Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Muutos ei odota – pelas­te­taan maailma ja ihmi­nen kasvu­po­li­tii­kalla

Muutos ei odota – pelas­te­taan maailma ja ihmi­nen kasvu­po­li­tii­kalla

Julkaistu:

Julkis­timme ajatus­pa­pe­rin keinoista, joilla voitai­siin vahvis­taa talous­kas­vua ja hyödyn­tää tekno­lo­gian mahdol­li­suuk­sia. Muutos ei odota! -ajatus­pa­pe­rin julkis­tus on osa puolu­een tänään alka­vaa työelä­mä­ris­tei­lyä. Ristei­lylle osal­lis­tuu laaja joukko suoma­lai­sia työmark­ki­na­vai­kut­ta­jia ja kokoo­muk­sen johtoa sekä yli 300 työelä­mä­ky­sy­myk­sistä kiin­nos­tu­nutta kokoo­mus­laista.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo haluaa siir­tää huomiota muutok­sen pelkää­mi­sestä sen tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin.

Meneil­lään olevasta muutok­sesta pitää tavoi­tella mahdol­li­sim­man suurta hyötyä suoma­lai­sille.

– Meneil­lään olevasta muutok­sesta pitää tavoi­tella mahdol­li­sim­man suurta hyötyä suoma­lai­sille. Tekno­lo­gia­mur­ros on täydessä käyn­nissä, ja me pidämme sitä ennen kaik­kea mahdol­li­suu­tena. Sekä työn että arjen suju­vuutta ja laatua voidaan huikeasti paran­taa otta­malla ennak­ko­luu­lot­to­masti käyt­töön uusia sähköi­siä toimin­ta­ta­poja, Orpo sanoo.

Orpo muis­tut­taa, että tekno­lo­gia mullis­taa lähes kaikki alat. Hän uskoo, että mullis­tus on myön­tei­nen.

– Tämä tosin vaatii sen, että sekä ihmi­set, yrityk­set että julki­nen valta osaa­vat valmis­tau­tua oikein, Orpo arvioi.

Orpon mukaan tekno­lo­gia­mur­ros ja työn muutos aset­ta­vat haas­teita niin poliit­ti­selle päätök­sen­teolle, työmark­ki­na­jär­jes­tel­mälle kuin yksit­täi­sille työpai­koille. Haas­teita ovat ihmis­työn kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen sekä osaa­mi­sen yllä­pito ja päivit­tä­mi­nen. Hänestä on vält­tä­mä­töntä varmis­taa, ettei lyhyt­nä­köi­sillä poliit­ti­silla ratkai­suilla haitata mark­ki­noi­den toimin­taa. Orpo muis­tut­taa myös sosi­aa­li­sen ja inhi­mil­li­sen näkö­kul­man merki­tyk­sestä.

– Työelä­mässä koros­tuu tule­vai­suu­dessa osaa­mi­sen yllä­pito ja päivit­tä­mi­nen. Aikuis­kou­lu­tuk­sen rooli kasvaa. Tarvi­taan riit­tä­vän laaja ja vahva julki­nen aikuis­kou­lu­tus­tar­jonta, mutta myös toimi­vat mark­ki­nat yksi­tyi­selle aikuis­kou­lu­tuk­sen tarjoa­mi­selle, Orpo linjaa.

– Työn muutosta ei sinänsä kannata pelätä, mutta poliit­tis­ten päät­tä­jien on otet­tava vaka­vasti siihen liit­ty­vät ihmis­ten huolet. Meidän on varmis­tet­tava yhteis­kun­nan perä­lau­to­jen pitä­vyys myös nopeassa muutok­sessa. Toimeen­tulo kertyy yhä useam­min monista rinnak­kai­sista ja peräk­käi­sistä lähteistä. Sosi­aa­li­tur­van ja vero­tuk­sen on mahdol­li­sim­man auto­maat­ti­sesti seurat­tava ihmi­sen elämän­ti­lan­netta, ei päin­vas­toin, Orpo painot­taa.

”Muutos ei odota!” -kirja­nen on julkaistu sähköi­senä, ja se on ladat­ta­vissa osoit­teessa:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

Skip to content