Kokoo­mus­lainen visio maakun­ta­uu­dis­tuksen jälkei­sestä kunnasta – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­lainen visio maakun­ta­uu­dis­tuksen jälkei­sestä kunnasta

Kokoo­mus­lainen visio maakun­ta­uu­dis­tuksen jälkei­sestä kunnasta

Julkaistu: 08.12.2016 Kannanotot Politiikka Työ

Maakun­ta­uu­distus, ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen siirto kunnilta maakuntien hoidet­ta­vaksi muuttaa kuntien tehtä­vä­kenttää merkit­tä­västi.

Muutos itsessään on iso, hallin­nol­li­sesti jopa histo­rial­lisen suuri. Uudistus tehdään, jotta pystymme tarjoamaan suoma­lai­sille palve­luita tasapuo­li­sesti tulevai­suu­des­sakin. Teemme sen päättä­väi­sesti, vastuul­li­sesti ja pitäen ihmisten arkipäivään vaikut­ta­vista asioista huolta.

Suoma­lainen kotikunta on yhteisö, joka takaa jäsenilleen sujuvan arjen, turval­lisen ympäristön ja tulevai­suuden täynnä mahdol­li­suuksia. Uudis­tuksen jälkeen kunnista tulee koros­te­tusti koulu­tuksen, kulttuurin, liikun­ta­pal­ve­luiden, hyvin­voinnin ja elinvoiman keskuksia. Tärkeitä kysymyksiä ovat myös esimer­kiksi: Mitkä ovat uuden kunnan elinkei­no­po­liit­tiset tehtävät? Miten kunta houkut­telee ja palvelee työpaikkoja ja hyvin­vointia luovia yrityksiä? Miten päättäjien ja henki­löstön rooli muuttuvat?

Kokoo­muksen aate on yhdis­telmä vastuuta, välit­tä­mistä, yksilön­va­pautta ja mahdol­li­suuksien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhtei­söl­li­syyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät muuten pärjää. Nämä ovat aitoja suoma­laisia perus­arvoja, ne koros­tuvat tulevai­suuden kunnissa ja antavat hyvät edelly­tykset ryhtyä yhdessä pohtimaan millaisen kunnan haluamme itsel­lemme, lapsil­lemme ja tuleville sukupol­ville rakentaa.

Ihmisten kuunte­le­minen on meille tapa toimia, periaate, josta emme luovu. Lähdemme näihin kunta­vaa­leihin korvat enemmän auki kuin koskaan aiemmin. Olemme keränneet koko syksyn ajan eri puolilla Suomea ihmisten näkemyksiä ja ajatuksia kunta­nä­ke­mys­temme pohjaksi. Kysely on yhä auki osoit­teessa www.kaikillehyvä.fi

Aineistoa on kertynyt paljon ja kyselyiden kautta olemme tavoit­taneet kasvokkain tai sähköi­sesti viisi­nu­me­roisen määrän suoma­laisia. Näiden kyselyistä saamiemme evästeiden pohjalta lähdemme kokoamaan kunta­vaa­lioh­jel­maamme keväälle 2017. Esitte­lemme kyselyistä nousseet neljä pääta­voi­tet­tamme jäljempänä tässä paperissa.

Kiitokset kaikille näkemyk­siään esittä­neille. Toivot­ta­vasti mahdol­li­simman moni teistä löytää ja tunnistaa omia ajatuk­siaan tästä ohjel­masta.


Kokoomus.fi