Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Julkaistu:

Maakun­ta­uu­dis­tus, ja siihen liit­tyvä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen siirto kunnilta maakun­tien hoidet­ta­vaksi muut­taa kuntien tehtä­vä­kent­tää merkit­tä­västi.

Muutos itses­sään on iso, hallin­nol­li­sesti jopa histo­rial­li­sen suuri. Uudis­tus tehdään, jotta pystymme tarjoa­maan suoma­lai­sille palve­luita tasa­puo­li­sesti tule­vai­suu­des­sa­kin. Teemme sen päät­tä­väi­sesti, vastuul­li­sesti ja pitäen ihmis­ten arki­päi­vään vaikut­ta­vista asioista huolta.

Suoma­lai­nen koti­kunta on yhteisö, joka takaa jäse­nil­leen suju­van arjen, turval­li­sen ympä­ris­tön ja tule­vai­suu­den täynnä mahdol­li­suuk­sia. Uudis­tuk­sen jälkeen kunnista tulee koros­te­tusti koulu­tuk­sen, kult­tuu­rin, liikun­ta­pal­ve­lui­den, hyvin­voin­nin ja elin­voi­man keskuk­sia. Tärkeitä kysy­myk­siä ovat myös esimer­kiksi: Mitkä ovat uuden kunnan elin­kei­no­po­liit­ti­set tehtä­vät? Miten kunta houkut­te­lee ja palve­lee työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrityk­siä? Miten päät­tä­jien ja henki­lös­tön rooli muut­tu­vat?

Kokoo­muk­sen aate on yhdis­telmä vastuuta, välit­tä­mistä, yksi­lön­va­pautta ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhtei­söl­li­syyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät muuten pärjää. Nämä ovat aitoja suoma­lai­sia perus­ar­voja, ne koros­tu­vat tule­vai­suu­den kunnissa ja anta­vat hyvät edel­ly­tyk­set ryhtyä yhdessä pohti­maan millai­sen kunnan haluamme itsel­lemme, lapsil­lemme ja tule­ville suku­pol­ville raken­taa.

Ihmis­ten kuun­te­le­mi­nen on meille tapa toimia, peri­aate, josta emme luovu. Lähdemme näihin kunta­vaa­lei­hin korvat enem­män auki kuin koskaan aiem­min. Olemme kerän­neet koko syksyn ajan eri puolilla Suomea ihmis­ten näke­myk­siä ja ajatuk­sia kunta­nä­ke­mys­temme pohjaksi. Kysely on yhä auki osoit­teessa www.kaikillehyvä.fi

Aineis­toa on kerty­nyt paljon ja kyse­lyi­den kautta olemme tavoit­ta­neet kasvok­kain tai sähköi­sesti viisi­nu­me­roi­sen määrän suoma­lai­sia. Näiden kyse­lyistä saamiemme eväs­tei­den pohjalta lähdemme kokoa­maan kunta­vaa­lioh­jel­maamme keväälle 2017. Esit­te­lemme kyse­lyistä nous­seet neljä pääta­voi­tet­tamme jäljem­pänä tässä pape­rissa.

Kiitok­set kaikille näke­myk­si­ään esit­tä­neille. Toivot­ta­vasti mahdol­li­sim­man moni teistä löytää ja tunnis­taa omia ajatuk­si­aan tästä ohjel­masta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä

15.12.2020

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Arvoisa puhe­mies, Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta

11.12.2020

Yritys­ten uusi alku: Kokoo­muk­sen 30 keinoa suoma­lais­ten yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Edes­sämme voi olla iloi­nen kasvun 20-luku, jos uskal­lamme uudis­tua. Toiveik­kaat uuti­set rokot­teesta luovat uskoa kään­teestä parem­paan. Opti­mis­tis­ten arvioi­den mukaan suoja