Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senio­ri­ver­kos­ton blogi: “Vetäy­ty­jät!”

Senio­ri­ver­kos­ton blogi: “Vetäy­ty­jät!”

Julkaistu:

Meitä eläkei­käi­siä on Suomessa jo liki 1.5 miljoo­naa. Meitä eväs­te­tään usein kohte­li­aasti vetäy­ty­mään keho­tuk­sin: ”mitä sinä nyt enää, nauti elämästä ja anna nuorem­pien huoleh­tia maail­man­me­nosta.” Ihan pikku­asioi­hin ei enää jaksa­kaan kantaa ottaa, mutta kyllä ikäih­mis­ten­kin koke­mus ja siihen pohjaa­vat mieli­pi­teet raken­ta­vat yhteis­kun­taa. Siksi on hyvä, että jaksamme niin kauan kuin voima­va­roja riit­tää kiin­nos­tua ympä­röi­västä elämästä.

Huoles­tut­ta­vam­paa on se, että aktiivi-ikäi­set­kin vetäy­ty­vät itse­ään­kin koske­vista asioista. Monet sano­vat, ettei­vät jaksa kiin­nos­tua sotesta. Ei se oikein auke­ne­kaan, ja maakun­ta­hal­linto innos­taa vielä vähem­män. Mutta jos lain­sää­dän­nöstä demo­kraat­ti­sesti pääte­tään, on selvää, että valu­vi­koja jää ja juuri siksi on tärkeätä seurata ja ottaa kantaa nyt ja mahdol­li­sen toteu­tuk­sen­kin jälkeen.

Meistä monet ovat petty­neitä evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon jähme­ään päätök­sen­te­koon ja siihen, että kirkko ei pysty seuraa­maan demo­kraat­ti­sesti päätet­tyä lain­sää­dän­töä. Mutta oikea tapa ei ole jättää kirk­koa, vaan akti­voi­tua kiireh­ti­mään uudis­tu­mista! Irlan­ti­lai­set osoit­ti­vat abort­ti­lain käsit­te­lyssä, että sitkeä ihmi­soi­keuk­sien esil­lä­pito saa lopulta enem­mis­tön kanna­tuk­sen.

Digi­pal­ve­lut tuntu­vat monista ikäih­mi­sistä ylipää­se­mät­tö­män vaikeilta ja siksi on suuri kiusaus luovut­taa. Mutta jos suin­kin voima­va­roja riit­tää, kannat­taa sukel­taa rohkeasti siihen­kin maail­maan ja hyödyn­tää saata­villa olevat edut. On nuorem­pien­kin etu raken­taa riit­tä­vän yksin­ker­tai­sia sovel­lu­tuk­sia, jotka ovat vanhem­man­kin väes­tön käytet­tä­vissä. Tilanne ei parane sillä, että tämän päivän vanhusi­kä­polvi pois­tuu. Kehi­tys on niin nopeaa, että tämän päivän nuoret­kin saat­ta­vat olla aika­naan digium­mik­koja.
Ei siis kannata liit­tyä vetäy­ty­jiin!

Kirjoit­taja: Eva-Riitta Siito­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content