Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä avauk­sia työn ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä avauk­sia työn ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tors­taina 14.7. ideoita halli­tuk­sen työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi. Työ- ja yrit­tä­jyys­pa­ketti 2.0 on keskus­te­lu­na­vaus keinoista, joilla halli­tuk­sen tavoit­te­le­maa työl­li­syy­sas­teen vahvis­tu­mista voidaan edesaut­taa ja talous­kas­vun esteitä pois­taa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä asetti loppu­ke­väästä työryh­män työs­tä­mään uusia ajatuk­sia, sillä näkö­pii­rissä oli, että työl­li­syys­ta­voit­teen ja talous­kas­vun saavut­ta­mi­nen vaatii lisää toimia halli­tus­oh­jel­man lisäksi.

”Työ- ja yrit­tä­jyys­pa­ke­tissa on sekä pieniä että suuria uudis­tuseh­do­tuk­sia useille eri hallin­no­na­loille. Osa on toteu­tet­ta­vissa nopeas­ti­kin, osa vaatii tarkem­paa valmis­te­lua ja selvit­tä­mistä ja hieman enem­män aikaa. Mukana on avauk­sia vero­tuk­sen kehit­tä­mi­seen, työmark­ki­noi­den toimin­nan paran­ta­mi­seen, sään­te­ly­po­li­tiik­kaan ja kasvun kannus­ta­mi­seen”, kertoo työryh­män tuotok­sia SuomiA­ree­nassa esitel­lyt Juhana Vartiai­nen.

Vartiai­nen nostaa pake­tista erityi­sesti esiin kolme teemaa, jotka ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. Edus­kun­ta­ryhmä esit­tää, että ulko­maa­lais­ten huip­puo­saa­jien oles­ke­lu­pien käsit­te­lylle tulisi enim­mäi­saika, vanhuuse­läk­keellä olevat vapau­tet­tai­siin työeh­to­so­pi­mus­vel­voit­teista ja työvoi­man liik­ku­vuutta vauh­di­tet­tai­siin pois­ta­malla asun­to­kau­pan varain­siir­to­vero.

”Ulko­mais­ten huip­puo­saa­jien oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­sia tulisi nopeut­taa, jotta huip­puo­saa­jien rekry­toi­mi­nen Suomeen olisi helpom­paa. Nykyi­sin käsit­te­ly­ajat ovat inten­sii­vis­ten projek­tien keston kannalta aivan liian pitkiä, ja byro­kra­tiaa on merkit­tä­västi. Osaa­jien saami­nen Suomeen vahvis­taa maamme taloutta ja inno­vaa­tio­ky­kyä”, sanoo Vartiai­nen.

”Toisena ehdo­tuk­sena ehdo­tamme eläk­keelle siir­ty­mi­sen yläi­kä­ra­jat pois­ta­mista ja työ- eläk­keellä oleville työtu­lo­jen hank­ki­mi­sen mahdol­lis­ta­mista nykyistä edul­li­sem­min. Tämä toteu­tet­tai­siin korot­ta­malla verot­to­man ansio­tu­lon rajoja ja keven­tä­mällä ehtoja. Vanhuuse­läk­keellä olevat voitai­siin vapaut­taa koko­naan työeh­to­so­pi­mus­ten velvoit­teista. Senio­rit ovat hyvä­kun­toi­sem­pia ja toimin­ta­ky­kyi­sem­piä kuin koskaan, ja monilla olisi vielä runsaasti annet­ta­vaa työssä. Suomeen tarvi­taan lisää kaiken­laista ja kaiken­lais­ten ihmis­ten työtä”, Vartiai­nen perus­te­lee.

”Kolman­tena ehdo­tamme asun­to­kau­pan varain­siir­to­vero pois­ta­mista ja sen kompen­soi­mista rajaa­malla vastaa­vasti oman asun­non myyn­ti­voi­ton vero­va­pautta. Tämän tapai­selle vero­muu­tok­selle on tutki­mus­tie­don pohjalta vahvoja perus­teita. Tarkoi­tuk­sena on vauh­dit­taa asun­to­kaup­paa ja siten lisätä mahdol­li­suuk­sia muut­taa työn perässä”, Vartiai­nen konkre­ti­soi.

Vartiai­nen mainit­see myös sunnun­tai­työn teet­tä­mi­sen helpot­ta­mi­seen tähtää­vän ehdo­tuk­sen sopi­mus­va­pau­den lisää­mi­sestä siten, että sunnun­tai­kor­vauk­sen suuruu­desta voitai­siin sopia kollek­tii­vi­sesti työeh­to­so­pi­muk­sissa tai työpai­koilla. “Tämä olisi pieni mutta tärkeä muutos, joka ajan myötä mahdol­lis­taisi huomat­ta­via­kin määriä uusia työti­lai­suk­sia esimer­kiksi ravin­tola-alalla. Samalla koko Suomen houkut­te­le­vuus matkai­lu­maana kohe­nisi, kun nälkäis­ten turis­tien olisi helpompi löytää sunnun­taina auki oleva ravin­tola”, Vartiai­nen havain­nol­lis­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content