Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Julkaistu:

Tiede ja tutki­mus ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män murrok­sen keskellä. Käytet­tä­vissä olevan tiedon määrä kasvaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesti. Nykyi­sin puhu­taan paljon Big datasta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Kaiken keskiössä on tiedon avoi­muus. Kätke­tyllä tiedolla on vähäi­sempi arvo ihmis­kun­nalle kuin avoi­mesti saata­villa olevalla tiedolla.

Suomessa on viime vuosien aikana panos­tettu merkit­tä­västi tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­teen. Tähän ovat osal­taan kannus­ta­neet euroop­pa­lai­set linjauk­set kuten esim. Plan S. Monet tutki­muk­sen rahoit­ta­jat edel­lyt­tä­vät avointa julkai­se­mista. Suomessa valmis­tel­laan parhail­laan avoi­men tieteel­li­sen julkai­se­mi­sen kansal­lista stra­te­giaa. Saman­ai­kai­sesti useat kansain­vä­li­set tiede­kus­tan­ta­jat hidas­ta­vat avoi­muu­den kehit­ty­mistä vaati­malla korkeam­pia maksuja avoi­melle julkai­se­mi­selle. Nähtä­vissä on kuiten­kin selvästi, että avoin tiede ja tutki­mus on kansain­vä­li­nen megat­rendi, joka voit­taa puolel­leen tutki­joita, tieteestä kiin­nos­tu­neita kansa­lai­sia, tiede­ra­hoit­ta­jia, kansal­li­sia viran­omai­sia ja tiede­kus­tan­ta­jia­kin.

Tiedämme, ettei kivi­kausi päät­ty­nyt kivien puut­tee­seen eikä rauta­kausi raudan puut­tee­seen. Myös­kään käyn­nissä oleva data­kausi ei tule päät­ty­mään datan puut­tee­seen.

Meidän on Suomessa ratkais­tava itse, haluam­meko olla edel­lä­kä­vi­jöitä korkea­ta­soi­sen tiedon tuot­ta­jana ja hyödyn­tä­jänä. Mieles­täni Suomen kannat­taa toimia aktii­vi­sesti tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­den edis­tä­mi­seksi. Tässä asiassa on syytä olla suun­nan­näyt­täjä. Tieteel­li­sen tutki­muk­sen tuot­ta­man tiedon avulla voimme tehdä maapal­los­tamme parem­man paikan elää. Tutkit­tua tietoa tuot­ta­malla ja sitä hyödyn­tä­mällä voimme saavut­taa YK:n jäsen­mai­den sopi­mat kestä­vän kehi­tyk­sen univer­saa­lit tavoit­teet – ilman tietoa se on mahdo­ton tehtävä.

Kirjoit­taja: Seppo Park­kila, profes­sori, Tampe­reen yliopisto
Kokoo­muk­sen korkea­kou­lu­tus-, tki- ja tutki­mus­vai­kut­ta­ja­ryh­män jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.2.2023

Koulu on oppi­mi­sen paikka: Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­nen ohjelma 2023

Kokoo­mus­lai­seen arvo­poh­jaan kuuluu vahvasti sivis­tys ja mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo. Sivis­tys on avain parem­paan tule­vai­suu­teen. Meille sivis­tys tarkoit­taa sitä, että jokai­sella on lähtö­koh­dis­taan riip­pu­mat­to­mat mahdol­li­suu­det kehit­tää itse­ään ja tavoi­tella unel­mi­aan läpi elämän. Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo tarkoit­taa sitä, että jokai­nen saa tarpei­densa mukai­sesti tukea ja yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det edetä.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content