Kokoo­mus julkaisi perheet ja työelämä -asia­kir­jan

Julkaistu: 27.02.2017

Valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä kansan­edus­ta­jat Juhana Vartiai­nen ja Sofia Vikman julkis­ti­vat ma 27.2. Kokoo­muk­sen perheet ja työelämä -asia­kir­jan.

Asia­kirja kokoaa yhteen Kokoo­muk­sen keskei­set perhettä ja työelä­mää koske­vat linjauk­set. Se koos­tuu kolmesta osasta: Kokoo­muk­sen perhe­va­paa­mal­lista, varhais­kas­va­tuk­seen liit­ty­västä osiosta sekä perhei­den suju­vaan arkeen liit­ty­vistä ehdo­tuk­sista.

Kokoo­muk­sen Perheet ja työelämä -asia­kirja perus­tuu Kokoo­muk­seen arvoi­hin, kuten mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoon, kannus­ta­vuu­teen ja välit­tä­mi­seen. Arvoi­hin, jotka yhdis­tä­vät suurta jouk­koa suoma­lai­sia.

Kaiken tavoit­teena on toimiva perhe­po­li­tiikka, joka mahdol­lis­taa työs­sä­käyn­nin, yrit­tä­jyy­den ja tasa-arvoi­sen vanhem­muu­den sekä turvaa lapsille yhden­ver­tai­set lähtö­koh­dat elämään.