Petteri Orpo: Tulevai­suutta pitää ajatella joka päivä – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Tulevai­suutta pitää ajatella joka päivä

Petteri Orpo: Tulevai­suutta pitää ajatella joka päivä

Julkaistu: 17.03.2018 Puheet Talous Terveys Turvallisuus Työ

Puhe Tampe­reella Kokoo­muksen yhdis­tysten puheen­joh­ta­ja­päi­villä, Tulevai­suus­päivät 17.3.

Muutokset puhut­taessa mahdol­lisia

 

Rakkaat kokoo­mus­laiset,

Tämä on minulle yksi vuoden tärkeim­mistä päivistä, yksi kohokoh­dista. Todella hienoa nähdä teidät kaikki täällä.

Vietämme Kokoo­muksen satavuo­tis­juhlaa. Tulevai­suus­päivät on ensim­mäinen iso kokoo­musyh­tei­sömme tapahtuma tänä vuonna. Kesäkuussa kohtaamme juhla­puo­lue­ko­kouk­sessa Turussa. Varsi­naiset juhlal­li­suudet ovat loppusyk­systä.

Niiden lisäksi isännöimme marras­kuussa Euroopan kansan­puo­lueen kongressia Helsin­gissä. Se on yksi Suomen historian suurim­mista kansain­vä­li­sistä politiikan tapah­tu­mista. On vielä aivan mahdol­lista, että meillä on tuossa kokouk­sessa suoma­lainen - kokoo­mus­lainen kärkieh­dokas.
Tietysti juhlimme satavuo­tiasta kokoo­musta eri tavoin eri puolilla maata pitkin vuotta.

Vuosi on alkanut vahvoissa merkeissä. Kokoo­muk­selle naljailtiin pitkin syksyä ja talvea siitä, ettei meillä ole omaa presi­dent­tieh­do­kasta. Sitten hyvä yhteis­työ­kump­pa­nimme keskusta keksi julistaa, että ääni Sauli Niinis­tölle on ääni kokoo­muk­selle.

No, miten kävi? Sauli sai melkein 1,9 miljoonaa ääntä. Me olemme tästä iloisia, vai mitä?

Tasavallan presi­dentti Niinistö, meidän Sauli, valittiin toiselle kaudelle suoraan ensim­mäi­sellä kierrok­sella. Osasimme odottaa vahvaa tulosta, mutta ettei toista kierrosta tarvittu – se oli historiaa!

Hyvät ystävät,

Presi­den­tin­vaali osoitti, että suoma­laiset luottavat siihen, että Sauli Niinistö on paras presi­dentti tälle maalle.

Luottamus on kaiken yhteis­kun­nal­lisen toiminnan lähtö­kohta. Kun aloitin puheen­joh­tajana, yksi tärkeim­mistä tehtä­vistäni oli palauttaa luottamus kokoo­mukseen. Kokoo­mus­laisten luottamus omaan puolu­ee­seensa. Yhteis­työ­kump­pa­neiden luottamus siihen, että olemme pystyvä halli­tus­puolue ja teemme sen, mihin olemme sitou­tuneet. Suoma­laisten luottamus siihen, että tämä puolue on nyt ja jatkossa puolue, jonka käsiin voi uskoa isänmaan asiat hyvinä ja huonoina aikoina.

Se luottamus meidän Kansal­lisena Kokoo­muksena pitää lunastaa joka päivä.

Miten me sen lunas­tamme?

Lunas­tamme sen tekemällä sitä, mitä olemme luvanneet.
Halli­tustyön sujuvuu­desta kokoo­muk­sella on vahvat näytöt.

Kun kesän 2015 korvilla tulimme Smolnasta ulos halli­tus­oh­jelman kanssa, alkoi kritiikki. Talous­po­li­tiikan linjaa haukuttiin kovin kokoo­mus­lai­seksi.

Miten on käynyt?

Talous on hyvässä vauhdissa, vienti vetää, työllisyys vahvistuu. Näyttää siltä, että pääsemme 72 prosentin työlli­syyteen. Kyllä tätä saa kokoo­mus­lai­seksi talous­po­li­tii­kaksi haukkua.

