Muutos ei odota – pelas­tetaan maailma ja ihminen kasvu­po­li­tii­kalla – kokoomus.fi
MENU
Muutos ei odota – pelas­tetaan maailma ja ihminen kasvu­po­li­tii­kalla

Muutos ei odota – pelas­tetaan maailma ja ihminen kasvu­po­li­tii­kalla

Julkaistu: 28.03.2018 Sivistys Työ Ympäristö

Julkis­timme ajatus­pa­perin keinoista, joilla voitaisiin vahvistaa talous­kasvua ja hyödyntää tekno­logian mahdol­li­suuksia. Muutos ei odota! -ajatus­pa­perin julkistus on osa puolueen tänään alkavaa työelä­mä­ris­teilyä. Ristei­lylle osallistuu laaja joukko suoma­laisia työmark­ki­na­vai­kut­tajia ja kokoo­muksen johtoa sekä yli 300 työelä­mä­ky­sy­myk­sistä kiinnos­tu­nutta kokoo­mus­laista.

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo haluaa siirtää huomiota muutoksen pelkää­mi­sestä sen tarjoamiin mahdol­li­suuksiin.

Meneillään olevasta muutok­sesta pitää tavoi­tella mahdol­li­simman suurta hyötyä suoma­lai­sille.

– Meneillään olevasta muutok­sesta pitää tavoi­tella mahdol­li­simman suurta hyötyä suoma­lai­sille. Tekno­lo­gia­murros on täydessä käynnissä, ja me pidämme sitä ennen kaikkea mahdol­li­suutena. Sekä työn että arjen sujuvuutta ja laatua voidaan huikeasti parantaa ottamalla ennak­ko­luu­lot­to­masti käyttöön uusia sähköisiä toimin­ta­tapoja, Orpo sanoo.

Orpo muistuttaa, että tekno­logia mullistaa lähes kaikki alat. Hän uskoo, että mullistus on myönteinen.

– Tämä tosin vaatii sen, että sekä ihmiset, yritykset että julkinen valta osaavat valmis­tautua oikein, Orpo arvioi.

Orpon mukaan tekno­lo­gia­murros ja työn muutos asettavat haasteita niin poliit­ti­selle päätök­sen­teolle, työmark­ki­na­jär­jes­tel­mälle kuin yksit­täi­sille työpai­koille. Haasteita ovat ihmistyön kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­minen sekä osaamisen ylläpito ja päivit­tä­minen. Hänestä on välttä­mä­töntä varmistaa, ettei lyhyt­nä­köi­sillä poliit­ti­silla ratkai­suilla haitata markki­noiden toimintaa. Orpo muistuttaa myös sosiaa­lisen ja inhimil­lisen näkökulman merki­tyk­sestä.

– Työelä­mässä korostuu tulevai­suu­dessa osaamisen ylläpito ja päivit­tä­minen. Aikuis­kou­lu­tuksen rooli kasvaa. Tarvitaan riittävän laaja ja vahva julkinen aikuis­kou­lu­tus­tar­jonta, mutta myös toimivat markkinat yksityi­selle aikuis­kou­lu­tuksen tarjoa­mi­selle, Orpo linjaa.

– Työn muutosta ei sinänsä kannata pelätä, mutta poliit­tisten päättäjien on otettava vakavasti siihen liittyvät ihmisten huolet. Meidän on varmis­tettava yhteis­kunnan perälau­tojen pitävyys myös nopeassa muutok­sessa. Toimeentulo kertyy yhä useammin monista rinnak­kai­sista ja peräk­käi­sistä lähteistä. Sosiaa­li­turvan ja verotuksen on mahdol­li­simman automaat­ti­sesti seurattava ihmisen elämän­ti­lan­netta, ei päinvastoin, Orpo painottaa.

”Muutos ei odota!” -kirjanen on julkaistu sähköisenä, ja se on ladat­ta­vissa osoit­teessa:


Kokoomus.fi