Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin yhä enem­män huomiota korkea­kou­lu­tuk­sessa

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin yhä enem­män huomiota korkea­kou­lu­tuk­sessa

Julkaistu:

”Osaa­mi­sen eri tavat muut­tu­vat ja moni­puo­lis­tu­vat tule­vai­suu­dessa”

Tule­vai­suu­dessa nousee esille entistä yksi­löl­li­sem­mät ja moni­puo­li­sem­mat peda­go­gi­set ratkai­sut korkea­kou­lu­tuk­sen saralla opis­ke­li­joi­den oppi­mi­sen tuke­mi­seksi. Moni­puo­lis­ten peda­go­gis­ten ratkai­su­jen avulla voidaan tukea entistä parem­min opis­ke­li­joi­den oppi­mista, valmis­tu­mista, työn­te­koa opis­ke­lun ohessa (osaa­mis­pe­rus­tei­suus) ja jaksa­mista. YTHS:n teke­män korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den terveys­tut­ki­muk­sen 2016 mukaan stres­siä aiheutti vaikeus saada otetta opis­ke­lusta. Opis­ke­li­joi­den psyyk­ki­set ongel­mat ovat myös tasai­sesti kasva­neet vuodesta 2000 lähtien (Kunttu, Peso­nen & Saari, 2016).

Opis­ke­li­jat oppi­vat eri tavoin ja lähtö­koh­dat­kin voivat olla hyvin­kin erilai­sia. Osa oppii parhai­ten teke­mällä tai kuun­te­le­malla ja osa hyötyy verk­ko­kurs­seista. Opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia suun­ni­tel­taessa ja tutkin­to­jen raken­teita sekä opetus­suun­ni­tel­maa kehit­täessä erilais­ten peda­go­gis­ten ratkai­su­jen mahdol­lis­ta­mi­nen koros­tu­vat. Tule­vai­suu­dessa myös osaa­mi­sen eri tavat muut­tu­vat ja moni­puo­lis­tu­vat. OEF:n (osaa­mi­sen enna­koin­ti­foo­ru­min) mukaan tule­vai­suu­dessa tutkin­to­pe­rus­tei­nen oppi­mi­nen on vain osa osaa­mi­sen kehit­tä­mistä ja jatku­van oppi­mi­sen reformi etenee. Uuden­lai­sia osaa­mi­sen kehit­tä­mis­ta­poja tarvi­taan ja erilai­sia oppi­mi­sym­pä­ris­töjä mm. etä-, moni­muoto- ja virtu­aa­lio­pe­tus, vertai­sop­pi­mi­nen, sidos­ryh­mä­op­pi­mi­nen, alan työn­te­ki­jöi­den yhtei­set oppi­mis­pro­ses­sit, opis­ke­li­joi­den opin­näy­te­töi­hin liit­tyvä osaa­mi­sen vaihto ja mento­rointi. (Osaa­mi­nen 2019.)

Opin­to­jak­sot, joissa oppi­mi­nen on liitetty osaksi työelä­mä­jak­soja, joissa opis­ke­lija saa yksi­löl­listä ja vasta­vuo­roista ohjausta on osoi­tettu tuke­van oppi­mista. Kuiten­kin tutki­muk­sissa on nous­sut esille, että työssä oleva aika, resurs­sit ja työn­te­ki­jöi­den peda­go­gis­ten työka­lu­jen puute voivat rajoit­taa opis­ke­li­jan saamaa ohjausta työelä­mässä. (Virta­nen, Tynjälä & Etälä­pelto, 2014.) Tärkeässä roolissa työpai­koilla ovat opis­ke­li­jan mentorit/​ohjaajat mutta myös korkea­kou­luo­pet­ta­jien tiedot työelä­män nykyi­sistä tren­deistä sekä peda­go­gi­set taidot (ohjaa­mi­nen) koros­tu­vat. Yhteis­työ ja yhtei­set täyden­nys­kou­lu­tus­ti­lai­suu­det korkea­kou­lusek­to­rin ja työelä­män mentorien/​ohjaajien kanssa ovat ensiar­voi­sen tärkeitä, joista kaikki hyöty­vät. Opis­ke­li­joi­den kuule­mi­nen ja opetus­hen­ki­lös­tön sekä opis­ke­li­joi­den väli­nen vuoro­vai­ku­tus ja opis­ke­luil­ma­piiri vaikut­ta­vat omalta osal­taan myös opin­noissa jaksa­mi­seen ja opin­to­jen edis­ty­mi­seen.

