Kokoo­muksen puolue­val­tuusto asetti reunaehtoja liiken­ne­verkon uudis­tuk­selle – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­val­tuusto asetti reunaehtoja liiken­ne­verkon uudis­tuk­selle

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto asetti reunaehtoja liiken­ne­verkon uudis­tuk­selle

Julkaistu: 21.01.2017 Työ

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto kokoontui Helsin­gissä lauan­taina 21.1.2017. Puolue­val­tuusto käsitteli kokouk­sessaan liikenteen ja liiken­ne­verkon uudis­ta­mista. Puolue­val­tuusto asetti tehtä­välle uudis­tuk­selle tiettyjä reunaehtoja. Puolue­val­tuusto näkee liikenteen uudis­ta­misen tarpeel­lisena, mutta suhtautuu varauk­sel­li­sesti liiken­ne­verk­ko­sel­vi­tyk­sessä esitettyyn yksit­täiseen malliin.

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto haluaa liikenteen uudis­ta­miseen ratkaisun, jossa:

Työssä­käynnin tai liikku­misen kustan­nukset eivät kasva uudis­tuksen myötä.

Koko maassa säilyy asumisen ja yrittä­misen edelly­tykset. Toimiva liiken­ne­verkko on elinkei­noe­lämän perusta.

Yksilön­vapaus ja yksityi­syy­den­suoja turvataan uudis­tuk­sessa. Emme hyväksy pakko­seu­rantaa.

Liiken­nein­ves­toinnit suunni­tellaan nykyistä pitkä­jän­tei­semmin ja estetään korjaus­velan käänty­minen uudelleen kasvuun.

Vahvis­tetaan kannus­timia puhtaaseen liiken­teeseen ja tulevai­suuden liiken­ne­pal­ve­luihin siirty­mi­sessä.

Kokoomus kannattaa liikenteen vastuul­lisia uudis­tuksia, kunhan ne tehdään järke­vim­millä mahdol­li­silla keinoilla.

Osana reunaeh­tojen määrit­telyä Kokoo­muksen puolue­val­tuusto hyväksyi sille jätetyn aloitteen yksilön­va­pauksien ja yksityi­syyden turvaa­mi­sesta liikenteen uudis­ta­mi­sessa.

Lisätiedot:
Mari-Leena Talvitie
Puolue­val­tuuston puheen­johtaja
Puh. 044 527 3288


Kokoomus.fi