykkä­nen

  16.11. Teol­li­suus­liitto, Anne Mari Viro­lai­nen

  25.10. Jyty, Sanni Grahn-Laaso­nen

  24.10. PRO, Kai Mykkä­nen

  18.9. Yhteis­kunta-alan korkea­kou­lu­te­tut, Sanni Grahn-Laaso­nen

  4.9. Suomen Ekono­mit, Kai Mykkä­nen

  24.8. Insi­nöö­ri­liitto, Kai Mykkä­nen

  20.8. STTK, Petteri Orpo

  14.6. Julkis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liitto, Kai Mykkä­nen

  13.6. Teknii­kan Akatee­mi­set, Sanni Grahn-Laaso­nen

  23.5. Tehy, Petteri Orpo

  23.5. Auto- ja kulke­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liitto, AKT, Antti Häkkä­nen

  18.5. Suomen Hammas­lää­kä­ri­liitto, Sanni Grahn-Laaso­nen

  16.5. Raken­nus­liitto, Antti Häkkä­nen

  Suomen Laki­mies­liitto, Antti Häkkä­nen

  Tapaa­mi­sia sovittu vielä joulu­kuulle 2018