Media ei politiikan aikaan­saan­nok­silla hersyttele. Sitä tärkeämpää on, että muistu­tamme aika ajoin itseämme: kyllä, olemme saaneet aikai­seksi paljon. Kokoo­mus­lainen arvomaailma näkyy laajasti halli­tuksen tekemissä päätök­sissä. Olemme antaneet ihmisille enemmän vapautta käyttää omaa harkin­taansa arjen asioissa.

Olemme suosineet työntekoa toimeen­tulon lähteenä estämällä verotuksen kiris­ty­misen. Olemme purkaneet tai keven­täneet tarpee­tonta ja arkijärjen vastaista sääntelyä. Olemme koonneet teille halli­tuksen hyvät, kokoo­mus­hen­kiset teot yhteen pakettiin.

Mukana on esimerkkejä kokoo­muksen puolue­ko­kous­aloit­teista, joiden mukaisia uudis­tuksia tämä hallitus on toteut­tanut. Puolue­kokous hyväksyi viimeksi 80 aloitetta. Niistä valtaosa on johtanut konkreet­tisiin toimen­pi­teisiin.

Otan tässä muutaman esimerkin:

Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden tuotanto monipuo­listuu ennen­nä­ke­mät­tö­mällä tavalla. Valtio­neu­vosto antoi valin­nan­va­pauslait vihdoin eduskuntaan, ja valmista pitäisi olla kesään mennessä.

Julkista liiken­nettä vapau­tetaan kilpai­lulle laajasti. Junalii­kenteen kilpai­lutus etenee, ja kesällä liiken­ne­kaari vapauttaa taksi­lii­kenteen.

Alkoho­li­lain­sää­dännön uudistus on lisännyt ihmisten valin­nan­mah­dol­li­suuksia. Kotimai­sille panimoille ja ravin­to­loille on avautunut aivan uuden­laisia mahdol­li­suuksia palvella asiak­kaita.

Kaikesta tästä voimme syystä olla tyyty­väisiä. Yhdessä muutamme tätä maata parem­maksi.

Lisää esimerkkejä löydätte teille jaetusta kirja­sesta ”Lisää tekoja Suomen hyväksi”.

Hyvät ystävät,

Talouden näkymät ovat Suomessa paremmat kuin lähes kymmeneen vuoteen. Valtion velanotto on pienen­tynyt voimak­kaasti vahvan talouden ja työlli­syyden, kasvun, sopeu­tus­toimien ja tiukan menokurin myötä.

Tänä vuonna velanotto pienenee merkit­tä­västi. Työtä on edelleen jatkettava, jotta velaksi eläminen pysähtyy kokonaan. Tiedämme, että velka jää aina jonkun makset­ta­vaksi. Me emme halua sysätä sitä omien lastemme, emmekä heidän lastensa syliin. Ei voi olla niin, että kovimman talous­kasvun keskellä joudumme edelleen ottamaan velkaa. Nyt pitäisi saada jäämään säästöön huonompien päivien varalle, jotka enemmin ja myöhemmin tulevat vastaan.

Emmekä myöskään voi tyytyä siihen, että työlli­syy­saste paranee. Meidän on tavoi­teltava pohjois­maista tasoa, jotta pystymme vastaamaan ikään­ty­misen haasteisiin ja lunas­tamaan eläke- ja palve­lu­lu­paukset.

Näistä syistä keskei­simmät halli­tuksen tavoitteet tulevassa kehys­rii­hessä ovat menojen hillintä jakovaaran valli­tessa ja työlli­syyden kasvua tukevat toimet, joista osaaminen on tärkein.

Suomi ei pärjää tässä maail­massa yksin.

Kokoomus huolehtii siitä, että Suomi on avoin ja aktii­vinen kansain­vä­linen toimija. Uskal­lamme puolustaa EU-jäsenyyttä ja paikkaamme länti­sessä arvoyh­tei­sössä. Epävar­moina aikoina tämä korostuu.

EU-politii­kassa Kokoomus on painot­tanut vastuul­lista talous- ja rahaliiton kehit­tä­mistä, yhteisen puolus­tuksen raken­ta­mista, EU:n yhteisen kauppa­po­li­tiikan merki­tystä, tarvetta EU:n yhtei­selle maahan­muut­to­po­li­tii­kalle ja oikeus­val­tio­pe­ri­aatteen vaali­mista kaikissa jäsen­maissa. Olemme koros­taneet osaamisen, tutki­muksen, kehityksen ja innovaa­tioiden merki­tystä kasvun ja työlli­syyden edistä­mi­sessä.

Kokoo­muksen mielestä Euroopan unioni on Suomelle arvova­linta ja turval­li­suus­tekijä. Se on meille elintärkeä yhteisö, jonka kehit­tä­mi­sestä Suomen täytyy olla päättä­mässä.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Viime viikkoina on alkanut rynnistys sote-uudis­tusta vastaan. Uudis­tuksen vastus­tajat ja epäilijät ovat havah­tuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suoma­lai­sille luvanneet.

Sote-uudistus kiemu­roineen on monimut­kainen kokonaisuus. Meille kokoo­mus­lai­sille tärkein asia siinä on yksin­ker­tainen: Kyse on palve­luista. Perus­ter­vey­den­huolto ei nyt toimi. Ihmiset ovat jonoissa, eivät hoidossa. Sairaudet pitkit­tyvät, ja hinta siitä on kova. Se on sitä niin sairaalle itselleen kuin yhteis­kun­nalle.

Kun ihmiset eivät saa apua oikeaan aikaan, sairaus­pois­saolot esimer­kiksi töistä voivat pitkittyä.
Paine siirtyy erikois­sai­raan­hoitoon. Lisäksi väestömme vanhenee, ja hoivan tarve kasvaa.

Kokoo­muk­sella on kirkas tavoite: nykyistä paremmat palvelut. Palvelut ovat tärkeitä, ei hallinto. Valin­nan­vapaus on se keino, jolla palve­luiden saatavuus ja laatu paranevat.

Kyllä, suorat kustan­nukset varmasti nousevat alkuvai­heessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perus­ter­vey­den­huolto toimii, hieman pidem­mällä aikavä­lillä saamme hillittyä kulujen kasvun.

Valin­nan­vapaus toteutuu ja se toteutuu laajasti. Se on suuri muutos, potilas - asiakas nostetaan koko systeemin ytimeen. Minusta se on oikein.

Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valin­nan­vapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulu­kuussa peruu­tettiin liikaa erikois­sai­raan­hoidon valin­nan­va­pau­dessa. Heille vastaukseni on, että ei peruu­tettu. Tehtiin viisas ratkaisu, jolla rajattiin valin­nan­va­pautta leikkaus­toi­min­nassa siten, ettei meidän maailman paras julkinen erikois­sai­raan­hoito vaarannu.

Sidoimme tuolloin valin­nan­va­pauden erikois­ta­solla hoito­ta­kuuseen. Jos julkinen ei saa potilasta hoitoon hoito­takuun puitteissa pitää potilaalle antaa asiakas­seteli. Olen sitä mieltä, että kuusi kuukaut­takin jonossa on liian pitkä aika. Harva on jonossa paran­tunut. Kokoo­muksen tavoite on lyhentää hoito­takuun aikoja.

Suomessa vallitsee laaja yksimie­lisyys, että palve­luiden järjes­tä­jällä pitää olla nykyistä jämerämmät hartiat. Ei sitäkään tosiasiaa tarvitse kierrellä, että maakun­ta­malli ei ole ollut meille kokoo­mus­lai­sille mieluisa.

Viime vaali­kau­della yritimme tehdä uudis­tusta toisen­lai­silla malleilla. Halusimme kunta­poh­jaisen mallin. Demareilla meni sisu kaulaan. Sdp pysäytti sen. Yritimme yhdessä kaikkien eduskun­ta­puo­lueiden kanssa tehdä mallia kuntayh­tymien pohjalle. Sen kaatoi perus­tus­la­ki­va­lio­kunta. Perus­tus­la­ki­va­lio­kunta perään­kuu­lutti kansan­val­tai­suutta, vaaleilla valit­tavia päättäjiä.

Tiedätte, miten vuoden 2015 eduskun­ta­vaa­leissa kävi. Keskusta voitti. Vaali­voittaja määritti uudis­tuksen pohjaksi maakun­ta­mallin. Me halusimme sote-uudis­tuksen. Vaihtoehtoja ei oikein ollut.

Jos halli­tukseen olisi mennyt kokoo­muksen sijasta Rinteen Sdp, tuloksena olisi ollut edelleen maakun­ta­malli. Palvelut tuottaisi julkinen monopoli. Maakun­nalle olisi ehkä hamuttu muitakin kuntien tehtäviä, kuten toisen asteen koulutus. Meille se ei käy. Ja sen me halli­tuk­sessa estimme.

