Verkostoblogit

10.12.2017

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa

Tule­vai­suu­den kansain­vä­li­nen toimin­taym­pä­ristö on alati muut­tuva, verkos­to­mai­nen ja moni­muo­toi­nen kaikilla yhteis­kun­nan tasoilla. Jatku­vat muutok­set edel­lyt­tä­vät tiiviim­pää yhteis­toi­min­taa yli sidos­ryh­mä­ra­jo­jen. Tule­vassa

1.12.2017

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto: kiina­lai­nen uusi vuosi

Kokoo­muk­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Kiina­lai­nen uusi vuosi on kiina­lai­sille vuoden tärkein juhla. Tätä kiina­lai­sen kuuka­len­te­rin mukaan määräy­ty­vää tapah­tu­maa

24.11.2017

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Ilmas­to­vas­tuun kanta­mi­nen on turval­li­suus­po­li­tiik­kaa

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Edus­kun­nassa keskus­tel­tiin viime viikolla oppo­si­tio­puo­luei­den varjo­bud­je­teista. Perus­suo­ma­lais­ten tarjoi­le­massa ehdo­tuk­sessa koros­tui haikailu impi­vaa­ra­lai­sen Suomen perään. Puolu­een varjo­bud­jet­tia voisi­kin

10.11.2017

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: puhu­taanko kaupun­geista vielä­kään riit­tä­västi?

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Suomi kaupun­gis­tuu kiih­ty­vällä tahdilla, viimei­sen 25 vuoden aikana kaupun­kia­lu­eet ovat kasva­neet noin 650 000 henki­löllä.

2.11.2017

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: valin­nan­va­pau­della palve­lut parem­miksi?

Kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton blogi Valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on yksi suoma­lai­sen tervey­den­huol­to­po­li­tii­kan uudis­ta­mi­sen väline. Poti­laan valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on ollut jo pitkään keskei­sessä

15.9.2017

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: On varau­dut­tava sadon­me­ne­tyk­siin

Suomessa on tänä syksynä varau­dut­tava siihen, että merkit­tävä osa syksyn sadosta jää korjaa­matta, arvioi Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta. Maaseu­tu­val­tuus­kunta oli koolla Helsin­gissä