Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

Julkaistu:

Tiede ja tutki­mus ovat ennen­nä­ke­mät­tö­män murrok­sen keskellä. Käytet­tä­vissä olevan tiedon määrä kasvaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesti. Nykyi­sin puhu­taan paljon Big datasta ja sen hyödyn­tä­mi­sestä. Kaiken keskiössä on tiedon avoi­muus. Kätke­tyllä tiedolla on vähäi­sempi arvo ihmis­kun­nalle kuin avoi­mesti saata­villa olevalla tiedolla.

Suomessa on viime vuosien aikana panos­tettu merkit­tä­västi tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­teen. Tähän ovat osal­taan kannus­ta­neet euroop­pa­lai­set linjauk­set kuten esim. Plan S. Monet tutki­muk­sen rahoit­ta­jat edel­lyt­tä­vät avointa julkai­se­mista. Suomessa valmis­tel­laan parhail­laan avoi­men tieteel­li­sen julkai­se­mi­sen kansal­lista stra­te­giaa. Saman­ai­kai­sesti useat kansain­vä­li­set tiede­kus­tan­ta­jat hidas­ta­vat avoi­muu­den kehit­ty­mistä vaati­malla korkeam­pia maksuja avoi­melle julkai­se­mi­selle. Nähtä­vissä on kuiten­kin selvästi, että avoin tiede ja tutki­mus on kansain­vä­li­nen megat­rendi, joka voit­taa puolel­leen tutki­joita, tieteestä kiin­nos­tu­neita kansa­lai­sia, tiede­ra­hoit­ta­jia, kansal­li­sia viran­omai­sia ja tiede­kus­tan­ta­jia­kin.

Tiedämme, ettei kivi­kausi päät­ty­nyt kivien puut­tee­seen eikä rauta­kausi raudan puut­tee­seen. Myös­kään käyn­nissä oleva data­kausi ei tule päät­ty­mään datan puut­tee­seen.

Meidän on Suomessa ratkais­tava itse, haluam­meko olla edel­lä­kä­vi­jöitä korkea­ta­soi­sen tiedon tuot­ta­jana ja hyödyn­tä­jänä. Mieles­täni Suomen kannat­taa toimia aktii­vi­sesti tieteen ja tutki­muk­sen avoi­muu­den edis­tä­mi­seksi. Tässä asiassa on syytä olla suun­nan­näyt­täjä. Tieteel­li­sen tutki­muk­sen tuot­ta­man tiedon avulla voimme tehdä maapal­los­tamme parem­man paikan elää. Tutkit­tua tietoa tuot­ta­malla ja sitä hyödyn­tä­mällä voimme saavut­taa YK:n jäsen­mai­den sopi­mat kestä­vän kehi­tyk­sen univer­saa­lit tavoit­teet – ilman tietoa se on mahdo­ton tehtävä.

Kirjoit­taja: Seppo Park­kila, profes­sori, Tampe­reen yliopisto
Kokoo­muk­sen korkea­kou­lu­tus-, tki- ja tutki­mus­vai­kut­ta­ja­ryh­män jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

13.5.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Euroo­pan unioni on kulke­nut viime aikoina krii­sistä krii­siin. Koro­na­pan­de­miaa seuran­nut sota Euroo­passa muis­tutti meitä kaik­kia perus­ar­vois­tamme ja peri­aat­teis­tamme, joihin länti­nen

Skip to content