Hallin­nosta totean tämän: Nyt sote-palve­luiden järjes­tä­mis­vas­tuussa on vajaat 300 kuntaa. Jatkossa 18 maakuntaa. Mitään uutta hallin­to­him­meliä emme siis ole luomassa.

Uudis­tusta ja sen sisältöä on kaikissa sen vaiheissa käsitelty kymmeniä ja kymmeniä kertoja niin puolue­hal­li­tuk­sessa, puolue­val­tuus­tossa kuin eduskun­ta­ryh­mässä.

Puolueen johto ja neuvot­te­lijat ovat kaikissa vaiheissa saaneet yksimie­lisen tuen ja mandaatin.
Sen varassa on toimittu. Yhden ensim­mäistä vastae­si­tystä ei ole tehty tai eriävää mieli­pi­dettä jätetty. Ei yhden ensim­mäistä. Tämän varassa puolue­johto ja minis­te­ri­ryhmä ovat toimineet.

Maakun­ta­hal­lintoa vastaan on käytetty voimak­kaita puheen­vuoroja erityi­sesti Helsin­gissä. Kokoo­muksen pitää silti niin halli­tuk­sessa kuin eduskun­nassa katsoa kehä ykköstä kauemmas. Meidän on ajateltava koko Suomen ja kaikkien suoma­laisten palveluja.

Keskus­telua pitää käydä. Arvos­tella saa. Se kuuluu politiikkaan. Julki­suu­dessa ollut arvostelu on osin perus­tunut vääriin tietoihin. Useisiin huoliin on lakie­si­tyk­sessä jo vastattu.

Helsin­ki­läisten tai uusimaa­laisten palvelut eivät tämän uudis­tuksen myötä heikkene.
Uudis­ta­matta heikke­ni­sivät varmasti. Tai vaikka Helsinki pärjäisi itse, on Helsin­ginkin kannalta välttä­mä­töntä, että muun maan sotepal­velut toimivat. Talou­del­li­sesti ajatellen Uudenmaan maakun­ta­ra­hoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna.

Jos jostakin asiasta on vielä epätie­toi­suutta, vastaamme kysyjille mielel­lämme.

Onko sote-uudistus täydel­linen? Ei tietenkään ole. Näin valtavaan uudis­tukseen jää aina paran­net­tavaa.

Viime päivinä olemme nähneet, että arvos­tetut sote-asian­tun­tijat ovat kääntyneet uudis­tuksen kannat­ta­jiksi. Tämä on ollut merkittävä kiitos sille työlle, mitä halli­tuk­sessa on tehty mallin hiomi­seksi.

Varmaa on, että uudis­tu­misen kaatu­minen olisi Suomen ja jokaisen suoma­laisen tappio.
Lykkää­mi­sestä varoit­tavat myös asian­tun­tijat. Uudistus jäisi seuraavan eduskunnan tehtä­väksi. Loppu­tulos on epävarma. Samoin se, kauanko tulokseen pääse­minen kestää. Kello tikittää. Tämä uudistus olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Sote-uudistus on iso mahdol­lisuus.

Se, mitä hyötyjä ja paran­nuksia lopulta saadaan aikaan, ratkaistaan toimeen­pa­no­vai­heessa. Maakun­ta­uu­distus on mahdol­lisuus, sillä se lisää kansan­valtaa. Toisin kuin mallit, jotka perus­tuivat kuntayh­tymiin.

Meidän on pystyttävä uskot­ta­vasti kertomaan ihmisille, että kokoo­musta äänes­tä­mällä uudesta sotes­takin tulee hyvä. Minä uskon siihen, että tulevissa maakun­nissa on päättäjinä runsaasti kyvyk­käitä kokoo­mus­laisia. On meistä itses­tämme kiinni, lunas­tammeko ihmisten luotta­muksen.

Siispä haluan tehdä täysin selväksi: Kokoomus on sitou­tunut tähän uudis­tukseen. Se viedään maaliin meidän vahvalla tuellamme. Me emme petä suoma­laisten luotta­musta. Me emme vedä halli­tuk­sessa mattoa jalkojen alta kenel­täkään. Me haluamme, että tämä hallitus onnistuu.

