Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Esitys Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -asia­kir­jaksi on julkis­tettu

Esitys Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -asia­kir­jaksi on julkis­tettu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Puolue­hal­li­tus esit­tää puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi ”Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva” -asia­kir­jaa.

Asia­kir­jassa määri­tel­lään kokoo­muk­sen näkö­kul­masta perus­te­lut sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tarpeelle, uudis­tuk­sen keskei­set haas­teet, kokoo­muk­sen tavoit­teet ja arvo­va­lin­nat sekä sosi­aa­li­tur­va­mal­lin peri­aat­teet.

Ehdo­tus­ten sisältö raken­tuu vahvalle kokoo­mus­lai­selle arvo­poh­jalle. Sen lähtö­koh­tina ovat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, välit­tä­mi­nen ja kannus­ta­vuus. Asia­kirja keskit­tyy perus­tur­van uudis­ta­mi­seen. Ansio­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan ei tässä yhtey­dessä esitetä muutok­sia.

Asia­kir­jan valmis­telu on tehty edus­kun­ta­ryh­män piirissä kansan­edus­taja Arto Sato­sen johdolla. Asia­kir­jasta lopul­li­set päätök­set tekee kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Turussa 8.–10.2018.

Puolue­hal­li­tuk­sen esitys on julkaistu verkossa, ja se on luet­ta­vissa:

Lue esitys tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content