Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Julkaistu:

Tiede ja tutki­mus ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män murrok­sen keskellä. Käytet­tä­vissä olevan tiedon määrä kasvaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesti. Nykyi­sin puhu­taan paljon Big datasta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Kaiken keskiössä on tiedon avoi­muus. Kätke­tyllä tiedolla on vähäi­sempi arvo ihmis­kun­nalle kuin avoi­mesti saata­villa olevalla tiedolla.

Suomessa on viime vuosien aikana panos­tettu merkit­tä­västi tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­teen. Tähän ovat osal­taan kannus­ta­neet euroop­pa­lai­set linjauk­set kuten esim. Plan S. Monet tutki­muk­sen rahoit­ta­jat edel­lyt­tä­vät avointa julkai­se­mista. Suomessa valmis­tel­laan parhail­laan avoi­men tieteel­li­sen julkai­se­mi­sen kansal­lista stra­te­giaa. Saman­ai­kai­sesti useat kansain­vä­li­set tiede­kus­tan­ta­jat hidas­ta­vat avoi­muu­den kehit­ty­mistä vaati­malla korkeam­pia maksuja avoi­melle julkai­se­mi­selle. Nähtä­vissä on kuiten­kin selvästi, että avoin tiede ja tutki­mus on kansain­vä­li­nen megat­rendi, joka voit­taa puolel­leen tutki­joita, tieteestä kiin­nos­tu­neita kansa­lai­sia, tiede­ra­hoit­ta­jia, kansal­li­sia viran­omai­sia ja tiede­kus­tan­ta­jia­kin.

Tiedämme, ettei kivi­kausi päät­ty­nyt kivien puut­tee­seen eikä rauta­kausi raudan puut­tee­seen. Myös­kään käyn­nissä oleva data­kausi ei tule päät­ty­mään datan puut­tee­seen.

Meidän on Suomessa ratkais­tava itse, haluam­meko olla edel­lä­kä­vi­jöitä korkea­ta­soi­sen tiedon tuot­ta­jana ja hyödyn­tä­jänä. Mieles­täni Suomen kannat­taa toimia aktii­vi­sesti tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­den edis­tä­mi­seksi. Tässä asiassa on syytä olla suun­nan­näyt­täjä. Tieteel­li­sen tutki­muk­sen tuot­ta­man tiedon avulla voimme tehdä maapal­los­tamme parem­man paikan elää. Tutkit­tua tietoa tuot­ta­malla ja sitä hyödyn­tä­mällä voimme saavut­taa YK:n jäsen­mai­den sopi­mat kestä­vän kehi­tyk­sen univer­saa­lit tavoit­teet – ilman tietoa se on mahdo­ton tehtävä.

Kirjoit­taja: Seppo Park­kila, profes­sori, Tampe­reen yliopisto
Kokoo­muk­sen korkea­kou­lu­tus-, tki- ja tutki­mus­vai­kut­ta­ja­ryh­män jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.9.2021

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Vasem­mis­to­vih­reän halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan rikkoes­saan jo ennen vaaleja ja halli­tus­oh­jel­mas­saan anta­mansa lupauk­sensa korjata vanhus­pal­ve­lu­jen epäkoh­dat. 

11.1.2021

Senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus: Omais­hoi­don kipu­koh­dat eivät ole läpäis­seet päätök­sen­teon muuria

Omais­hoi­don kehit­tä­mi­selle on edel­leen tarvetta. Kuntien välillä on isoja eroja mm. omais­hoi­don katta­vuu­dessa eivätkä omais­hoi­to­ti­lan­tei­den erilai­suu­den huomioi­mi­nen ja yksi­löl­li­set palve­lu­tar­peet ja niihin vastaa­mi­nen toteudu kaikin osin hyvin.

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle