Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Kokoo­mus­lai­nen visio maakun­ta­uu­dis­tuk­sen jälkei­sestä kunnasta

Julkaistu:

Maakun­ta­uu­dis­tus, ja siihen liit­tyvä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen siirto kunnilta maakun­tien hoidet­ta­vaksi muut­taa kuntien tehtä­vä­kent­tää merkit­tä­västi.

Muutos itses­sään on iso, hallin­nol­li­sesti jopa histo­rial­li­sen suuri. Uudis­tus tehdään, jotta pystymme tarjoa­maan suoma­lai­sille palve­luita tasa­puo­li­sesti tule­vai­suu­des­sa­kin. Teemme sen päät­tä­väi­sesti, vastuul­li­sesti ja pitäen ihmis­ten arki­päi­vään vaikut­ta­vista asioista huolta.

Suoma­lai­nen koti­kunta on yhteisö, joka takaa jäse­nil­leen suju­van arjen, turval­li­sen ympä­ris­tön ja tule­vai­suu­den täynnä mahdol­li­suuk­sia. Uudis­tuk­sen jälkeen kunnista tulee koros­te­tusti koulu­tuk­sen, kult­tuu­rin, liikun­ta­pal­ve­lui­den, hyvin­voin­nin ja elin­voi­man keskuk­sia. Tärkeitä kysy­myk­siä ovat myös esimer­kiksi: Mitkä ovat uuden kunnan elin­kei­no­po­liit­ti­set tehtä­vät? Miten kunta houkut­te­lee ja palve­lee työpaik­koja ja hyvin­voin­tia luovia yrityk­siä? Miten päät­tä­jien ja henki­lös­tön rooli muut­tu­vat?

Kokoo­muk­sen aate on yhdis­telmä vastuuta, välit­tä­mistä, yksi­lön­va­pautta ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhtei­söl­li­syyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät muuten pärjää. Nämä ovat aitoja suoma­lai­sia perus­ar­voja, ne koros­tu­vat tule­vai­suu­den kunnissa ja anta­vat hyvät edel­ly­tyk­set ryhtyä yhdessä pohti­maan millai­sen kunnan haluamme itsel­lemme, lapsil­lemme ja tule­ville suku­pol­ville raken­taa.

Ihmis­ten kuun­te­le­mi­nen on meille tapa toimia, peri­aate, josta emme luovu. Lähdemme näihin kunta­vaa­lei­hin korvat enem­män auki kuin koskaan aiem­min. Olemme kerän­neet koko syksyn ajan eri puolilla Suomea ihmis­ten näke­myk­siä ja ajatuk­sia kunta­nä­ke­mys­temme pohjaksi. Kysely on yhä auki osoit­teessa www.kaikillehyvä.fi

Aineis­toa on kerty­nyt paljon ja kyse­lyi­den kautta olemme tavoit­ta­neet kasvok­kain tai sähköi­sesti viisi­nu­me­roi­sen määrän suoma­lai­sia. Näiden kyse­lyistä saamiemme eväs­tei­den pohjalta lähdemme kokoa­maan kunta­vaa­lioh­jel­maamme keväälle 2017. Esit­te­lemme kyse­lyistä nous­seet neljä pääta­voi­tet­tamme jäljem­pänä tässä pape­rissa.

Kiitok­set kaikille näke­myk­si­ään esit­tä­neille. Toivot­ta­vasti mahdol­li­sim­man moni teistä löytää ja tunnis­taa omia ajatuk­si­aan tästä ohjel­masta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content