Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mältä avauksia työn ja yrittä­jyyden edistä­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mältä avauksia työn ja yrittä­jyyden edistä­mi­seksi

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mältä avauksia työn ja yrittä­jyyden edistä­mi­seksi

Julkaistu: 14.07.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi torstaina 14.7. ideoita halli­tuksen työlli­syys­ta­voitteen saavut­ta­mi­seksi. Työ- ja yrittä­jyys­pa­ketti 2.0 on keskus­te­lu­navaus keinoista, joilla halli­tuksen tavoit­te­lemaa työlli­syy­sasteen vahvis­tu­mista voidaan edesauttaa ja talous­kasvun esteitä poistaa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä asetti loppu­ke­väästä työryhmän työstämään uusia ajatuksia, sillä näköpii­rissä oli, että työlli­syys­ta­voitteen ja talous­kasvun saavut­ta­minen vaatii lisää toimia halli­tus­oh­jelman lisäksi.

”Työ- ja yrittä­jyys­pa­ke­tissa on sekä pieniä että suuria uudis­tuseh­do­tuksia useille eri hallin­no­na­loille. Osa on toteu­tet­ta­vissa nopeas­tikin, osa vaatii tarkempaa valmis­telua ja selvit­tä­mistä ja hieman enemmän aikaa. Mukana on avauksia verotuksen kehit­tä­miseen, työmark­ki­noiden toiminnan paran­ta­miseen, säänte­ly­po­li­tiikkaan ja kasvun kannus­ta­miseen”, kertoo työryhmän tuotoksia SuomiA­ree­nassa esitellyt Juhana Vartiainen.

Vartiainen nostaa paketista erityi­sesti esiin kolme teemaa, jotka ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. Eduskun­ta­ryhmä esittää, että ulkomaa­laisten huippuo­saajien oleske­lupien käsit­te­lylle tulisi enimmäi­saika, vanhuuse­läk­keellä olevat vapau­tet­taisiin työeh­to­so­pi­mus­vel­voit­teista ja työvoiman liikku­vuutta vauhdi­tet­taisiin poista­malla asunto­kaupan varain­siir­tovero.

”Ulkomaisten huippuo­saajien oleske­lu­lu­pa­pro­sessia tulisi nopeuttaa, jotta huippuo­saajien rekry­toi­minen Suomeen olisi helpompaa. Nykyisin käsit­te­lyajat ovat inten­sii­visten projektien keston kannalta aivan liian pitkiä, ja byrokratiaa on merkit­tä­västi. Osaajien saaminen Suomeen vahvistaa maamme taloutta ja innovaa­tio­kykyä”, sanoo Vartiainen.

”Toisena ehdotuksena ehdotamme eläkkeelle siirty­misen yläikä­rajat poista­mista ja työ- eläkkeellä oleville työtu­lojen hankki­misen mahdol­lis­ta­mista nykyistä edulli­semmin. Tämä toteu­tet­taisiin korot­ta­malla verot­toman ansio­tulon rajoja ja keven­tä­mällä ehtoja. Vanhuuse­läk­keellä olevat voitaisiin vapauttaa kokonaan työeh­to­so­pi­musten velvoit­teista. Seniorit ovat hyväkun­toi­sempia ja toimin­ta­ky­kyi­sempiä kuin koskaan, ja monilla olisi vielä runsaasti annet­tavaa työssä. Suomeen tarvitaan lisää kaiken­laista ja kaiken­laisten ihmisten työtä”, Vartiainen perus­telee.

”Kolmantena ehdotamme asunto­kaupan varain­siir­tovero poista­mista ja sen kompen­soi­mista rajaa­malla vastaa­vasti oman asunnon myynti­voiton verova­pautta. Tämän tapai­selle veromuu­tok­selle on tutki­mus­tiedon pohjalta vahvoja perus­teita. Tarkoi­tuksena on vauhdittaa asunto­kauppaa ja siten lisätä mahdol­li­suuksia muuttaa työn perässä”, Vartiainen konkre­tisoi.

Vartiainen mainitsee myös sunnun­taityön teettä­misen helpot­ta­miseen tähtäävän ehdotuksen sopimus­va­pauden lisää­mi­sestä siten, että sunnun­tai­kor­vauksen suuruu­desta voitaisiin sopia kollek­tii­vi­sesti työeh­to­so­pi­muk­sissa tai työpai­koilla. “Tämä olisi pieni mutta tärkeä muutos, joka ajan myötä mahdol­lis­taisi huomat­ta­viakin määriä uusia työti­lai­suksia esimer­kiksi ravintola-alalla. Samalla koko Suomen houkut­te­levuus matkai­lu­maana kohenisi, kun nälkäisten turistien olisi helpompi löytää sunnun­taina auki oleva ravintola”, Vartiainen havain­nol­listaa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän työ- ja yrittä­jyys­pa­ketti 2.0 verkossa: https://dl.dropboxusercontent.com/u/44708/KOK_EKRYHMA_TY_PAKETTI_A5_120716_ISSUU.pdf


Kokoomus.fi