Esitys Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -asia­kir­jaksi on julkis­tettu

Julkaistu: 31.05.2018

Kokoo­muk­sen Puolue­hal­li­tus esit­tää puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi ”Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva” -asia­kir­jaa.

Asia­kir­jassa määri­tel­lään kokoo­muk­sen näkö­kul­masta perus­te­lut sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tarpeelle, uudis­tuk­sen keskei­set haas­teet, kokoo­muk­sen tavoit­teet ja arvo­va­lin­nat sekä sosi­aa­li­tur­va­mal­lin peri­aat­teet.

Ehdo­tus­ten sisältö raken­tuu vahvalle kokoo­mus­lai­selle arvo­poh­jalle. Sen lähtö­koh­tina ovat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, välit­tä­mi­nen ja kannus­ta­vuus. Asia­kirja keskit­tyy perus­tur­van uudis­ta­mi­seen. Ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan ei tässä yhtey­dessä esitetä muutok­sia.

Asia­kir­jan valmis­telu on tehty edus­kun­ta­ryh­män piirissä kansan­edus­taja Arto Sato­sen johdolla. Asia­kir­jasta lopul­li­set päätök­set tekee kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Turussa 8.–10.2018.

Puolue­hal­li­tuk­sen esitys on julkaistu verkossa, ja se on luet­ta­vissa:

Lue esitys tästä