Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Koke­muk­sia korkea­kou­lu­fuusiosta

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Koke­muk­sia korkea­kou­lu­fuusiosta

Julkaistu:

Tampere3 -korkea­kou­lu­jen fuusio on ollut paljon julki­suu­dessa viime vuosien aikana. Tuossa proses­sissa syntyi opis­ke­li­ja­mää­räl­tään maamme toiseksi suurin yliopisto, ja uusi säätiöy­li­opisto omis­taa myös ammat­ti­kor­kea­kou­lun.

Proses­sin yksi kulmi­naa­tio­piste oli viime vuoden­vaihde, jolloin vanhat yliopis­tot lakka­si­vat olemasta ja uusi yliopisto syntyi viral­li­sesti.

Sain itse kokea muutos­pro­ses­sin haas­teet aitio­pai­kalta toisen yhdis­ty­neen yliopis­ton tutki­mus­va­ra­reh­to­rina. Muutok­set ovat harvoin help­poja – erityi­sesti yhdis­tet­täessä erilai­sia toimin­ta­kult­tuu­reja ja järjes­tel­miä sekä pois­tet­taessa pääl­lek­käi­siä toimin­toja. Posi­tii­vista on ollut nähdä, että tutki­mus ja opetus ovat jatku­neet ilman suurem­pia ongel­mia. Hyviä käytän­töjä on poimittu yhdis­ty­neistä korkea­kou­luista ja moni­tie­tei­syyttä on koros­tettu vahvasti proses­sin eri vaiheissa. Korkea­kou­lu­yh­tei­sön uudet tutki­mus- ja koulu­tus­stra­te­giat profi­loi­vat uutta yhtei­söä korkea­ta­soi­seen yhteis­kun­nan, tervey­den ja teknii­kan tutki­muk­seen ja koulu­tuk­seen.

Tarvi­taanko jatkossa korkea­kou­lu­fuusioita, ja mitä voimme oppia menneestä? Suomen korkea­kou­lu­kenttä on edel­leen varsin pirs­ta­lei­nen. Meillä on 13 yliopis­toa, maan­puo­lus­tus­kor­kea­koulu, 23 osakeyh­tiö­muo­toista ammat­ti­kor­kea­kou­lua, polii­siam­mat­ti­kor­kea­koulu sekä Högs­ko­lan på Åland. On toivot­ta­vaa ja toden­nä­köistä, että yliopis­tot ja ammat­ti­kor­kea­kou­lut hake­vat jatkossa toimin­nal­lista yhteis­työtä entis­tä­kin enem­män. Tässä suhteessa uusia avauk­sia on jo tehty.

Korkea­kou­lu­fuusiot eivät ole sääs­tö­oh­jel­mia, vaan tavoit­teena tulee olla tieteen edis­tä­mi­nen ja sivis­tys­ta­son nosta­mi­nen maail­man kärkeen.

Opis­ke­lija- ja henki­lös­tö­mää­räl­tään pien­ten yliopis­to­jen kannat­taisi tarkasti harkita olemas­sao­lo­aan itse­näi­senä oikeus­hen­ki­lönä, vai olisiko kenties muita tapoja leven­tää hartioita? Yksi vaih­toehto voisi olla, että esim. kaksi yliopis­toa muodos­tai­si­vat yhtei­sen yliopis­to­kon­ser­nin, jossa ne jatkai­si­vat itse­näi­sinä oikeus­hen­ki­löinä. Tässä vaih­toeh­dossa voitai­siin käytän­nöl­li­sesti yhdis­tää tiet­tyjä tuki­pal­ve­luja ja myös hallinto voisi olla suurim­maksi osaksi yhtei­nen. Opis­ke­li­joille tällai­nen malli voisi tarkoit­taa laajem­pia valin­ta­mah­dol­li­suuk­sia kurs­sien osalta ja tutki­joille moni­tie­tei­sem­pää yhtei­söä. Tavoi­tel­ta­van konser­ni­ra­ken­teen tulisi olla hallin­nol­li­sesti tiiviimpi kuin aikai­sem­min muodos­te­tuissa yliopis­toal­lians­seissa.

On monia mahdol­li­suuk­sia nostaa edel­leen tieteen ja koulu­tuk­sen tasoa Suomessa. Siihen tarvi­taan uusia ja inno­va­tii­vi­sia ajatuk­sia sekä resurs­seja toteu­tuk­seen. Korkea­kou­lu­fuusiot eivät ole sääs­tö­oh­jel­mia, vaan tavoit­teena tulee olla tieteen edis­tä­mi­nen ja sivis­tys­ta­son nosta­mi­nen maail­man kärkeen. Näihin tavoit­tei­siin kannat­taa pyrkiä, koska korkein mahdol­li­nen osaa­mi­nen on Suomen arvok­kain pääoma parem­man tule­vai­suu­den raken­ta­mi­seksi.

Seppo Park­kila

Profes­sori, Tampe­reen yliopisto

Kokoo­muk­sen korkea­kou­lu­tus-, tki- ja tutki­mus­vai­kut­ta­ja­ryh­män jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.2.2023

Koulu on oppi­mi­sen paikka: Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­nen ohjelma 2023

Kokoo­mus­lai­seen arvo­poh­jaan kuuluu vahvasti sivis­tys ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo. Sivis­tys on avain parem­paan tule­vai­suu­teen. Meille sivis­tys tarkoit­taa sitä, että jokai­sella on lähtö­koh­dis­taan riip­pu­mat­to­mat mahdol­li­suu­det kehit­tää itse­ään ja tavoi­tella unel­mi­aan läpi elämän. Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo tarkoit­taa sitä, että jokai­nen saa tarpei­densa mukai­sesti tukea ja yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det edetä.

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

Skip to content