Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Jous­toa työelä­mään ja nega­tii­vi­nen tulo­vero käyt­töön

Jous­toa työelä­mään ja nega­tii­vi­nen tulo­vero käyt­töön

Julkaistu:

Arto Sato­nen esit­tää Ajatus­paja Toivon julkai­se­massa ”Työn linja – osal­li­suus kunni­aan” -pamfle­tissa ratkai­suja, joilla pohjois­mai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan malli voisi selviy­tyä globaa­lissa kilpai­lussa.

Vaikka globa­li­saa­tio ja auto­ma­ti­saa­tio ovat itses­sään hyvin­voin­tia luovia voimia, on kehi­tys koitu­nut suureksi haas­teeksi keski­tu­loi­sille ja perin­tei­selle työväen­luo­kalle. Turhau­tu­mi­nen nyky­me­noon konkre­ti­soi­tui mm. Yhdys­val­to­jen presi­den­tin­vaa­leissa ja Ison-Britan­nian brexit-äänes­tyk­sessä.

Trump on vastan­nut aikamme haas­tei­siin protek­tio­nis­milla. Monessa länsi­maassa on pohdittu mahdol­li­suutta ratkaista toimeen­tulo-ongel­mat perus­tu­lolla. Sato­sen mielestä keinoja työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­seksi ja osal­li­suu­den kasvat­ta­mi­seksi on kuiten­kin etsit­tävä muualta.

”Jos työky­kyi­nen ja terve ihmi­nen voi jäädä vapaa­eh­toi­sesti koko­naan työelä­män ulko­puo­lelle tyytyes­sään mata­laan elin­ta­soon, niin kuinka moni tähän onkeen tart­tuu? Ja kuinka moni haluaa rahoit­taa sitä, että toiset downs­hif­taa­vat?”, Sato­nen kysyy.

Ihmi­set pitää saada tunte­maan itsensä osal­li­siksi yhteis­kun­nassa.

”Ihmi­set pitää saada tunte­maan itsensä osal­li­siksi yhteis­kun­nassa. Mitä useam­malla on elämässä miele­kästä teke­mistä, sitä vähem­män on sosi­aa­li­sia ongel­mia ja niistä aiheu­tu­via kustan­nuk­sia. Mitä useampi antaa panok­sensa yhtei­seksi hyväksi, sen parempi maa meillä on. Kun työs­sä­käy­vien määrä kasvaa, sen parem­min voimme huoleh­tia heistä, joilla ei ole töitä tai jotka eivät sen teke­mi­seen kykene”, hän toteaa.

Sato­sen mukaan vastausta onkin haet­tava työn linjan kautta: ”Työn linja tarkoit­taa työl­li­syy­sas­teen noston ja osal­li­suu­den kasvun viemistä poliit­ti­sen päätök­sen­teon kanta­vaksi ajatuk­seksi. Johdon­mu­kai­sella työn linjan mukai­sella poli­tii­kalla Suomessa on mahdol­lista saavut­taa jopa 75 prosen­tin työl­li­syy­saste, kuten Tanska ja Ruotsi ovat osoit­ta­neet. Kytke­mällä sosi­aa­li­po­li­tiikka oikealla tavalla mukaan pysty­tään nosta­maan myös osal­lis­tu­mi­sas­tetta.”

Pamfle­tis­saan Sato­nen listaa joukon konkreet­ti­sia toimen­pi­teitä, joita hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­van työn linjan toteut­ta­mi­nen edel­lyt­tää: ”Työn linja merkit­see työmark­ki­noi­den jous­ta­voit­ta­mista, kannus­ta­vuu­den lisää­mistä, perhe­va­pai­den järke­väm­pää käyt­töä, työl­li­syy­sas­tetta nosta­van maahan­muu­ton lisää­mistä, nega­tii­vi­sen tulo­ve­ron käyt­töön­ot­toa ja osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van kehit­tä­mistä.”

