Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Julkaistu:

Maakun­ta­uu­dis­tus, ja siihen liit­tyvä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen siirto kunnilta maakun­tien hoidet­ta­vaksi muut­taa kuntien tehtä­vä­kent­tää merkit­tä­västi.

Muutos itses­sään on iso, hallin­nol­li­sesti jopa histo­rial­li­sen suuri. Uudis­tus tehdään, jotta pystymme tarjoa­maan suoma­lai­sille palve­luita tasa­puo­li­sesti tule­vai­suu­des­sa­kin. Teemme sen päät­tä­väi­sesti, vastuul­li­sesti ja pitäen ihmis­ten arki­päi­vään vaikut­ta­vista asioista huolta.

Suoma­lai­nen koti­kunta on yhteisö, joka takaa jäse­nil­leen suju­van arjen, turval­li­sen ympä­ris­tön ja tule­vai­suu­den täynnä mahdol­li­suuk­sia. Uudis­tuk­sen jälkeen kunnista tulee koros­te­tusti koulu­tuk­sen, kult­tuu­rin, liikun­ta­pal­ve­lui­den, hyvin­voin­nin ja elin­voi­man keskuk­sia. Tärkeitä kysy­myk­siä ovat myös esimer­kiksi: Mitkä ovat uuden kunnan elin­kei­no­po­liit­ti­set tehtä­vät? Miten kunta houkut­te­lee ja palve­lee työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrityk­siä? Miten päät­tä­jien ja henki­lös­tön rooli muut­tu­vat?

Kokoo­muk­sen aate on yhdis­telmä vastuuta, välit­tä­mistä, yksi­lön­va­pautta ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhtei­söl­li­syyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät muuten pärjää. Nämä ovat aitoja suoma­lai­sia perus­ar­voja, ne koros­tu­vat tule­vai­suu­den kunnissa ja anta­vat hyvät edel­ly­tyk­set ryhtyä yhdessä pohti­maan millai­sen kunnan haluamme itsel­lemme, lapsil­lemme ja tule­ville suku­pol­ville raken­taa.

Ihmis­ten kuun­te­le­mi­nen on meille tapa toimia, peri­aate, josta emme luovu. Lähdemme näihin kunta­vaa­lei­hin korvat enem­män auki kuin koskaan aiem­min. Olemme kerän­neet koko syksyn ajan eri puolilla Suomea ihmis­ten näke­myk­siä ja ajatuk­sia kunta­nä­ke­mys­temme pohjaksi. Kysely on yhä auki osoit­teessa www.kaikillehyvä.fi

Aineis­toa on kerty­nyt paljon ja kyse­lyi­den kautta olemme tavoit­ta­neet kasvok­kain tai sähköi­sesti viisi­nu­me­roi­sen määrän suoma­lai­sia. Näiden kyse­lyistä saamiemme eväs­tei­den pohjalta lähdemme kokoa­maan kunta­vaa­lioh­jel­maamme keväälle 2017. Esit­te­lemme kyse­lyistä nous­seet neljä pääta­voi­tet­tamme jäljem­pänä tässä pape­rissa.

Kiitok­set kaikille näke­myk­si­ään esit­tä­neille. Toivot­ta­vasti mahdol­li­sim­man moni teistä löytää ja tunnis­taa omia ajatuk­si­aan tästä ohjel­masta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content