Hyvät kuulijat,

Tämä päivä on omistettu tulevai­suu­delle. Tulevai­suutta pitäisi ajatella joka ikinen päivä.

Tänä vuonna teemme Kokoo­muk­selle uuden periaa­teoh­jelman. Se on Kokoo­muksen tulevai­suus­työtä. Työtä on tehty kaikkialla Suomessa avoimesti ja osallis­ta­vasti. Olemme järjes­täneet kaksi­kym­mentä avointa keskus­te­lu­ti­lai­suutta eri puolilla Suomea.
Moni teistäkin on toivot­ta­vasti ehtinyt osallistua tilai­suuksiin.

Aate kiinnostaa. Aatteesta halutaan puhua. Olemme saaneet palau­tetta, että tätä kokoo­mus­laiset ovat todella kaivanneet: Perus­ky­sy­mysten
äärelle kokoon­tu­mista, oman aatteen pohti­mista. Periaa­teoh­jelma on perusta tulevai­suuden raken­ta­mi­selle.

Vuoro­vai­kutus ja avoimuus ovat tapojamme toimia. Uudis­tusta on tehty osallis­ta­vammin kuin koskaan. Sadat aktii­viset kokoo­mus­laiset ovat jo tuoneet oman panok­sensa puolueen aatteen uudis­ta­miseen. Mukana tilai­suuk­sissa on ollut profes­so­reita, tutki­joita ja muita asian­tun­ti­joita.

Luonnos uudesta periaa­teoh­jel­masta on julkaistu puolueen verkko­si­vuilla. Käykää jokainen tutus­tu­massa, kommen­toi­massa ja arvioi­massa sitä jo nyt. Olemme luomassa itsel­lemme politiikan tekemisen aatteel­lista perustaa vuosiksi eteenpäin. Tehdään se huolella. Ja tehdään se yhdessä.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Me Kokoo­muk­sessa ajatte­lemme, että ihmiset lähtö­koh­tai­sesti haluavat tehdä fiksuja ja hyviä asioita. Me luotamme ihmiseen. Jokai­selle on annettava tilaisuus yrittää parhaansa. Minulle mahdol­li­suuksien tasa-arvossa on kyse siitä.

Jokainen osaa toimia oikein, kunhan saa riittävät tiedol­liset ja taidol­liset eväät. Luotamme siihen, että ihmiset haluavat tehdä keskenään yhteis­työtä. Sopia asioista toistensa kanssa ilman vilppiä, painos­tusta tai ketun­häntiä kaina­lossa. Sääntöjä ja lakejakin tietysti tarvitaan. Niihin oikeus­valtio perustuu.

Rehel­li­syyteen ja oikein tekemiseen kannus­ta­vassa yhteis­kun­nassa sääntöjen rikko­mi­sesta seuraa sanktio. Pahan­tekijä pannaan vastuuseen, oli rikas tai köyhä.

Meillä on mahdol­lisuus viedä Suomea eteenpäin ja tehdä siitä vieläkin parempi.

Sanoin tammi­kuussa Helsingin Narink­ka­to­rilla, että Suomi yrittää nykyi­sellä toimin­ta­mal­lilla osallistua 70-luvun Saabilla sähkö­for­mu­la­ki­soihin. Vanhalla järjes­tel­mällä ei yksin­ker­tai­sesti pärjää nykyki­soissa. Se vain on näin.

Me haluamme kukois­tavan Suomen, jossa kaikille on tehtävää. Suomen, jossa kilpailu jalostaa kasvun­näl­käisiä yrityksiä yhä vahvem­miksi. Suomen, johon halutaan sijoittaa ja johon luotetaan. Sellaisen Suomen, jonka talous on niin hyvässä kunnossa, että se pystyy hyvin huoleh­timaan heikoim­mistaan. Nuorista ja vanhoista. Sellainen Suomi ei synny julis­tuk­silla. Se syntyy tekemällä.

Kaikki päätökset eivät ole suosittuja. Meidän on osattava entistä paremmin kertoa ihmisille, mitä teemme, miksi ja mitä päätökset ihmisille tarkoit­tavat. Meidän on osattava kuunnella. Vastata. Keskus­tella.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Niillä valin­noilla ja päätök­sillä, joita teemme tänään, raken­namme tulevai­suutta meidän jälkeemme tuleville.

