Kokoomus julkaisi perheet ja työelämä -asiakirjan – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus julkaisi perheet ja työelämä -asiakirjan

Kokoomus julkaisi perheet ja työelämä -asiakirjan

Julkaistu: 27.02.2017 Kannanotot Työ

Valtio­va­rain­mi­nisteri, Kokoo­muksen puheen­johtaja Petteri Orpo sekä kansan­edus­tajat Juhana Vartiainen ja Sofia Vikman julkis­tivat ma 27.2. Kokoo­muksen perheet ja työelämä -asiakirjan.

Asiakirja kokoaa yhteen Kokoo­muksen keskeiset perhettä ja työelämää koskevat linjaukset. Se koostuu kolmesta osasta: Kokoo­muksen perhe­va­paa­mal­lista, varhais­kas­va­tukseen liitty­västä osiosta sekä perheiden sujuvaan arkeen liitty­vistä ehdotuk­sista.

Kokoo­muksen Perheet ja työelämä -asiakirja perustuu Kokoo­mukseen arvoihin, kuten mahdol­li­suuksien tasa-arvoon, kannus­ta­vuuteen ja välit­tä­miseen. Arvoihin, jotka yhdis­tävät suurta joukkoa suoma­laisia.

Kaiken tavoit­teena on toimiva perhe­po­li­tiikka, joka mahdol­listaa työssä­käynnin, yrittä­jyyden ja tasa-arvoisen vanhem­muuden sekä turvaa lapsille yhden­ver­taiset lähtö­kohdat elämään.


Kokoomus.fi