Työn linjan keskei­set uudis­tuk­set, joilla paran­ne­taan kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä, vahvis­te­taan osal­li­suutta sekä lisä­tään kannus­ta­vuutta:

1. Suoma­lai­sen työmark­ki­noi­den toimi­vuu­den paran­ta­mi­nen

Paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­nen Suomen Yrit­tä­jien ”jous­to­turva-TES” -mallin pohjalta

Vien­tia­lo­jen kilpai­lu­ky­kyyn perus­tu­van palk­ka­mal­lin käyt­töön­otto

Palk­ka­työn ja yrit­tä­jyy­den yhteen­so­vit­ta­mi­sen helpot­ta­mi­nen

Lait­to­mien lakko­jen vähen­tä­mi­nen Ruot­sin mallin mukai­sesti

2. Kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­nen, sosi­aa­li­tur­van ja vero­tuk­sen uudis­ta­mi­nen

 Työtu­loi­hin kytke­tyn nega­tii­vi­sen tulo­ve­ron käyt­töön­otto

Ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van porras­ta­mi­nen

Perhe­va­pai­den uudis­ta­mi­nen nais­ten työl­li­syy­sas­teen kohot­ta­mi­seksi

Asumis­tuen muut­ta­mi­nen kannus­ta­vam­maksi

Ylivel­kaan­tu­nei­den työl­li­syys­po­ten­ti­aa­lin hyödyn­tä­mi­nen kannus­teita lisää­mällä

Arvon­li­sä­ve­ron alara­jan laske­mi­nen ja vero­huo­jen­nuk­sien lisää­mi­nen yksi­ny­rit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

3. Osal­lis­ta­van sosi­aa­li­tur­van kehit­tä­mi­nen

Työmark­ki­na­tuen muut­ta­mi­nen vastik­keel­li­seksi Hiila­mon työryh­män esit­tä­män ns. osal­lis­tu­mis­tu­lon peri­aat­tei­den mukai­sesti. Jokai­sella ihmi­sellä on oikeus tehdä jota­kin miele­kästä yhtei­seksi hyväksi.

4. Työl­li­syy­sas­tetta nosta­van työpe­räi­sen maahan­muu­ton edis­tä­mi­nen

Kana­dan koke­mus­ten pohjalta sovel­tuva malli eli työpe­räis­ten maahan­muut­ta­jien, ulko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den ja korkeasti koulu­tet­tu­jen osaa­jien houkut­telu Suomeen.

”Työn linjalla ei ole helppo voit­taa vaaleja, koska se ei tarjoa help­poja ratkai­suja moni­mut­kai­siin ongel­miin”, Sato­nen myön­tää. Hänen mukaansa työn linja ei myös­kään tarjoa ihmi­sen vapaut­ta­mista vastuusta, vaan sen ajatuk­sena on antaa kaikille mahdol­li­suus tehdä jota­kin hyödyl­listä yhtei­seksi hyväksi ja omaksi parhaaksi.

”Työn linja -ajatuk­sen takana on näke­mys oikeu­den­mu­kai­sesta yhteis­kun­nasta, jossa ahke­ruu­desta, osaa­mi­sesta ja lähim­mäi­sen vastuusta palki­taan sekä heikom­pio­sai­sista huoleh­di­taan. Kun jokai­nen tekee parhaansa, enem­pää ei voi kukaan vaatia”, Sato­nen toteaa.

Edus­kun­nan kansa­lai­sin­fossa pide­tyssä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa pamfle­tin ajatuk­sia kommen­toi SDP:n edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Antti Lindt­man.

Pamfletti on ladat­ta­vissa pdf-muodossa: https://www.toivoajatuspaja.fi/julkaisut.

Lisä­tie­dot:

Kansan­edus­taja, vara­pu­he­mies Arto Sato­nen, arto.satonen@eduskunta.fi, p. 050 511 3110
Ajatus­paja Toivo, toimin­nan­joh­taja Sini Ruoho­nen, sini.ruohonen@toivoajatuspaja.fi, p. 044 538 8786

Arto Sato­nen on neljän­nen kauden kansan­edus­taja ja edus­kun­nan vara­pu­he­mies. Hän on aiem­min toimi­nut gril­liy­rit­tä­jänä, kansan­ta­lous­tie­teen opet­ta­jana ja Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Sato­nen julkaisi vuonna 2014 kirjan ”Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­tusoppi”.

Ajatus­paja Toivossa työs­ken­nel­lään tutki­mus­tie­don, poliit­ti­sen toimin­nan ja julki­sen keskus­te­lun risteyk­sessä. Tavoit­teena on löytää uusia ajatuk­sia, tuot­taa kiin­nos­ta­via avauk­sia ja rohkaista yhteis­kun­nal­li­sia toimi­joita muutok­seen. Ajatus­paja Toivon näkökul­mien valin­noissa painot­tu­vat myön­tei­nen suhtau­tu­mi­nen vastuul­li­seen mark­ki­na­ta­lou­teen ja libe­raa­liin yhteis­kun­nal­li­seen ajat­te­luun.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content