Jotta voimme tehdä Suomesta omien arvojemme ja ihantei­demme mukaisen, meidän on voitettava vaalit. Kokoo­muksen tavoite on olla suurin puolue maakun­ta­vaa­leissa, eduskun­ta­vaa­leissa ja Euroopan parla­mentin vaaleissa. Tavoite on saavu­tet­ta­vissa.

Tiedättekö mitä,

Minusta on ollut upeaa olla tämän joukkueen puheen­johtaja. Olen niin ylpeä teistä kaikista. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä. Minä haluan olla yhdessä teidän kanssanne viemässä Suomea ja kokoo­musta seuraavan sadan vuoden matkan alkuun.

Siksi juuri tässä ja juuri teille haluan viral­li­sesti kertoa: Tavoit­telen jatko­kautta puheen­joh­tajana Turun puolue­ko­kouk­sessa.

Hyvä kokoo­musväki,

”Tulevaisuus ei ole perintö. Se on mahdol­lisuus ja velvol­lisuus.” Näin sanoi Yhdys­valtain entinen presi­dentti Bill Clinton. Pitkälti näin asennoidun itsekin tulevaan.

Puolueista Kokoomus on se, joka osaa kohdata kehityksen mukanaan tuomat haasteet ja tarttua mahdol­li­suuksiin.

Tekno­logia ja kasau­tuvaan tietoon perustuva kehitys on nostanut ihmisen jatku­vasta kuole­man­vaa­rasta, puutteesta ja kurjuu­desta uskomat­tomaan vaurauteen, sivis­tykseen ja hyvin­vointiin. Digita­li­saatio antaa jo tänä päivänä mahdol­li­suuksia tehdä lähes kaikki työt ja monet arjen askareet entistä paremmin. Kevyemmin, fiksummin, vähem­mällä vaivalla, turval­li­semmin, tehok­kaammin, nopeammin. Me kokoo­muk­sessa ajatte­lemme niin, että pääsään­töi­sesti digita­li­saatio ja meneillään oleva tekno­lo­gia­murros ovat muutosta parempaan.

Kaiken edisty­sop­ti­mismin keskellä meidän on pidettävä mielessä vanha hyvä kokoo­mus­lainen periaate: Tärkein on ihminen. Tarvit­semme laajalla skaalalla tietoisia ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä pysymään mukana digiku­mouksen vauhdissa.

Työ muuttuu, mutta se muuttuu enimmäkseen parempaan suuntaan. Osa nykyi­sistä töistä katoaa, mutta niiden tilalle on syntynyt ja syntyy uutta työtä. Muutos on nopeaa. Moni pelkää muutosta ja kysyy, tarvi­taanko minua tulevai­suu­dessa mihinkään. Nämä huolet meidän pitää kuulla ja ottaa ne vakavasti.

Meidän on pohdittava, miten varmis­tamme muutok­sessa reiluuden ja oikeu­den­mu­kai­suuden.
Meidän on vahvis­tettava ihmisten kykyä muutoksiin.

Laaja-alaisen sivis­tyksen merkitys korostuu. Meidän pitää mahdol­listaa ihmisille koko ajan paremmat valmiudet vaihtaa suuntaa työurallaan. Jos näyttää siltä, että nykyi­sellä alalla tie vie kohti aurin­gon­laskua, on ihmisen voitava päivittää osaamistaan jo ennen kuin työttömyys iskee kohdalle.

Elini­käi­sestä oppimi­sesta tulee itses­tään­selvyys. Tarvit­semme sekä julkista koulu­tus­tar­jontaa että toimivat markkinat yksityi­sille aikuis­kou­lu­tuksen tarjoa­jille.

Oppimi­sesta tulee kiinteä ja erotta­maton osa kaikkea työtä.

Tämä haastaa erityi­sesti työnan­tajia. Ne firmat pärjäävät, jotka parhaiten huoleh­tivat henki­lös­tönsä hyvin­voin­nista ja osaami­sesta. Yritys, joka ei pysty huoleh­timaan osaamisen ylläpi­dosta ja kehit­tä­mi­sestä, putoaa autta­matta kehityksen kelkasta. Se tarkoittaa kilpai­lussa häviä­mistä. Viestini kaikille työnan­ta­jille on: Huoleh­tikaa ihmisistä.

