Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto asetti reunaeh­toja liiken­ne­ver­kon uudis­tuk­selle

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto asetti reunaeh­toja liiken­ne­ver­kon uudis­tuk­selle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto kokoon­tui Helsin­gissä lauan­taina 21.1.2017. Puolue­val­tuusto käsit­teli kokouk­ses­saan liiken­teen ja liiken­ne­ver­kon uudis­ta­mista. Puolue­val­tuusto asetti tehtä­välle uudis­tuk­selle tiet­tyjä reunaeh­toja.

Puolue­val­tuusto näkee liiken­teen uudis­ta­mi­sen tarpeel­li­sena, mutta suhtau­tuu varauk­sel­li­sesti liiken­ne­verk­ko­sel­vi­tyk­sessä esitet­tyyn yksit­täi­seen malliin.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto haluaa liiken­teen uudis­ta­mi­seen ratkai­sun, jossa:

Työs­sä­käyn­nin tai liik­ku­mi­sen kustan­nuk­set eivät kasva uudis­tuk­sen myötä.

Koko maassa säilyy asumi­sen ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set. Toimiva liiken­ne­verkko on elin­kei­noe­lä­män perusta.

Yksi­lön­va­paus ja yksi­tyi­syy­den­suoja turva­taan uudis­tuk­sessa. Emme hyväksy pakko­seu­ran­taa.

Liiken­nein­ves­toin­nit suun­ni­tel­laan nykyistä pitkä­jän­tei­sem­min ja este­tään korjaus­ve­lan kään­ty­mi­nen uudel­leen kasvuun.

Vahvis­te­taan kannus­ti­mia puhtaa­seen liiken­tee­seen ja tule­vai­suu­den liiken­ne­pal­ve­lui­hin siir­ty­mi­sessä.

Kokoo­mus kannat­taa liiken­teen vastuul­li­sia uudis­tuk­sia, kunhan ne tehdään järke­vim­millä mahdol­li­silla keinoilla.

Osana reunaeh­to­jen määrit­te­lyä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto hyväk­syi sille jäte­tyn aloit­teen yksi­lön­va­pauk­sien ja yksi­tyi­syy­den turvaa­mi­sesta liiken­teen uudis­ta­mi­sessa.

Lisä­tie­dot:
Mari-Leena Talvi­tie
Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja
Puh. 044 527 3288

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content