Verkostoblogit

25.4.2018

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

Nykyi­sen halli­tuk­sen tavoit­teena on tehdä Suomesta maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män tehok­kuus on tunnis­tettu ja

9.4.2018

Tavoit­teena palve­lui­den inte­graa­tio

Yksi sote -uudis­tuk­sen tavoit­teista on palve­lui­den inte­graa­tio. Inte­graa­tio­ta­voite ei koske ainoas­taan sote -palve­luja, vaan myös niiden sovit­ta­mista yhteen esimer­kiksi kasvu­pal­ve­lui­den

8.4.2018

Senio­ri­ver­kos­ton blogi: Eläke­läi­nen on kokoo­muk­sen tärkeä äänes­täjä

Kokoo­muk­sen Senio­ri­ver­kosto perus­tet­tiin 3 vuotta sitten. Sen jälkeen olemme kerän­neet jäse­niä verkos­toomme kaik­kialla Suomessa ja seis­seet eri kaupun­kien toreilla ja

20.2.2018

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton blogi: “Tarjoi­lija, vesi­la­sis­sani on muovi­roska”

Kauhis­tut­taa. Pienen pieniä muovi­ros­kia on havaittu tule­van vesi­joh­to­ve­den mukana kotiemme vesi­ha­noista. Tutki­jat levit­te­le­vät käsi­ään, sillä muovin vaiku­tuk­sista elimis­tössä ei ole

12.2.2018

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Kunta- ja koulustra­te­giat, unel­ma­höt­töä vai lisä­pot­kua hyvin­voin­tiin?

Havah­duimme stra­te­gi­sen suun­nit­te­lun tärkey­teen tultuamme aika­naan kaupun­kiemme Jyväs­kylä (Marjo) ja Valkea­koski (Esko) luot­ta­mus­teh­tä­viin ja lisä­tes­sämme tietoa tahoil­lamme kaupun­ki­suun­nit­te­lusta. Suun­nit­te­lun moni­ta­hoi­suus

5.2.2018

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: Kaupun­kien pitää vahvis­taa rooli­aan kaupun­ki­po­li­tii­kan teke­mi­sessä

Talous ja työl­li­syy­saste ovat lähte­neet vihdoin nousuun. Työl­li­syy­saste on nous­sut jo yli 70 prosen­tin. Hyvä talous­ke­hi­tys sekä halli­tuk­sen onnis­tu­nut työl­li­syys­po­li­tiikka

30.1.2018

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: Hyvin­voin­ti­po­li­tiik­kaa maakun­tiin

Sote-uudis­­tuk­­sen läpi­vienti on halli­tus­kau­den yksi tärkeim­mistä tavoit­teista. Kaikilla osapuo­lilla on oma näkö­kanta siitä, mitä se tarkoit­taa ja mihin sillä pyri­tään.

15.1.2018

Kokoo­muk­sen senio­ri­ver­kosto: Ikäsyr­jin­nästä eroon!

Meillä on Pohjois-Euroo­­passa tilaa pitää etäi­syyttä toisiimme ja ehkä juuri siksi erilai­suu­den sietä­mi­nen ottaa koville. Poik­kea­vien kiusaa­mi­nen alkaa päivä­ko­deista, jatkuu

8.1.2018

Talous­po­li­tii­kan verkosto: Talou­den kasvu vaatii muutok­sia

Talous on ollut ja tulee olemaan keskei­sin teema poli­tii­kassa. Digi­ta­li­saa­tio ja globa­li­saa­tio muut­ta­vat yritys­ten liike­toi­min­ta­mal­leja ja ovat tuoneet noin pääosin

17.12.2017

Työ- ja elin­kei­no­ver­kosto: Työelä­män kehit­tä­mi­seen tarvi­taan vauh­tia

Työmark­ki­nat ja työelämä ovat jatku­vassa muutok­sessa. Osa amma­teista häviää ja tilalle syntyy uutta. Näyt­täisi siltä, että suorit­tava työ vähe­nee ja