Hyvät kuulijat,

Tulevaisuus on mahdol­lisuus. Suomi tarvitsee laajoja ja syvälle meneviä uudis­tuksia. Kokoomus on se puolue, joka parhaiten osaa käyttää markki­noiden voimaa ihmisten parhaaksi.

Työelämä muuttuu. Työllisyys ja työttömyys eivät saisi olla joko-tai-tiloja. Työ- ja yrittä­jä­tulot, sosiaa­li­turva ja verotus pitää saada toimimaan jousta­vasti yhteen. Tänä vuonna me teemme oman ehdotuk­semme sosiaa­li­turvan uudis­ta­mi­seksi.

Meidän on palau­tettava suoma­laisten usko siihen, että oma toime­liaisuus kantaa. Kokoo­muksen linja on, että kannus­tamme työhön ja tekemiseen.

Tämä tarkoittaa, että työn verotuksen keven­tä­mistä pitää jatkaa. Kaikissa tuloluo­kissa.
Suomessa tarvitaan kaikkein eniten lisää korkean tuotta­vuuden asian­tun­ti­ja­työtä. Sitä ei kannata haitta­ve­rottaa.

Tämä maa tarvitsee lisää työtä ja sen tekijöitä: Meidän pitää jo poistaa ulkomaisen työvoiman tarve­har­kinta.

Hyvät kuulijat,

Tulevaisuus on myös velvol­lisuus. Meillä on velvol­li­suuksia suoma­laisia kohtaan. Yksi suurim­mista velvol­li­suuk­sista on huolehtia siitä, että Suomi on tulevai­suu­des­sakin maailman turval­lisin maa.

Turval­li­suutta ja sen puutetta koetaan Suomessa joka päivä, ihan arkisessa ympäris­tössä.

Kokoo­mus­laiset sisämi­nis­terit Paula ja nyt Kaitsu ovat tehneet merkit­tävää työtä suoma­laisten turval­li­suuden paran­ta­mi­seksi. Poliisien määrän turvaa­minen, suoje­lu­po­liisin ja rajavar­tio­lai­toksen resurssit ja eduskun­nassa olevat tiedus­te­lulait ovat kokoo­mus­laista käsialaa.

Kun valta­simme itsel­lemme tärkeän oikeus­mi­nis­terin salkun, olen ihaillut tapaa, jolla ministeri Antti on tarttunut toimeen oikeus­valtion vahvis­ta­mi­seksi.

Syrjäy­ty­minen ja erityi­sesti nuorten putoa­minen yhteis­kunnan laita­mille on valtava haaste.
Yksi suurim­mista, mitä meillä on, ellei jopa suurin.

Kuinka monen nuoren kohdalla opinnot keskey­tyvät toisella asteella siksi, että elämän­pii­rissä ei ole yhtäkään vakaata aikuista tukena? Kuinka monen pojan reppuun kertyy niin heikot eväät, että edes lukutaito ei riitä taval­listen perus­asioiden hoita­miseen?

Yhdenkään nuoren opinnot toisella asteella eivät saa jäädä kiinni perheen talou­del­li­sesta tilan­teesta. Ministeri Sanni on käynnis­tä­mässä selvi­tystä siitä, mikä on paras tapa taata, ettei niin käy. Tämä selvitys on erittäin tarpeel­linen ja terve­tullut.

Toinen esimerkki merkit­tä­vistä velvol­li­suuk­sista on vastuumme ympäris­töstä.

Kokoo­muksen aatteeseen ja arvoihin kuuluu ympäris­töstä huoleh­ti­minen. Meidän vastuul­lamme on tehdä nykyhet­kessä sellaiset poliit­tiset valinnat, että emme joudu häpeään tulevien sukupolvien silmissä.

Vesis­töjen pilaan­tu­misen estäminen on nyt noussut aivan eri tavalla tietoi­suuteen mikro­muo­vi­ky­sy­myksen kautta. Olen valmis tutkimaan avoimin mielin muovi­veroa tai joidenkin kerta­käyt­töisten muovi­tuot­teiden kieltoa, jotta muovin käyttö saadaan vähenemään.

