Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Digi- ja tulevaisuusverkosto / On aika tunnis­taa, että digi­taa­li­nen on poliit­tista

On aika tunnis­taa, että digi­taa­li­nen on poliit­tista

Julkaistu:

Kokoo­mus haluaa raken­taa Suomesta maail­man toimi­vim­man digi­taa­li­sen yhteis­kun­nan. Monella mitta­rilla maamme tällai­nen jo onkin. Nyky­ti­laan tyyty­mi­nen ei kuiten­kaan ole vaih­toehto. Maailma ympä­rillä muut­tuu kiivasta tahtia, eikä vähi­ten histo­rial­li­sen pande­mian tähden. Koro­na­kautta seuraava uusi normaali on vielä aiem­paa­kin enem­män tekno­lo­gian värit­tämä.

Kokoo­mus ei onneksi tyydy vain kaunii­den päämää­rien maalai­luun, vaan esit­te­lee tuoreessa tavoi­teoh­jel­mas­saan joukon uuden tekno­lo­gian mahdol­li­suuk­siin ja haas­tei­siin tart­tu­via toimen­pi­teitä alka­neelle vuosi­kym­me­nelle. Tätä agen­daa puolue pohjusti viime vuonna digi­po­liit­ti­sella eril­lis­oh­jel­mal­laan.

Näiden ohjel­mien myötä digi­ta­li­saa­tio on viimein aset­tu­nut jämä­kästi kokoo­mus­po­li­tii­kan ytimeen. Samaa on edel­ly­tet­tävä kaikilta vaka­vasti otet­ta­vilta poliit­ti­silta liik­keiltä. Demo­kraat­ti­silla päät­tä­jillä on oltava riit­tävä ymmär­rys digi­ta­li­saa­tiosta ja ennen kaik­kea kirkas näke­mys sen poliit­ti­sista ulot­tu­vuuk­sista.

Mutta miten puoluei­den tulisi lähes­tyä poliit­tista digi­ta­li­saa­tiota? Tulo­kul­mia on aina­kin kolme.

Poliit­ti­sen digi­ta­li­saa­tion kolme kent­tää

Ensin­nä­kin poliit­ti­sessa digi­ta­li­saa­tiossa on kyse julki­sesta keskus­te­lusta, jota tekno­lo­gian vaiku­tuk­set nostat­ta­vat yhä tiheäm­min ja laajem­min eri ihmis­ryh­mien piirissä. Debat­tia voivat nostat­taa vaik­kapa sosi­aa­li­sessa mediassa leviävä haital­li­nen sisältö, biomet­ris­ten tunnis­tus­vä­li­nei­den käyttö ylei­sillä paikoilla tai heikoilla digi­tai­doilla varus­tet­tu­jen ihmis­ten asema. Tämä moni­pol­vi­nen keskus­telu ajaa digi­ta­li­saa­tiota julki­sen päätök­sen­teon piiriin eli poli­ti­soi sitä — ja pakot­taa näin puolu­eet osal­lis­tu­maan dialo­giin ja otta­maan kantaa.

Toiseksi poliit­ti­nen digi­ta­li­saa­tio merkit­see kaik­kia niitä julki­sia päätök­siä ja toimen­pi­teitä, joilla pyri­tään vaikut­ta­maan digi­ta­li­saa­tioon tai sen seurauk­siin. Tilan­teesta riip­puen julki­sen vallan­käy­tön tavoit­teena voi olla digi­ke­hi­tyk­sen vauh­dit­ta­mi­nen tai uusiin uomiin ohjaa­mi­nen. Kaiken kaik­ki­aan kyse on yhteistä etua koske­vista arvo­va­lin­noista, joita ei voi jättää yksin virka­ko­neis­tolle tai yrityk­sille vaan jotka vaati­vat vastuul­lista poliit­tista harkin­taa. 

Kolman­neksi poliit­ti­nen digi­ta­li­saa­tio tarkoit­taa vallan­käy­tön evoluu­tiota. Se ilme­nee yhtäältä vallan laaje­ne­mi­sena disrup­tii­vista infor­maa­tio­tek­no­lo­giaa kehit­tä­ville yrityk­sille, ja toisaalta samaista tekno­lo­giaa sovel­ta­van valtiol­li­sen vallan­käy­tön mahdol­li­suuk­sien kasvuna suhteessa yksi­löön. Näin tapah­tuu, koska yhteis­kunta on pohjim­mil­taan ihmis­ten väli­nen infor­maa­tio­jär­jes­telmä, jossa valta perus­tuu tiedon hallin­taan. Kun tiedon kerää­mi­sen, käsit­te­lyn ja jaka­mi­sen tavat muut­tu­vat, muut­tu­vat myös vallan käyttö ja käyt­tä­jät. Se, millai­seksi digi­ta­li­saa­tio muovaa demo­kra­ti­aamme, koskee siis mitä suurim­missa määrin puolueita. Niiden on kiireesti mietit­tävä, miten tekno­lo­gia vaikut­taa poliit­ti­seen järjes­tel­määmme ja puoluei­siin itseensä.

Valmiina tule­vaan?

Tekno­lo­gia ravis­te­lee tule­vina vuosi­kym­me­ninä perin­poh­jai­sesti ihmis­ten työtä ja arkea. Tällöin puolue, joka on parhai­ten valmis­tau­tu­nut toimi­maan edellä kuva­tuilla digi­po­li­tii­kan kentillä, menes­tyy vaaleissa ja vallan­käyt­tä­jänä. Ja mitä parem­min kaikki poliit­ti­set liik­keet ovat varus­tau­tu­neet käsillä olevaan murrok­seen, sitä luot­ta­vai­sem­min voimme suhtau­tua Suomen tule­vai­suu­teen. Puoluei­den on korkea aika tunnis­taa, että digi­taa­li­nen on poliit­tista.  

Joonas Mikkilä

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen digi- ja tule­vai­suus­ver­kos­ton jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content