Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Muutos ei odota – pelas­te­taan maailma ja ihmi­nen kasvu­po­li­tii­kalla

Muutos ei odota – pelas­te­taan maailma ja ihmi­nen kasvu­po­li­tii­kalla

Julkaistu:

Julkis­timme ajatus­pa­pe­rin keinoista, joilla voitai­siin vahvis­taa talous­kas­vua ja hyödyn­tää tekno­lo­gian mahdol­li­suuk­sia. Muutos ei odota! -ajatus­pa­pe­rin julkis­tus on osa puolu­een tänään alka­vaa työelä­mä­ris­tei­lyä. Ristei­lylle osal­lis­tuu laaja joukko suoma­lai­sia työmark­ki­na­vai­kut­ta­jia ja kokoo­muk­sen johtoa sekä yli 300 työelä­mä­ky­sy­myk­sistä kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo haluaa siir­tää huomiota muutok­sen pelkää­mi­sestä sen tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin.

Meneil­lään olevasta muutok­sesta pitää tavoi­tella mahdol­li­sim­man suurta hyötyä suoma­lai­sille.

– Meneil­lään olevasta muutok­sesta pitää tavoi­tella mahdol­li­sim­man suurta hyötyä suoma­lai­sille. Tekno­lo­gia­mur­ros on täydessä käyn­nissä, ja me pidämme sitä ennen kaik­kea mahdol­li­suu­tena. Sekä työn että arjen suju­vuutta ja laatua voidaan huikeasti paran­taa otta­malla ennak­ko­luu­lot­to­masti käyt­töön uusia sähköi­siä toimin­ta­ta­poja, Orpo sanoo.

Orpo muis­tut­taa, että tekno­lo­gia mullis­taa lähes kaikki alat. Hän uskoo, että mullis­tus on myön­tei­nen.

– Tämä tosin vaatii sen, että sekä ihmi­set, yrityk­set että julki­nen valta osaa­vat valmis­tau­tua oikein, Orpo arvioi.

Orpon mukaan tekno­lo­gia­mur­ros ja työn muutos aset­ta­vat haas­teita niin poliit­ti­selle päätök­sen­teolle, työmark­ki­na­jär­jes­tel­mälle kuin yksit­täi­sille työpai­koille. Haas­teita ovat ihmis­työn kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen sekä osaa­mi­sen yllä­pito ja päivit­tä­mi­nen. Hänestä on vält­tä­mä­töntä varmis­taa, ettei lyhyt­nä­köi­sillä poliit­ti­silla ratkai­suilla haitata mark­ki­noi­den toimin­taa. Orpo muis­tut­taa myös sosi­aa­li­sen ja inhi­mil­li­sen näkö­kul­man merki­tyk­sestä.

– Työelä­mässä koros­tuu tule­vai­suu­dessa osaa­mi­sen yllä­pito ja päivit­tä­mi­nen. Aikuis­kou­lu­tuk­sen rooli kasvaa. Tarvi­taan riit­tä­vän laaja ja vahva julki­nen aikuis­kou­lu­tus­tar­jonta, mutta myös toimi­vat mark­ki­nat yksi­tyi­selle aikuis­kou­lu­tuk­sen tarjoa­mi­selle, Orpo linjaa.

– Työn muutosta ei sinänsä kannata pelätä, mutta poliit­tis­ten päät­tä­jien on otet­tava vaka­vasti siihen liit­ty­vät ihmis­ten huolet. Meidän on varmis­tet­tava yhteis­kun­nan perä­lau­to­jen pitä­vyys myös nopeassa muutok­sessa. Toimeen­tulo kertyy yhä useam­min monista rinnak­kai­sista ja peräk­käi­sistä lähteistä. Sosi­aa­li­tur­van ja vero­tuk­sen on mahdol­li­sim­man auto­maat­ti­sesti seurat­tava ihmi­sen elämän­ti­lan­netta, ei päin­vas­toin, Orpo painot­taa.

”Muutos ei odota!” -kirja­nen on julkaistu sähköi­senä, ja se on ladat­ta­vissa osoit­teessa:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

11.12.2020

Yritys­ten uusi alku: Kokoo­muk­sen 30 keinoa suoma­lais­ten yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Edes­sämme voi olla iloi­nen kasvun 20-luku, jos uskal­lamme uudis­tua. Toiveik­kaat uuti­set rokot­teesta luovat uskoa kään­teestä parem­paan. Opti­mis­tis­ten arvioi­den mukaan suoja