Meillä jokai­sella on myös yksilöinä vastuu ja vahva ase: oma ostovoi­mamme. Voimme mennä kauppaan kesto­kassin kanssa. Voimme olla ostamatta muovi­ra­keita sisäl­tävää kosme­tiikkaa. Myös kaupalta ja teolli­suu­delta on paikallaan perätä vastuuta ja ratkaisuja.

Ilmas­to­kriisin ratkaisu on mitta­kaa­valtaan täysin poikkeuk­sel­linen haaste ihmis­kunnan histo­riassa.
Päästöjä pitää vähentää nopeasti ja kaikilla talouden sekto­reilla. On selvää, että muutos maksaa. Vielä kalliim­maksi tulee se, ettei tehtäisi mitään.

Politiikan työka­lu­pa­kissa on monen­laisia välineitä. Luontoa tuhoavaa toimintaa voidaan rajoittaa, hinnoi­tella ja tarvit­taessa kieltää.

Suomi oli edellä­kävijä päästöjen hinnoit­te­lussa. Otimme maailman ensim­mäisenä maana käyttöön hiili­veron vuonna 1990. Hiili­diok­si­di­pääs­töihin perustuva verotus ohjaa energian­tuo­tantoa ja liiken­nettä käyttämään vähemmän päästöjä tuottavia polttoai­neita.
Järjes­telmä on yksin­ker­tainen, kustan­nus­te­hokas ja ennus­tettava sen kohteena oleville yrityk­sille ja kulut­ta­jille. Olen tehnyt kansain­vä­li­sesti aloit­teita globaalin hiilen hinnoit­telun aloit­ta­mi­seksi.

Ihmisen ja ympäristön suhde on vastuusuhde. Se on myös riippu­vuus­suhde. Me voimme osaltamme vaikuttaa siihen, missä kunnossa Suomi ja maailma ovat tulevai­suu­dessa.

Te kaikki täällä tänään,

Hyvät asiat eivät tapahdu itsestään. Ne pannaan tapah­tumaan yhdessä.

Suomea rasittaa vuosien ja vuosi­kym­menien saatossa kasau­tunut uudis­tus­velka. Sitä on lyhen­nettävä. Emme me tavoittele vaali­voittoa titte­leiden vuoksi. Tavoit­te­lemme voittoa, koska haluamme uudistaa Suomea.

Meillä taval­li­silla suoma­lai­silla pitää olla tulevai­suu­des­sakin usko siihen, että me pärjäämme.
Meillä pitää olla mahdol­lisuus hyvään arkeen, hyvään elämään. Suomen pitää olla tulevai­suu­des­sakin maa, jossa se mihin syntyy, ei määrää sitä, mihin ihminen elämässään pääsee.

Suomea on uudis­tettava, jotta hyvin­vointi lisääntyy. Kokoomus on tässä maassa ainoa poliit­tinen voima, jolla on sekä tahto että keinot uudis­tus­velan hallit­se­miseen ja lyhen­tä­miseen.

Teemme tätä työtä, koska uskomme, että meidän arvomme ovat kestävin pohja viedä Suomea tulevai­suuteen. Meillä on kirkas näkemys siitä, mitä pitää tehdä. Meillä on kirkas näkemys siitä, että me pystymme tekemään sen, mitä pitää. Ja meillä on tahto tehdä se.

Otimme kunta­vaa­leissa takaisin paikkamme maan ykkös­puo­lueena. Maakunta-, eduskunta- ja eurovaa­leihin olemme menossa erittäin hyvistä asemista. Puolu­eeseen liittyi viime vuonna enemmän ihmisiä kuin lähti. Kasvua on ollut erityi­sesti nuorissa.
Nuoret ja opiske­lijat pitävät leijo­na­lippua korkealla etenkin korkea­kou­lu­kau­pun­geissa. Siellä on tarmoa. Siellä on intoa ja uusia ideoita.

Kaikesta tästä tulee minulle luotta­vainen – ja päättä­väinen olo. Asiat, joiden eteen teemme töitä joka päivä, ovat oikeita asioita.
Kiitos teille tästä upeasta päivästä. Voimaa ja sydämen paloa teille tekemiseen, ja turval­lista kotimatkaa.

Kokoo­muksen tulevaisuus näyttää hyvältä! Se on meidän omissa käsis­sämme.

Kiitos!

 


Kokoomus.fi