• FI
 • SV
 • MENU
  Senio­ri­ver­kos­ton blogi: “Vetäy­ty­jät!”
  Twiittaa

  Senio­ri­ver­kos­ton blogi: “Vetäy­ty­jät!”

  Julkaistu: 01.08.2018 Senioriverkosto Verkostoblogit

  Meitä eläkei­käi­siä on Suomessa jo liki 1.5 miljoo­naa. Meitä eväs­te­tään usein kohte­li­aasti vetäy­ty­mään keho­tuk­sin: ”mitä sinä nyt enää, nauti elämästä ja anna nuorem­pien huoleh­tia maail­man­me­nosta.” Ihan pikku­asioi­hin ei enää jaksa­kaan kantaa ottaa, mutta kyllä ikäih­mis­ten­kin koke­mus ja siihen pohjaa­vat mieli­pi­teet raken­ta­vat yhteis­kun­taa. Siksi on hyvä, että jaksamme niin kauan kuin voima­va­roja riit­tää kiin­nos­tua ympä­röi­västä elämästä.

  Huoles­tut­ta­vam­paa on se, että aktiivi-ikäi­set­kin vetäy­ty­vät itse­ään­kin koske­vista asioista. Monet sano­vat, ettei­vät jaksa kiin­nos­tua sotesta. Ei se oikein auke­ne­kaan, ja maakun­ta­hal­linto innos­taa vielä vähem­män. Mutta jos lain­sää­dän­nöstä demo­kraat­ti­sesti pääte­tään, on selvää, että valu­vi­koja jää ja juuri siksi on tärkeätä seurata ja ottaa kantaa nyt ja mahdol­li­sen toteu­tuk­sen­kin jälkeen.

  Meistä monet ovat petty­neitä evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon jähme­ään päätök­sen­te­koon ja siihen, että kirkko ei pysty seuraa­maan demo­kraat­ti­sesti päätet­tyä lain­sää­dän­töä. Mutta oikea tapa ei ole jättää kirk­koa, vaan akti­voi­tua kiireh­ti­mään uudis­tu­mista! Irlan­ti­lai­set osoit­ti­vat abort­ti­lain käsit­te­lyssä, että sitkeä ihmi­soi­keuk­sien esil­lä­pito saa lopulta enem­mis­tön kanna­tuk­sen.

  Digi­pal­ve­lut tuntu­vat monista ikäih­mi­sistä ylipää­se­mät­tö­män vaikeilta ja siksi on suuri kiusaus luovut­taa. Mutta jos suin­kin voima­va­roja riit­tää, kannat­taa sukel­taa rohkeasti siihen­kin maail­maan ja hyödyn­tää saata­villa olevat edut. On nuorem­pien­kin etu raken­taa riit­tä­vän yksin­ker­tai­sia sovel­lu­tuk­sia, jotka ovat vanhem­man­kin väes­tön käytet­tä­vissä. Tilanne ei parane sillä, että tämän päivän vanhusi­kä­polvi pois­tuu. Kehi­tys on niin nopeaa, että tämän päivän nuoret­kin saat­ta­vat olla aika­naan digium­mik­koja.
  Ei siis kannata liit­tyä vetäy­ty­jiin!

  Kirjoit­taja: Eva-Riitta Siito­nen