Senio­ri­ver­koston blogi: “Vetäy­tyjät!” – kokoomus.fi
MENU
Senio­ri­ver­koston blogi: “Vetäy­tyjät!”

Senio­ri­ver­koston blogi: “Vetäy­tyjät!”

Julkaistu: 01.08.2018 Senioriverkosto Verkostoblogit

Meitä eläkei­käisiä on Suomessa jo liki 1.5 miljoonaa. Meitä evästetään usein kohte­li­aasti vetäy­tymään kehotuksin: ”mitä sinä nyt enää, nauti elämästä ja anna nuorempien huolehtia maail­man­me­nosta.” Ihan pikku­asioihin ei enää jaksakaan kantaa ottaa, mutta kyllä ikäih­mis­tenkin kokemus ja siihen pohjaavat mieli­piteet raken­tavat yhteis­kuntaa. Siksi on hyvä, että jaksamme niin kauan kuin voima­varoja riittää kiinnostua ympäröi­västä elämästä.

Huoles­tut­ta­vampaa on se, että aktiivi-ikäisetkin vetäy­tyvät itseäänkin koske­vista asioista. Monet sanovat, etteivät jaksa kiinnostua sotesta. Ei se oikein aukenekaan, ja maakun­ta­hal­linto innostaa vielä vähemmän. Mutta jos lainsää­dän­nöstä demokraat­ti­sesti päätetään, on selvää, että valuvikoja jää ja juuri siksi on tärkeätä seurata ja ottaa kantaa nyt ja mahdol­lisen toteu­tuk­senkin jälkeen.

Meistä monet ovat petty­neitä evanke­lis­lu­te­ri­laisen kirkon jähmeään päätök­sen­tekoon ja siihen, että kirkko ei pysty seuraamaan demokraat­ti­sesti päätettyä lainsää­däntöä. Mutta oikea tapa ei ole jättää kirkkoa, vaan aktivoitua kiireh­timään uudis­tu­mista! Irlan­ti­laiset osoit­tivat abort­tilain käsit­te­lyssä, että sitkeä ihmisoi­keuksien esilläpito saa lopulta enemmistön kanna­tuksen.

Digipal­velut tuntuvat monista ikäih­mi­sistä ylipää­se­mät­tömän vaikeilta ja siksi on suuri kiusaus luovuttaa. Mutta jos suinkin voima­varoja riittää, kannattaa sukeltaa rohkeasti siihenkin maailmaan ja hyödyntää saata­villa olevat edut. On nuorem­pienkin etu rakentaa riittävän yksin­ker­taisia sovel­lu­tuksia, jotka ovat vanhem­mankin väestön käytet­tä­vissä. Tilanne ei parane sillä, että tämän päivän vanhusi­kä­polvi poistuu. Kehitys on niin nopeaa, että tämän päivän nuoretkin saattavat olla aikanaan digium­mikkoja.
Ei siis kannata liittyä vetäy­tyjiin!

Kirjoittaja: Eva-Riitta Siitonen


Kokoomus.fi