Esitys Tulevai­suuden sosiaa­li­turva -asiakir­jaksi on julkis­tettu – kokoomus.fi
MENU
Esitys Tulevai­suuden sosiaa­li­turva -asiakir­jaksi on julkis­tettu

Esitys Tulevai­suuden sosiaa­li­turva -asiakir­jaksi on julkis­tettu

Julkaistu: 31.05.2018 Työ

Kokoo­muksen Puolue­hal­litus esittää puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi ”Tulevai­suuden sosiaa­li­turva” -asiakirjaa.

Asiakir­jassa määri­tellään kokoo­muksen näkökul­masta perus­telut sosiaa­li­tur­va­uu­dis­tuksen tarpeelle, uudis­tuksen keskeiset haasteet, kokoo­muksen tavoitteet ja arvova­linnat sekä sosiaa­li­tur­va­mallin periaatteet.

Ehdotusten sisältö rakentuu vahvalle kokoo­mus­lai­selle arvopoh­jalle. Sen lähtö­kohtina ovat mahdol­li­suuksien tasa-arvo, välit­tä­minen ja kannus­tavuus. Asiakirja keskittyy perus­turvan uudis­ta­miseen. Ansio­si­don­naiseen työttö­myys­turvaan ei tässä yhtey­dessä esitetä muutoksia.

Asiakirjan valmistelu on tehty eduskun­ta­ryhmän piirissä kansan­edustaja Arto Satosen johdolla. Asiakir­jasta lopul­liset päätökset tekee kokoo­muksen puolue­kokous Turussa 8.–10.2018.

Puolue­hal­li­tuksen esitys on julkaistu verkossa, ja se on luetta­vissa:

Lue esitys tästä


Kokoomus.fi