Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Julkaistu: 07.03.2019

Tiede ja tutki­mus ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män murrok­sen keskellä. Käytet­tä­vissä olevan tiedon määrä kasvaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesti. Nykyi­sin puhu­taan paljon Big datasta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Kaiken keskiössä on tiedon avoi­muus. Kätke­tyllä tiedolla on vähäi­sempi arvo ihmis­kun­nalle kuin avoi­mesti saata­villa olevalla tiedolla.

Suomessa on viime vuosien aikana panos­tettu merkit­tä­västi tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­teen. Tähän ovat osal­taan kannus­ta­neet euroop­pa­lai­set linjauk­set kuten esim. Plan S. Monet tutki­muk­sen rahoit­ta­jat edel­lyt­tä­vät avointa julkai­se­mista. Suomessa valmis­tel­laan parhail­laan avoi­men tieteel­li­sen julkai­se­mi­sen kansal­lista stra­te­giaa. Saman­ai­kai­sesti useat kansain­vä­li­set tiede­kus­tan­ta­jat hidas­ta­vat avoi­muu­den kehit­ty­mistä vaati­malla korkeam­pia maksuja avoi­melle julkai­se­mi­selle. Nähtä­vissä on kuiten­kin selvästi, että avoin tiede ja tutki­mus on kansain­vä­li­nen megat­rendi, joka voit­taa puolel­leen tutki­joita, tieteestä kiin­nos­tu­neita kansa­lai­sia, tiede­ra­hoit­ta­jia, kansal­li­sia viran­omai­sia ja tiede­kus­tan­ta­jia­kin.

Tiedämme, ettei kivi­kausi päät­ty­nyt kivien puut­tee­seen eikä rauta­kausi raudan puut­tee­seen. Myös­kään käyn­nissä oleva data­kausi ei tule päät­ty­mään datan puut­tee­seen.

Meidän on Suomessa ratkais­tava itse, haluam­meko olla edel­lä­kä­vi­jöitä korkea­ta­soi­sen tiedon tuot­ta­jana ja hyödyn­tä­jänä. Mieles­täni Suomen kannat­taa toimia aktii­vi­sesti tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­den edis­tä­mi­seksi. Tässä asiassa on syytä olla suun­nan­näyt­täjä. Tieteel­li­sen tutki­muk­sen tuot­ta­man tiedon avulla voimme tehdä maapal­los­tamme parem­man paikan elää. Tutkit­tua tietoa tuot­ta­malla ja sitä hyödyn­tä­mällä voimme saavut­taa YK:n jäsen­mai­den sopi­mat kestä­vän kehi­tyk­sen univer­saa­lit tavoit­teet – ilman tietoa se on mahdo­ton tehtävä.

Kirjoit­taja: Seppo Park­kila, profes­sori, Tampe­reen yliopisto
Kokoo­muk­sen korkea­kou­lu­tus-, tki- ja tutki­mus­vai­kut­ta­ja­ryh­män jäsen