Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Julkaistu:

Tiede ja tutki­mus ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män murrok­sen keskellä. Käytet­tä­vissä olevan tiedon määrä kasvaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesti. Nykyi­sin puhu­taan paljon Big datasta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Kaiken keskiössä on tiedon avoi­muus. Kätke­tyllä tiedolla on vähäi­sempi arvo ihmis­kun­nalle kuin avoi­mesti saata­villa olevalla tiedolla.

Suomessa on viime vuosien aikana panos­tettu merkit­tä­västi tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­teen. Tähän ovat osal­taan kannus­ta­neet euroop­pa­lai­set linjauk­set kuten esim. Plan S. Monet tutki­muk­sen rahoit­ta­jat edel­lyt­tä­vät avointa julkai­se­mista. Suomessa valmis­tel­laan parhail­laan avoi­men tieteel­li­sen julkai­se­mi­sen kansal­lista stra­te­giaa. Saman­ai­kai­sesti useat kansain­vä­li­set tiede­kus­tan­ta­jat hidas­ta­vat avoi­muu­den kehit­ty­mistä vaati­malla korkeam­pia maksuja avoi­melle julkai­se­mi­selle. Nähtä­vissä on kuiten­kin selvästi, että avoin tiede ja tutki­mus on kansain­vä­li­nen megat­rendi, joka voit­taa puolel­leen tutki­joita, tieteestä kiin­nos­tu­neita kansa­lai­sia, tiede­ra­hoit­ta­jia, kansal­li­sia viran­omai­sia ja tiede­kus­tan­ta­jia­kin.

Tiedämme, ettei kivi­kausi päät­ty­nyt kivien puut­tee­seen eikä rauta­kausi raudan puut­tee­seen. Myös­kään käyn­nissä oleva data­kausi ei tule päät­ty­mään datan puut­tee­seen.

Meidän on Suomessa ratkais­tava itse, haluam­meko olla edel­lä­kä­vi­jöitä korkea­ta­soi­sen tiedon tuot­ta­jana ja hyödyn­tä­jänä. Mieles­täni Suomen kannat­taa toimia aktii­vi­sesti tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­den edis­tä­mi­seksi. Tässä asiassa on syytä olla suun­nan­näyt­täjä. Tieteel­li­sen tutki­muk­sen tuot­ta­man tiedon avulla voimme tehdä maapal­los­tamme parem­man paikan elää. Tutkit­tua tietoa tuot­ta­malla ja sitä hyödyn­tä­mällä voimme saavut­taa YK:n jäsen­mai­den sopi­mat kestä­vän kehi­tyk­sen univer­saa­lit tavoit­teet – ilman tietoa se on mahdo­ton tehtävä.

Kirjoit­taja: Seppo Park­kila, profes­sori, Tampe­reen yliopisto
Kokoo­muk­sen korkea­kou­lu­tus-, tki- ja tutki­mus­vai­kut­ta­ja­ryh­män jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

Skip to content