Tule­vai­suu­dessa aikaan ja paik­kaan sitou­tu­mat­to­mat oppi­mis­mah­dol­li­suu­det lisään­ty­vät ja opis­ke­li­jan osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­nen ja tunnus­ta­mi­nen kehit­ty­vät. Aiem­man osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­nen edis­tää opis­ke­li­joi­den moti­vaa­tion ja opin­to­tyy­ty­väi­syy­den lisään­ty­mistä sekä vähen­tää turhau­tu­mista. (Ranta­nen, 2015.) Osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen kautta opis­ke­li­jan kyky raken­taa opin­to­pol­kua ja työuraa myös vahvis­tu­vat. Tutki­muk­sen mukaan aiem­min hanki­tusta osaa­mi­sesta hyväksi lukuja saaneista yliopisto-opis­ke­li­joista 46,2% ja ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opis­ke­le­vista 56,4% koki, että tunnus­ta­mi­nen oli nopeut­ta­nut myös opin­to­jen etene­mistä (Mäki­nen-Streng, Ojala ja Haltia, 2017).

Jatku­van oppi­mi­sen edis­tä­mi­nen ja mahdol­lis­ta­mi­nen edel­lyt­tä­vät koulu­tusor­ga­ni­saa­tioilta ja työnan­ta­jilta yhteistä suun­nit­te­lua. Myös kannus­tus­kei­noja ja keskus­te­lua oppi­mi­sesta sekä siihen innos­ta­mi­sesta tarvi­taan jatku­van oppi­mi­sen edis­tä­mi­seksi, jotta osaa­mi­nen kehit­tyy yhteis­kun­tamme tarpei­den mukai­sesti.

Kirsi Siira
Korkea­kou­lu­tus, tutki­mus ja TKI -vaikut­ta­ja­ryh­män puheen­joh­taja
Kokoo­muk­sen sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Kunttu, K., Peso­nen, T. & Saari, J. (2016). Korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den terveys­tut­ki­mus 2016. Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön tutki­muk­sia 48.
Mäki­nen-Streng, M., Ojala, K. & Haltia, N. (2017). Opitulle tunnus­tusta. Aiem­min hanki­tun osaa­mi­sen tunnus­ta­mi­sen (AHOT) ylei­syys, käytän­nöt ja koke­muk­set korkea­kou­luo­pis­ke­lussa. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön julkai­suja 2017, 35.
OPH (2019). Osaa­mi­nen 2019. Osaa­mi­sen enna­koin­ti­foo­ru­min ensim­mäi­siä enna­koin­ti­tu­lok­sia. Rapor­tit ja selvi­tyk­set 2019:3. Opetus­hal­li­tus
Ranta­nen, S. 2015. Korkea­kou­luo­pin­to­jen edis­tä­mi­nen opis­ke­li­joi­den näkö­kul­masta. Ohjaus, opetus ja tutkin­to­jen rakenne ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toja hidas­ta­vina ja nopeut­ta­vina teki­jöinä. Jyväs­kylä. Jyväs­ky­län yliopisto. Kasva­tus­tie­teen progradu-tutkielma.
Virta­nen, A., Tynjälä, P. & Etelä­pelto, A. (2014). Factors promo­ting voca­tio­nals students lear­ning at work. Study on student expe­riences. Jour­nal of Educa­tion and Work, 27 (1).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

Skip to content